fbpx

Rosyjski alfabet – genialna metoda – jak nauczyć się go na raz

Rosyjski Alfabet – część 1.

Oto link, który ukaże ci potencjał biologicznego mikroprocesora homo-sapiens! Aby jak u Hitchcoka – zacząć od trzęsienia ziemi – od następnego zdania podmieniam w tekście liter „P” i „p” na znaczki „П” i „п”. Nawet one trochę пodobne do liczby „Pi”?.

Ciekawe ile пotrzeba czasu, aby пrzejść nad tym do пorządku dziennego? Пoпatrzmy. Пoeksпerymentujmy. Będziemy się teraz uпajać пrędkością z jaką okaże się to пestką. Wiem, że jeszcze mi nie wierzycie, więc idziemy za ciosem. Aby naпrawdę uzmysłowić wam jakie to dla mózgu пroste -czym пrędzej пowiększam пulę o kolejną пarę do пodmiany. Пolskie „R”/„r” zastąпimy dla пodniesienia пoпrzeczki znakami „P”/„p”.

Pozumiemy się? Pozпpostowała wam mózg ta mała pubaszna pozpywka? Patunku. Dajecie padę? Czy to dpoga пrosto do wapiatkowa? Nie, widzę że dla was to пposte . Czytelnicy nebule.пl to w końcu podzice. Oni padzą sobie na co dzień nie z takimi пpoblemami. No to пodnosimy stoпień tpudności. Dodajemy zamianę „S”/„s” na „C”/„c”.

Hmmm, ctapuchy moje! Ckapanie bockie z tymi ćwiczeniami mózgu. Paпtem chwila, a ten ckubany już ogapnia nawet takie wygibacy. No ale to chyba już tyle jeśli chodzi o moją пepfidną пpóbę ukpycia do czego to dpobne ćwiczenie zmierza. Właśnie mimowolnie i bez wyciłku – oпanowujesz bowiem drogi czytelniku pocyjcki alfabet…

Пamiętam jak dyckutowałem 20 lat temu w Ectonii z niejakiem Mariem z Urugwaju:

– Pocyjcki byłby dla Пolaków пposty, gdyby nie alfabet!

– Ależ na odwrót – Mario пolemizował – pocyjcki alfabet był ctworzony z myślą właśnie o językach cłowiańckich! To пolcki by ckorzyctał gdyby otworzył na to oczy!

alfabet łaciński vs cyrylica

Idźmy od pazu na maxa i cпójrzmy na taki znak „Щ” i „щ”, któpy пotrzebuje w naszym zaпicie aż 4 litep: „szcz”. Ile oщędności można by wygenerować dla щwanych щecinian i щuпłych щecinianenk? Dla miłośników щawiu czy barщu. Kogo unieщęśliwiają kleщe, jaщupki czy chrząщe? Kto w deщu w gąщu chętnie chłoщe chpabąщe?

A пpoblemy z zapisem „ż” i „rz”? Otóż zamieńmy je wszyctkie na „Ж”, „ж” i zobaczymy jak będzie wyglądać nasze жycie. Bo moim zdaniem juж жadna gжegжółka nam nie ctpaszna! Juж nie tжeba wkuwać kiedy ж wymienia się na „p”. Kto niby uжywa na co dzień i пamięta, жe „rz” wystęпuje пo cпółgłockach b, t, d, k, p, g, ch opaz j? Жe wyjątkami od tej peguły cą formy wyжsze i najwyжsze пжymiotników? No to pęka do gópy kto niby będzie tęsknił??

Rosyjski Alfabet – część 2.

Idziemy dalej, bo nie od pazu Жym zbudowano! Zamieniamy dwuznak „sz” na „Ш” i „ш”. Шybko nam пójdzie, naш mózg lubi takie uпpoщenia. Пocłuжymy cię logopedycznym wiepшykiem:

Шapa myшka w шafie mieшka
a na imię ma Agnieшka.
Ma w шufladzie tжy koшule,
kaпeluшe, шelki, шnupek.
Gpywa w шachy, пiшe wiepшe,
tuшem pobi шlaczki пiepwшe.
Chętnie шynkę je i gpoшek,
kaшę, gulaш, gpuшek koшyk.

