fbpx
Blog parentingowy dla rodziców, którzy chcą wiedzieć więcej
Rosyjski alfabet
edukacja

Rosyjski alfabet – genialna metoda – jak nauczyć się go na raz

Rosyjski Alfabet – część 1.

Kliknęłaś właśnie czytelniczko w link, który ukaże ci potencjał biologicznego mikroprocesora homo-sapiens! Aby jak u Hitchcoka – zacząć od trzęsienia ziemi – od następnego zdania podmieniam w tekście liter „P” i „p” na znaczki „П” i „п”. Nawet one trochę пodobne do liczby „Pi”?.

Ciekawe ile пotrzeba czasu, aby пrzejść nad tym do пorządku dziennego? Пoпatrzmy. Пoeksпerymentujmy. Będziemy się teraz uпajać пrędkością z jaką okaże się to пestką. Wiem, że jeszcze mi nie wierzycie, więc idziemy za ciosem. Aby naпrawdę uzmysłowić wam jakie to dla mózgu пroste -czym пrędzej пowiększam пulę o kolejną пarę do пodmiany. Пolskie „R”/„r” zastąпimy dla пodniesienia пoпrzeczki znakami „P”/„p”.

Pozumiemy się? Pozпpostowała wam mózg ta mała pubaszna pozpywka? Patunku. Dajecie padę? Czy to dpoga пrosto do wapiatkowa? Nie, widzę że dla was to пposte . Czytelnicy nebule.пl to w końcu podzice. Oni padzą sobie na co dzień nie z takimi пpoblemami. No to пodnosimy stoпień tpudności. Dodajemy zamianę „S”/„s” na „C”/„c”.

Hmmm, ctapuchy moje! Ckapanie bockie z tymi ćwiczeniami mózgu. Paпtem chwila, a ten ckubany już ogapnia nawet takie wygibacy. No ale to chyba już tyle jeśli chodzi o moją пepfidną пpóbę ukpycia do czego to dpobne ćwiczenie zmierza. Właśnie mimowolnie i bez wyciłku – oпanowujesz bowiem drogi czytelniku pocyjcki alfabet…

Пamiętam jak dyckutowałem 20 lat temu w Ectonii z niejakiem Mariem z Urugwaju:

– Пocyjcki byłby dla Пolaków пposty, gdyby nie alfabet!

– Ależ na odwrót – Mario пolemizował – pocyjcki alfabet był ctworzony z myślą właśnie o językach cłowiańckich! To пolcki by ckorzyctał gdyby otworzył na to oczy!

alfabet łaciński vs cyrylica

Idźmy od pazu na maxa i cпójrzmy na taki znak „Щ” i „щ”, któpy пotrzebuje w naszym zaпicie aż 4 litep: „szcz”. Ile oщędności można by wygenerować dla щwanych щecinian i щuпłych щecinianenk? Dla miłośników щawiu czy barщu. Kogo unieщęśliwiają kleщe, jaщupki czy chrząщe? Kto w deщu w gąщu chętnie chłoщe chpabąщe?

A пpoblemy z zapisem „ż” i „rz”? Otóż zamieńmy je wszyctkie na „Ж”, „ж” i zobaczymy jak będzie wyglądać nasze жycie. Bo moim zdaniem juж жadna gжegжółka nam nie ctpaszna! Juж nie tжeba wkuwać kiedy ж wymienia się na „p”. Kto niby uжywa na co dzień i пamięta, жe „rz” wystęпuje пo cпółgłockach b, t, d, k, p, g, ch opaz j? Жe wyjątkami od tej peguły cą formy wyжsze i najwyжsze пжymiotników? No to pęka do gópy kto niby będzie tęsknił??

Rosyjski Alfabet – część 2.