No to tepaz пжyшła kolej na wymianę „cz” na „Ч” i „ч”. To moжe jeщe jeden wiepш:

Dziś wieчopem będzie meч.
To ject bapdzo waжna жeч.
Ćwiчą chłoпcy i dziewчyny,
mają bapdzo tęgie miny.
Чwarta klaca чeka juж.
Oпadł teж z boicka kuж.
Graчe zaчynają meч.
Bo to bapdzo waжna жeч.

Tepaz жeby zaпicać gdzie mieшkał Gжegoж Bжęчyщykiewiч, пotжebujemy juж tylko wymienić „h” i „ch” na „X” i „x”. Tak oto moжemy juж zaпicać cławetne Xжąщyжewoшyce пowiat Łękołody.

(a tak na mapginecie, wiedzieliście жe twórca Fpanka Dolaca był zaincпipowany kciąжką C. K. Dezepteжy: https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Brz%C4%99czyszczykiewicz).

Xodźmy dalej moje zuxy. Zapaz zpobimy pжepwę i złaпiemy oddex. Xoć jecteś juж nie do zaxamowania. Xoćbyś nie xciał – pocyjcki alfabet nieuxponnie ject wxłaniany пжez twój mózg. Чy dla zuxa чy dla druxa, dla uxa kaжego maluxa, чy ject suxo чy ject pluxa, чytamy tak шybko, жe nie ciada muxa!

Rosyjski Alfabet – część 3.

Tepaz mimo, жe wжucimy napaz aж 6 znaków – ani tego nie пoчujeш:

„аА, эЭ, кК, мМ, оО, тТ,” – xoć пжэмycaм тu „e” czyli „э”, „Э” obpóconэ – чy zgadzaш się, жэ тa шócткa кłoпoтów жadnyx naм nie cпpawi? Toмэк мa кoткa, кoтэк мa мoтэк.  Młoткieм мoтa wэłny мoтэк. Kтo мa мoтэк a ктo мa тaкie Moкaтэ?

Xa, мyśliш мaм go! W cłowax „nie”, „мłoткieм” i „тaкie” – zaпoмniał lэщ wcтawić „э”! Muшę cię zмapтwić, w pocyjcкiм icтnieją caмogłocкi, ктópyx w пolcкiм nie uświadчyш – To caмogłocкi „joтowanэ”. Zadanieм „e”, „E” чyli пolcкiego „je” ect zмięкчane пoпжэdzającэj cпółgłocкi. A eśli пжэd nią ecт caмogłocкa albo poчąтэк wypazu – чyтaмy ją – „je”. Ebać тo! Zaebiśce жэ uжywaм тaкix wulgapnyx cłów? Eśli тaк ecт łaтwej zaпaмięтać – nex będze. Пolcкe „e” чyтaj „je”!

Кolэjna łaтwa liтэpa „б” i „Б” чyli „b”. Aбy бóбp бył щęśliwy – doбжэ бy бyło – gdyбy 8 мałyx бoмбэlкów мu cię upodziło. Бaбcia бoбpa бyłaбy wтэdy uocoбeneм щęścia ne z тэj пlanэтy. Бóg бoweм luбi бoбpowэ бoмбэlкi, nawэт jaк бpyкają тэ бжdącэ i pozбijają бжdąкającэ бuтэlкi.

Eśli тэpaz cię zacтanawiace do чэgo w тaкiм paze gpaжdanкa (pocyjcкi alfaбэт) uжywa liтэpy „B” i „b” – juж тłuмaчę – „B” i „b” тo naшэ  „w”. Jaк baм тaм? Чy by b Bapшabe чy bэ Bładycłabobe – błaśne bybpoткa poбi cię baм b głobe. Бo b тyм cały ecт aмбapac, жэбy dboe xciało napaz. Boбec тego чac na кolэjnэ byzbane.  

Rosyjski Alfabet – część 4.

Kтo z bac zna liчбę Fi? Пolcke „f” пiшeмy бobeм „Ф”, „ф”. Tpoxę фajne, тpoxę фikкuśne a тpoxę фiglapne. Mój Фenoмenalny фagac Фaбian, мa na тej фoтogpaфii фoxa. Фilмue błaśne фaбpyкę Фopda b Фinlandii . Фaбuła ego фilмu ecт oпapтa na фaктax. Głóbną бoxaтэpкą бędziэ фiligpanoba фińcкa фэмinicткa – фanaтyчna фilaтэlicткa. Фilм бędze тpoxę фpybolny alэ бэz фajэpbepкób. Taкe тpoxę фaфapaфa.

No doбжэ, тэpaz b тaкiм paze liтэpa „d” – чyli „Д” i „д”. Bygląдa тpoxę jaк дoмэк. Чy тo дoм Дanela чy тo дoм Дabiдa, дoбpa дpebniana дpaбina – zabшэ cię gocпoдaжobi пжyдa. Дoпepo gдy bтэдy дuпę мu upaтujэ, дogłęбne i Дanel i Дabiд za тę дpebnianą дpaбinę пoдzięкuje. Дoдaм eщэ дoбiтne – дoдabane i oдэjмobane дo дpaбiny дoдaткobyx щэбэlкób oбaj luбią byбiтne. Taкe niбy дэбilnэ zaдane, a Дabiдa zaдobala jaк мэдyтobane.

Cкopo „д” juж oпanobane – bпpobaдzaмy „g” – „Г”, „г” – b тę naшą дoбpą zaбabę. Гpaфiчne byдajэ cię neгpoźnэ. Naдгoplibi eдnaк juж oдгaдli jaкi z neгo neпozopny гaгaтэк. Гooгlobać бy мoжna гoдzinaмi a i тaк ne oдгaдneш bшycткix eгo zaгaдэк. Гiгanтób тaм мpobe. Гoтobэ na bшycткo, гbapanтują пжyгoдy jaк u Гaгapina. Oj гoжэj juж бyć ne мoжэ. No xyбa, жэ мaш oxoтę na гalapэтę z noгi гącкi? Alбo u гazдy na гanкu пoгabęдzić пжy гapnкu гulaшu z гэпapдa.

Rosyjski Alfabet – część 5.

Дo тэj пopy uтpbaliliśмy juж „x”. Nauчмy cię тэpaz zaпicać „n”, бo ono uжyba znaкób „H” i „н”. Ha пэbнo нaтyxмiacт нauчyш cię тэj нobiнкi. Ho бo jaк нe jaк тaк?. Hezłэ тo нaшэ zaбabiaнe cię ze zнaкaмi. He cąдziш? Haoчнe łaтbo cię пжэкoнać jaк пlacтyчнy ecт тэн нaш мózг. Zuпэłнe нobэ нabyкi нaбybaмy тaк нaпpabдę нa пэłнэj пpęдкości. Ho нe?

Ho тo jaк juж мaмy „н”, нaпpabдę нebele нaм juж cпółгłoceк zocтae. Bэźмy bпepb нa bapштaт нaшэ „z” чyli „З”, „з”. Зoбaчмy чy bзopobo jэ зaliчyмy. Чy дaмy cię змylić? Чy нe дaмy cię тaк łaтbo збić з тpoпu? I нa зabшэ juж зaпaмięтaмy, жэ тo нe нuмэp тжy a liтэpa З! 3бiły збipy збója w збoжu aж зэзa дocтał зaкaпiop з i тaк juж зaкaзaнą гęбą. 3aдэк тylкo cxpoнił i xyłкeм зbiał.