Idziemy dalej, bo nie od pazu Жym zbudowano! Zamieniamy dwuznak „sz” na „Ш” i „ш”. Шybko nam pójdzie, naш mózg lubi takie uпpoщenia. Пocłuжymy cię logopedycznym wiepшykiem:

Шapa myшka w шafie mieшka
a na imię ma Agnieшka.
Ma w шufladzie tжy koшule,
kaпeluшe, шelki, шnupek.
Gpywa w шachy, пiшe wiepшe,
tuшem pobi шlaczki пiepwшe.
Chętnie шynkę je i groшek,
kaшę, gulaш, gruшek koшyk.

No to tepaz пжyшła kolej na wymianę „cz” na „Ч” i „ч”. To moжe jeщe jeden wiepш:

Dziś wieчopem będzie meч.
To ject bapdzo waжna жeч.
Ćwiчą chłoпcy i dziewчyny,
mają bapdzo tęgie miny.
Чwarta klaca чeka juж.
Oпadł teж z boicka kuж.
Graчe zaчynają meч.
Bo to bapdzo waжna жeч.

Tepaz жeby zaпicać gdzie mieшkał Gжegoж Bжęчyщykiewiч, пotжebujemy juж tylko wymienić „h” i „ch” na „X” i „x”. Tak oto moжemy juж zaпicać cławetne Xжąщyжewoшyce пowiat Łękołody.

(a tak na mapginecie, wiedzieliście жe twórca Fpanka Dolaca był zaincпipowany kciąжką C. K. Dezepteжy: https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Brz%C4%99czyszczykiewicz).

Xodźmy dalej moje zuxy. Zapaz zpobimy pжepwę i złaпiemy oddex. Xoć jecteś juж nie do zaxamowania. Xoćbyś nie xciał – pocyjcki alfabet nieuxponnie ject wxłaniany пжez twój mózg. Чy dla zuxa чy dla druxa, dla uxa kaжego maluxa, чy ject suxo чy ject pluxa, чytamy tak шybko, жe nie ciada muxa!

Rosyjski Alfabet – część 3.

Tepaz mimo, жe wжucimy napaz aж 6 znaków – ani tego nie пoчujeш:

„аА, эЭ, кК, мМ, оО, тТ,” – xoć пжэмycaм тu „e” czyli „э”, „Э” obpóconэ – чy zgadzaш się, жэ тa шócткa кłoпoтów жadnyx naм nie cпpawi? Toмэк мa кoткa, кoтэк мa мoтэк.  Młoткieм мoтa wэłny мoтэк. Kтo мa мoтэк a ктo мa тaкie Moкaтэ?

Xa, мyśliш мaм go! W cłowax „nie”, „мłoткieм” i „тaкie” – zaпoмniał lэщ wcтawić „э”! Muшę cię zмapтwić, w pocyjcкiм icтnieją caмogłocкi, ктópyx w пolcкiм nie uświadчyш – To caмogłocкi „joтowanэ”. Zadanieм „e”, „E” чyli пolcкiego „je” ect zмięкчane пoпжэdzającэj cпółgłocкi. A eśli пжэd nią ecт caмogłocкa albo poчąтэк wypazu – чyтaмy ją – „je”. Ebać тo! Zaebiśce жэ uжywaм тaкix wulgapnyx cłów? Eśli тaк ecт łaтwej zaпaмięтać – nex będze. Пolcкe „e” чyтaj „je”!

Кolэjna łaтwa liтэpa „б” i „Б” чyli „b”. Aбy бóбp бył щęśliwy – doбжэ бy бyło – gdyбy 8 мałyx бoмбэlкów мu cię upodziło. Бaбcia бoбpa бyłaбy wтэdy uocoбeneм щęścia ne z тэj пlanэтy. Бóg бoweм luбi бoбpowэ бoмбэlкi, nawэт jaк бpyкają тэ бжdącэ i pozбijają бжdąкającэ бuтэlкi.

Eśli тэpaz cię zacтanawiace do чэgo w тaкiм paze gpaжdanкa (pocyjcкi alfaбэт) uжywa liтэpy „B” i „b” – juж тłuмaчę – „B” i „b” тo naшэ  „w”. Jaк baм тaм? Чy by b Bapшabe чy bэ Bładycłabobe – błaśne bybpoткa poбi cię baм b głobe. Бo b тyм cały ecт aмбapac, жэбy dboe xciało napaz. Boбec тego чac na кolэjnэ byzbane.  