3ajмijмy cię eщэ liтэpą „c”, ктópą зaпicueмy зa пoмoцą błaśнe „Ц”, „ц”. Нo цo? Цoś cię нiбy нe пoдoбa? Heзłэ цaцкo. Цapэbiч luбił цэбulę i чocнэк. Цo пpabдa нe jaдł ix тaк чęcтo jaк зэ цнoтy cłyнąцa цapyцa Цэцylia, alэ i тaк. Цuкepкoby бył з нeгo цuдaк. Нo i цo bięцэj нiбy мoгę baм тu eщэ жэц? A мiało бyć нiбy тaк пpocтo… a тu jaк зabшэ… тylкo ччэ oбeцaнкi цaцaнкi!

Rosyjski Alfabet – część 6.

I oтo пoboli чac нa caмoгłocкę. Бeжэмy coбe нaшэ „i” – „И”, „и”. И тu juж baм зocтabиaм jaк cкojaжyć, иж тo lucтжaнэ „N”. Бo и loгики жaднэj b тyм ниjaк нe bидać… и цo? И jaк тo мóbиą jajцo. A ктo з bac миał bчopaj имeнинy? Чy тo бyły имeнинy Hинy, Иpминy, Изaбэlи чy Caбинy? Чy имeнинobэгo шaмпaнa пиł з ними Фиlип, Cтaниcłab, Hикитa чy Бpoниcłab?

To тэpaз cтabiaмy кpokę нaд „и”, и нauчyмy cиę „j” – „Й”, „й”. Нийaк тo тpuднyм нe ecт. Бий зaбий, b мpobиcкo błóж кий, a нobeй lитэpки нe зaпoмний. Йaбłкobeгo йoгupтu cиę нaпий, йapмuжэм пoпий, a пoтэм чyм pyxleй дo uбикaцйи бeгний. И цo?  И йaк тo мóbиą йaйцo!

И чac бpać зa poги пolcкe „Y”, ктópэ тo зaпиcueмy: „Ы”, „ы”. Poдaцы! Пийaцы! Жołдaцы! Цo b Зaкoпцu, u бaцы, cą дla xэцы poбeни нa цaцы. Kaжды puды бэз бpoды ecт бlaды и xuды alэ гды  зe oд жoны гaзды loды, зapaз мu жэднą бoкoбpoды. Keды oн пэłны тэй cтpabы тo uśпиoны, a пobинeн cпeпжać йaк шaloны.

Rosyjski Alfabet – część 7.

mem o polskim vs rosyjski

И кolэйнэ дla opтoгpaфии нe кoxaйąцыx uпpoщэнe – „u” oтbapтэгo и „ó” зaмкниęтэгo ueднoliцэнe – „У”, „у”. Пocłyжымы cиę bepшэм:

Быłы coбe „y” и „y”.

Bциąж пcoциły иlэ тxy –

cпжэчałы cиę з Opтoгpaфиą,

дo йaкиx bыpaзyb тpaфиą

Bиęц „y” bcкoчыło дo pyжы,

цo быła гдзeś b пoдpyжы.

Mycиaнo bынaйąć cтpyжы,

бo кpaдзeж pyжы ктoś bpyжыł.

„Y”, bпaдło дo пceй бyды

alэ тaм быłы нyды

и Бypэк цałы pyды

и чтэpы пxłы пacкyды

Cыпałы cиę дbye b дзeнникy

з пoboдy мałыx пcoтникyb

a oнэ bциąж пэłнэ фигlикyb,

a oнэ bциąж пэłнэ yникyb…

Kтyж знaйдзe пcoтнэгo дyшкa,

цо bкpaдł cиę нabэт дo łyжкa?

Ox, Opтoгpaфиa тo зpoби –

мa цoś b зaнaджy – Cłobник.

Rosyjski Alfabet – część 8.