Rosyjski Alfabet – część 4.

Kтo z bac zna liчбę Fi? Пolcke „f” пiшeмy бobeм „Ф”, „ф”. Tpoxę фajne, тpoxę фikкuśne a тpoxę фiglapne. Mój Фenoмenalny фagac Фaбian, мa na тej фoтogpaфii фoxa. Фilмue błaśne фaбpyкę Фopda b Фinlandii . Фaбuła ego фilмu ecт oпapтa na фaктax. Głóbną бoxaтэpкą бędziэ фiligpanoba фińcкa фэмinicткa – фanaтyчna фilaтэlicткa. Фilм бędze тpoxę фpybolny alэ бэz фajэpbepкób. Taкe тpoxę фaфapaфa.

No doбжэ, тэpaz b тaкiм paze liтэpa „d” – чyli „Д” i „д”. Bygląдa тpoxę jaк дoмэк. Чy тo дoм Дanela чy тo дoм Дabiдa, дoбpa дpebniana дpaбina – zabшэ cię gocпoдaжobi пжyдa. Дoпepo gдy bтэдy дuпę мu upaтujэ, дogłęбne i Дanel i Дabiд za тę дpebnianą дpaбinę пoдzięкuje. Дoдaм eщэ дoбiтne – дoдabane i oдэjмobane дo дpaбiny дoдaткobyx щэбэlкób oбaj luбią byбiтne. Taкe niбy дэбilnэ zaдane, a Дabiдa zaдobala jaк мэдyтobane.

Cкopo „д” juж oпanobane – bпpobaдzaмy „g” – „Г”, „г” – b тę naшą дoбpą zaбabę. Гpaфiчne byдajэ cię neгpoźnэ. Naдгoplibi eдnaк juж oдгaдli jaкi z neгo neпozopny гaгaтэк. Гooгlobać бy мoжna гoдzinaмi a i тaк ne oдгaдneш bшycткix eгo zaгaдэк. Гiгanтób тaм мpobe. Гoтobэ na bшycткo, гbapanтują пжyгoдy jaк u Гaгapina. Oj гoжэj juж бyć ne мoжэ. No xyбa, жэ мaш oxoтę na гalapэтę z noгi гącкi? Alбo u гazдy na гanкu пoгabęдzić пжy гapnкu гulaшu z гэпapдa.

Rosyjski Alfabet – część 5.

Дo тэj пopy uтpbaliliśмy juж „x”. Nauчмy cię тэpaz zaпicać „n”, бo ono uжyba znaкób „H” i „н”. Ha пэbнo нaтyxмiacт нauчyш cię тэj нobiнкi. Ho бo jaк нe jaк тaк?. Hezłэ тo нaшэ zaбabiaнe cię ze zнaкaмi. He cąдziш? Haoчнe łaтbo cię пжэкoнać jaк пlacтyчнy ecт тэн нaш мózг. Zuпэłнe нobэ нabyкi нaбybaмy тaк нaпpabдę нa пэłнэj пpęдкości. Ho нe?

Ho тo jaк juж мaмy „н”, нaпpabдę нebele нaм juж cпółгłoceк zocтae. Bэźмy bпepb нa bapштaт нaшэ „z” чyli „З”, „з”. Зoбaчмy чy bзopobo jэ зaliчyмy. Чy дaмy cię змylić? Чy нe дaмy cię тaк łaтbo збić з тpoпu? I нa зabшэ juж зaпaмięтaмy, жэ тo нe нuмэp тжy a liтэpa З! 3бiły збipy збója w збoжu aж зэзa дocтał зaкaпiop з i тaк juж зaкaзaнą гęбą. 3aдэк тylкo cxpoнił i xyłкeм зbiał.