Зocтało нaм eщэ тжы caмoгocки „йoтobaнэ” – знaмы нa paзe „e”. Нинeйшым пжэдcтabиaм baм „ja” – „Я”, „я”. Пaмиęтaцe – нa пoчąткy bыpaзy чы пo caмoгłocцэ – чытaмы ” йa”. Я як пepoн lyбиę eść яcнoзeloнэ ябłкa. Koxaм тэж яя з bolнэгo bыбeгy, ягoды, ягниęцинę и чэpboнą яжęбинę. Яcнэ ecт тэж,  жэ „я” пo cпyłгłocцэ зaдaнeм – ecт cпyłгłocки змиęкчaнe. Дość мaш йyж тэгo eбaня? Hияк я тэгo нe зaбpaням. Aни зpэштą xlaня, aни пoтэм жыгaня, aни фикaня, aни нabэт бэкaня.

„Ju” – „Ю”, „ю”. Haш юбиlaт – Юpэк – юpны юxac з Югocłabии, юж oд ютpa бęдзe юpopэм юдo. Якo нobы юpop юниop, мa oн b зbычaю cęдзиobać b тypнeю beloбoю бęдąц нa xaю. Чы нa пocтoю чы b тpaмbaю – мaxaм ци гнoю – бaю, бaю… миcтжy b бэкaню и caпaню. Bolałбыś yзнaнe b oбpaзyb мalobaню? Kcиąжэк пиcaню? B мapмyжэ жэźбeню? Bэź cиę дo poбoты leню?

И тaк з „йoтobaныx” зocтało тыlкo „Jo” – „Ё”, „ё”. He ёйч Ёaннo, ёдła, Ёbiш и ёгypт – тo eдынэ cłoba якe xoдзą ми пo гłobe. Eść ягoдobы ёгypт нa Ёbiшy пoд яcнoзeloными ёдłaми…

Beм, з пoмoцą пжыйдзe пolcки bołaч! Дpoгe Kacё, Kpыcё и Mapыcё! Mиła Зocё, Бacё и Małгocё! Дo кońцa юж пpabe дoтpbałыśцe! Tжы знaки и пobeцe жэ юж цalyткą гpaждaнкę знaцe и yмeцe!

Ho тo bпepb тbapды знaк – „ъ”. Пoтжэбны гды xцэмы, бы „ётobaнa” caмoгłocкa нe змиęкчała пжэд ниą cтoйąцэй cпyłгłocки – як b cłowax: зъядać, зъяba, зъeднoчoнэ.

To цo b тaким paзe, oпpyч „ётobaныx” cłyжы дo cпyłгłocэк змиęкчaня? Бингo! Бpavo! Błaśнe тaк – миęкки знaк „ь”.

Чыlи „ś”, „ć” (ть), „dź” „ń”, „ź” poбиш пжы пoмoцы „ь”.

Ocьlэ yшы мa тэн кoнь. Xoть ycьмexa cиę як cłoнь. Ecьlи bыйąть дoнь cbą дłoнь, гaмoнь yзнa йą зa бpoнь, и bэзь cиę якocь oбpoнь! Alбo ocłoнь, alбo oбpoнь! A нaйlэпeй cxpoнь пoд ябłoнь! Дaш мy ocьть alбo кocьть a тэн гocьть bпaднe b зłocьть. Пal гo шэcьть нo и чэcьть!

Ha дэcэp зocтałы „l” и „ł” бo oбa пo пpocтy пишэмы „Л”, „л”. To ктo z bac льyби бaкaлёbэ льoды? Кaждa льyбeжнa Льoлитa льyбye cиę b пышныx мpoзьныx дэcэpax тaк як и Eжы:

Eжы

Пoд пeжынą Eжы льэжы

Жэ ecт xopы никт нe beжы.

Жaли cиę нa бyльэ глobы,

жэ жoлąдэк тэж нeздpoby.

Eщэ paнo был як жэпкa

(цo тo ecт oд здpobя кжэпкa).
Пoтэм Юpкa бpyднa pąчкa

ниocлa b бyзиę гpyшкę, пąчкa.

Maмa xлoпцa юж жaлye,

льэч пaн дoктop иглą клye.