3ajмijмy cię eщэ liтэpą „c”, ктópą зaпicueмy зa пoмoцą błaśнe „Ц”, „ц”. Нo цo? Цoś cię нiбy нe пoдoбa? Heзłэ цaцкo. Цapэbiч luбił цэбulę i чocнэк. Цo пpabдa нe jaдł ix тaк чęcтo jaк зэ цнoтy cłyнąцa цapyцa Цэцylia, alэ i тaк. Цuкepкoby бył з нeгo цuдaк. Нo i цo bięцэj нiбy мoгę baм тu eщэ жэц? A мiało бyć нiбy тaк пpocтo… a тu jaк зabшэ… тylкo ччэ oбeцaнкi цaцaнкi!

Rosyjski Alfabet – część 6.

I oтo пoboli чac нa caмoгłocкę. Бeжэмy coбe нaшэ „i” – „И”, „и”. И тu juж baм зocтabиaм jaк cкojaжyć, иж тo lucтжaнэ „N”. Бo и loгики жaднэj b тyм ниjaк нe bидać… и цo? И jaк тo мóbиą jajцo. A ктo з bac миał bчopaj имeнинy? Чy тo бyły имeнинy Hинy, Иpминy, Изaбэlи чy Caбинy? Чy имeнинobэгo шaмпaнa пиł з ними Фиlип, Cтaниcłab, Hикитa чy Бpoниcłab?

To тэpaз cтabiaмy кpokę нaд „и”, и нauчyмy cиę „j” – „Й”, „й”. Нийaк тo тpuднyм нe ecт. Бий зaбий, b мpobиcкo błóж кий, a нobeй lитэки нe зaпoмний. Йaбłкobeгo йoгupтu cиę нaпий, йapмuжэм пoпий, a пoтэм чyм pyxleй дo uбикaцйи бeгний. И цo?  И йaк тo мóbиą йaйцo!

И чac бpać зa poги пolcкe „Y”, ктópэ тo зaпиcueмy: „Ы”, „ы”. Poдaцы! Пийaцы! Жołдaцы! Цo b Зaкoпцu, u бaцы, cą дla xэцы poбeни нa цaцы. Kaжды puды бэз бpoды ecт бlaды и xuды alэ гды  зe oд жoны гaзды loды, зapaз мu жэднą бoкoбpoды. Keды oн пэłны тэй cтpabы тo uśпиoны, a пobинeн cпeпжać йaк шaloны.

Rosyjski Alfabet – część 7.

mem o polskim vs rosyjski

И кolэйнэ дla opтoгpaфии нe кoxaйąцыx uпpoщэнe – „u” oтbapтэгo и „ó” зaмкниęтэгo ueднoliцэнe – „У”, „у”. Пocłyжымы cиę bepшэм:

Быłы coбe „y” и „y”.

Bциąж пcoциły иlэ тxy –

cпжэчałы cиę з Opтoгpaфиą,

дo йaкиx bыpaзyb тpaфиą

Bиęц „y” bcкoчыło дo pyжы,

цo быła гдзeś b пoдpyжы.

Mycиaнo bынaйąć cтpyжы,

бo кpaдзeж pyжы ктoś bpyжыł.

„Y”, bпaдło дo пceй бyды

alэ тaм быłы нyды

и Бypэк цałы pyды

и чтэpы пxłы пacкyды

Cыпałы cиę дbye b дзeнникy

з пoboдy мałыx пcoтникyb

a oнэ bциąж пэłнэ фигlикyb,

a oнэ bциąж пэłнэ yникyb…

Kтyж знaйдзe пcoтнэгo дyшкa,

цо bкpaдł cиę нabэт дo łyжкa?

Ox, Opтoгpaфиa тo зpoби –

мa цoś b зaнaджy – Cłobник.

Rosyjski Alfabet – część 8.

Зocтało нaм eщэ тжы caмoгocки „йoтobaнэ” – знaмы нa paзe „e”. Нинeйшым пжэдcтabиaм baм „ja” – „Я”, „я”. Пaмиęтaцe – нa пoчąткy bыpaзy чы пo caмoгłocцэ – чытaмы ” йa”. Я як пepoн lyбиę eść яcнoзeloнэ ябłкa. Koxaм тэж яя з bolнэгo bыбeгy, ягoды, ягниęцинę и чэpboнą яжęбинę. Яcнэ ecт тэж,  жэ „я” пo cпyłгłocцэ зaдaнeм – ecт cпyłгłocки змиęкчaнe. Дość мaш йyж тэгo eбaня? Hияк я тэгo нe зaбpaням. Aни зpэштą xlaня, aни пoтэм жыгaня, aни фикaня, aни нabэт бэкaня.

„Ju” – „Ю”, „ю”. Haш юбиlaт – Юpэк – юpны юxac з Югocłabии, юж oд ютpa бęдзe юpopэм юдo. Якo нobы юpop юниop, мa oн b зbычaю cęдзиobać b тypнeю beloбoю бęдąц нa xaю. Чы нa пocтoю чы b тpaмbaю – мaxaм ци гнoю – бaю, бaю… миcтжy b бэкaню и caпaню. Bolałбыś yзнaнe b oбpaзyb мalobaню? Kcиąжэк пиcaню? B мapмyжэ жэźбeню? Bэź cиę дo poбoты leню?

И тaк з „йoтobaныx” зocтało тыlкo „Jo” – „Ё”, „ё”. He ёйч Ёaннo, ёдła, Ёbiш и ёгypт – тo eдынэ cłoba якe xoдзą ми пo гłobe. Eść ягoдobы ёгypт нa Ёbiшy пoд яcнoзeloными ёдłaми…

Beм, з пoмoцą пжыйдзe пolcки bołaч! Дpoгe Kacё, Kpыcё и Mapыcё! Mиła Зocё, Бacё и Małгocё! Дo кońцa юж пpabe дoтpbałыśцe! Tжы знaки и пobeцe жэ юж цalyткą гpaждaнкę знaцe и yмeцe!

Ho тo bпepb тbapды знaк – „ъ”. Пoтжэбны гды xцэмы, бы „ётobaнa” caмoгłocкa нe змиęкчała пжэд ниą cтoйąцэй cпyłгłocки – як b cłowax: зъядać, зъяba, зъeднoчoнэ.

To цo b тaким paзe, oпpyч „ётobaныx” cłyжы дo cпyłгłocэк змиęкчaня? Бингo! Бpavo! Błaśнe тaк – миęкки знaк „ь”.

Чыlи „ś”, „ć” (ть), „dź” „ń”, „ź” poбиш пжы пoмoцы „ь”.

Ocьlэ yшы мa тэн кoнь. Xoть ycьмexa cиę як cłoнь. Ecьlи bыйąть дoнь cbą дłoнь, гaмoнь yзнa йą зa бpoнь, и bэзь cиę якocь oбpoнь! Alбo ocłoнь, alбo oбpoнь! A нaйlэпeй cxpoнь пoд ябłoнь! Дaш мy ocьть alбo кocьть a тэн гocьть bпaднe b зłocьть. Пal гo шэcьть нo и чэcьть!

Ha дэcэp зocтałы „l” и „ł” бo oбa пo пpocтy пишэмы „Л”, „л”. To ктo z bac льyби бaкaлёbэ льoды? Кaждa льyбeжнa Льoлитa льyбye cиę b пышныx мpoзьныx дэcэpax тaк як и Eжы:

Eжы

Пoд пeжынą Eжы льэжы

Жэ ecт xopы никт нe beжы.

Жaли cиę нa бyльэ глobы,

жэ жoлąдэк тэж нeздpoby.

Eщэ paнo был як жэпкa

(цo тo ecт oд здpobя кжэпкa).
Пoтэм Юpкa бpyднa pąчкa

ниocлa b бyзиę гpyшкę, пąчкa.

Maмa xлoпцa юж жaлye,

льэч пaн дoктop иглą клye.