– Myй Eжыкy нигды bиęцэй

нe eдз, гды мaш бpyднэ pęцэ
 

Rosyjski Alfabet:

A a Б б Ц ц Д д Э э Ф ф Г г Х х И и Й й К к Л л М м Н н О о П п Р р С с Т т У у В в Ы ы З з Ш ш Щ щ Ё ё Я я Ч ч Ь ь Ю ю Ъ ъ Ж ж

Jeśli interesuję cię wymowa – zapraszam do obejrzenia:

A jeśli interesuje cię chiński, w tym artykule rozprawiam się z różnymi na jego temat mitami.

Komentarze

  Uczyłam się kiedyś rosyjskiego. Nic już z tego nie pamiętam i właśnie ten artykuł przypomniał mi rosyjski alfabet, super!! Spasiba 🙂

  Fantastyczna metoda, godna polecania, super, że ten wpis pojawił się Twoim blogu 🙂

  Dzięki! no mnie też ta metoda ujęła – grażdanka to i tak luzik – ale wyobrażam sobie jak to może pomóc przy bardziej karkołomnych i wymyślnych alfabetach! Ale to już zostawiam innym do napisania…

  Już patrzę – chodzi ci o “cпeпжać”? spieprzać – gdzie jest błąd? znaczy co schrzaniłem:)?

  Przeczytałam! Pod koniec szło już nieco wolnej, ale bez większych problemów. Z rosyjskim miałam do czynienia w zamierzchłych czasach szkoły podstawowej, ale mój mózg coś tam jeszcze pamiętał.

  to jest właśnie urok tej metody – wchodzi samoczynnie – po prostu mam wrażenie, że ja już pod koniec wymiękałem i dorzucałem kolejne literki zanim poprzednie zdążyły się wystarczająco utrwalić:)

  czy mogę prosić o więcej szczegółów czego tyczy się zarzut? ja w tekście wymowy nijak nie zawrę, na końcu wpisu dodałem film gdzie tę wymowę można posłuchać. Co więcej mogę dodać?

  Co za bzdura “znak twardy robi spółgłoske twardą” a miękki – miękką. Pani ta słyszała o znakach rozdzielających?

  w końcu trafił sie ktoś kto zna się na rzeczy! To nie Pani – a ja – daniel – jestem autorem. Bardzo będę wdzięczny za wszelką konstruktywną krytykę – co więc mam poprawić?
  Znam parę innych języków – ale akurat nie znam rosyjskiego – ten tekst napisałem po to by nauczyć się alfabetu. Po to też – by pokazać metodę – nietuzinkową a wspaniałą – jak można tego dokonać. Tu mamy grażdaznkę – a jeśli ktoś się pokusi o parę godzin pracy – może analogicznym sposobem przyswajać inne, bardziej egzotycze alfabety.
  Tak więc Pani Elżbieto – proszę wskazać mi błędy – a ja chętnie poprawię tekst by mógł lepiej służyć:) z góry dzięki i pozdrawiam, daniel

  Aaaaa – dopiero zrozumiałem – czyli chodzi o filmik z youtuba który dołączyłem? Teraz rozumiem – no przyznam szczerze on był po prostu 1 pierwszej trójce wyszukiwania – a wybrałem go ze względu na akcent lektorki – która wydaje mi się native’m. Zna Pani może jakiś lepszy filmik, który lepiej zilustruje wymowę?

  Witam, wspaniały wpis. Podziwiam za poświęcony czas . Jeśli mogę zwrócić na coś uwagę to w części 3 nie poprawił Pan w słowie poczujesz i początek literki”p” . Pozdrawiam

  Hej – dziękuję! to była naprawdę gimnastyka dla oczu i mózgu – a ciężko było znaleźć kogoś do korekty:)! spasiba!

  Hej, super tekst 🙂 fajna metoda. Zauważyłam mały błąd w zdaniu „Пocyjcki byłby dla…” Powinno być raczej Pocyjcki 🙂

  Ile prawdy jej w obrazku z książką? Bo pachnie mi to fejkiem na kilometr!
  Wrzucając dowolny polski tekst do translatora na język rosyjski jego objętość nie zmniejsza się dziesięciokrotnie przy zapisie cyrylicą.

  To nie tyle fejk co mem.
  Chodzi w nim po prostu o to – że cyrylica była alfabetem przygotowanym i dedykowany dźwiękom istniejącym w językach słowiańskich. Stąd ma pojedyncze znaki na to co w alfabecie łacińskim, którego używamy, nie ma bezpośredniego odzwierciedlenia i trzeba kombinować w zapisie dwu- albo i nawet wieloznakami – np. “sz”, “cz”, “szcz” itd. itp.
  Więc de facto literek będzie użytych mniej.
  Natomiast nie ma to żadnego przełożenia na to że wyraz, który w polskim ma 3 litery może mieć w rosyjskim np. 13 – więc nie – na pewno dziesięciokrotnie ilość się nie zmniejszy. Przejaskrawienie to po prostu narzędzie używane przy budowaniu memów.

  To jest prawdziwe w stu procentach.

  Powód jest prosty: gdyby polskie teksty były pisane cyrylicą to by oznaczało, że jesteśmy pod ruskim butem a polskie książki są ocenzurowane.

  Tym prostym sposobem zmniejszano by ich objętość jakieś o 80%.

  Jest trochę niedoróbek w tekście. Dotarłem do wierszyka o myszcze i sporo tam niezamienionych liter (np. jest “r”, a powinno być “p”, bo przecież na tym etapie już to wiemy). “logopedycznym” <- na początku nie wiedziałem o co chodzi, ale tutaj też chyba po prostu zabrakło zamiany "p" na "п".

  W wierszyku jest tego sporo, nie czytałem jeszcze dalej, ale ogólnie metoda rewelacyjna 🙂

  hehe – ciężko mi było znaleźć korektora:) a mózg mi się zlasował pisząc ten tekst – postaram się wyszukać błędy i poprawić! a metodę wiesz – można użyć do nauki DOWOLNEGO alfabetu:)

  Wydaje mi się, że ta metoda dobra jest dla osób które albo miały już dłuższy kontakt z cyrylicą (jako odświeżenie sobie tego tematu), albo mają predyspozycje w kierunku nauki języków. Ja – jako osoba bez takich predyspozycji oraz totalnie bez znajomości języka obcego innego poza angielskim – dotrwałem do części drugiej z którą już miałem problem – o ile zamienienie dwóch czy trzech liter w słowie to nie problem, to kolejne zamiany powodowały konieczność literowania i wracania do “ściągi”, bo zbyt duże nagromadzenie zmienionych znaków nie pozwalało mi na ustalenie co to za słowo. Jeśli do tego dodałbym fakt, że mimo wszystko niektóre słowa w językach zapisywanych cyrylicą mają totalnie inne brzmienie niż w języku polskim, to niestety, ale nie nazwałbym tej metody “genialną”. Po prostu opiera się na tym samym co wszystkie inne metody, czyli odpowiedniej ilości powtórzeń – jest tylko opakowana w trochę inną formę

  Brawo za niezłą robotę, proponuję jeszcze doszlifowanie dzieła, bo zostało jeszcze przynajmniej 5 błędów. Nie notowałem ich na bieżąco, więc muszę jeszcze raz całość przeczytać, żeby je tu wymienić.

  Jeden jednak pamiętam, bo jest najpoważniejszy: polskie wołacze od użytych imion Kasia, Krysia, Marysia, Zosia, Basia, Malgosia, to: Kasiu, Krysiu, Marysiu, Zosiu, Basiu, Małgosiu. A w tekście są potworki typu „Marysio”, co jest oczywiście błędem. Tak więc, można tych imion użyć jako przykładów, ale przy literze ю, czyli tak:
  Kacю, Kpыcю и Mapыcю! Mиła Зocю, Бacю и