– Myй Eжыкy нигды bиęцэй

нe eдз, гды мaш бpyднэ pęцэ
 

Rosyjski Alfabet:

A a Б б Ц ц Д д Э э Ф ф Г г Х х И и Й й К к Л л М м Н н О о П п Р р С с Т т У у В в Ы ы З з Ш ш Щ щ Ё ё Я я Ч ч Ь ь Ю ю Ъ ъ Ж ж

Jeśli interesuję cię wymowa – zapraszam do obejrzenia:

A jeśli interesuje cię język chiński, w tym artykule rozprawiam się z różnymi na jego temat mitami.

Ten wpis ma 14 komentarzy

 1. Magda

  Nie dotrwałam do końca ale wróce i doczytam :):):)

 2. Dominika

  Dotrwałam do wiersza o myszce;) Ale na pewno wrócę, ciekawe to !

 3. Marta

  Uczyłam się kiedyś rosyjskiego. Nic już z tego nie pamiętam i właśnie ten artykuł przypomniał mi rosyjski alfabet, super!! Spasiba 🙂

 4. czytelniczka85

  Fantastyczna metoda, godna polecania, super, że ten wpis pojawił się Twoim blogu 🙂

  • Daniel Trawka

   Dzięki! no mnie też ta metoda ujęła – grażdanka to i tak luzik – ale wyobrażam sobie jak to może pomóc przy bardziej karkołomnych i wymyślnych alfabetach! Ale to już zostawiam innym do napisania…

 5. Gosia

  Przeczytałam! Pod koniec szło już nieco wolnej, ale bez większych problemów. Z rosyjskim miałam do czynienia w zamierzchłych czasach szkoły podstawowej, ale mój mózg coś tam jeszcze pamiętał.

  • Daniel Trawka

   to jest właśnie urok tej metody – wchodzi samoczynnie – po prostu mam wrażenie, że ja już pod koniec wymiękałem i dorzucałem kolejne literki zanim poprzednie zdążyły się wystarczająco utrwalić:)

 6. Elżbieta

  Wymowa bez objaśnień bez sensu

  • Daniel Trawka

   czy mogę prosić o więcej szczegółów czego tyczy się zarzut? ja w tekście wymowy nijak nie zawrę, na końcu wpisu dodałem film gdzie tę wymowę można posłuchać. Co więcej mogę dodać?

 7. Elżbieta

  Co za bzdura „znak twardy robi spółgłoske twardą” a miękki – miękką. Pani ta słyszała o znakach rozdzielających?

  • Daniel Trawka

   w końcu trafił sie ktoś kto zna się na rzeczy! To nie Pani – a ja – daniel – jestem autorem. Bardzo będę wdzięczny za wszelką konstruktywną krytykę – co więc mam poprawić?
   Znam parę innych języków – ale akurat nie znam rosyjskiego – ten tekst napisałem po to by nauczyć się alfabetu. Po to też – by pokazać metodę – nietuzinkową a wspaniałą – jak można tego dokonać. Tu mamy grażdaznkę – a jeśli ktoś się pokusi o parę godzin pracy – może analogicznym sposobem przyswajać inne, bardziej egzotycze alfabety.
   Tak więc Pani Elżbieto – proszę wskazać mi błędy – a ja chętnie poprawię tekst by mógł lepiej służyć:) z góry dzięki i pozdrawiam, daniel

  • Daniel Trawka

   Aaaaa – dopiero zrozumiałem – czyli chodzi o filmik z youtuba który dołączyłem? Teraz rozumiem – no przyznam szczerze on był po prostu 1 pierwszej trójce wyszukiwania – a wybrałem go ze względu na akcent lektorki – która wydaje mi się native’m. Zna Pani może jakiś lepszy filmik, który lepiej zilustruje wymowę?

 8. Justyna

  Witam, wspaniały wpis. Podziwiam za poświęcony czas . Jeśli mogę zwrócić na coś uwagę to w części 3 nie poprawił Pan w słowie poczujesz i początek literki”p” . Pozdrawiam

  • Daniel Trawka

   Hej – dziękuję! to była naprawdę gimnastyka dla oczu i mózgu – a ciężko było znaleźć kogoś do korekty:)! spasiba!

Leave a Reply

%d bloggers like this: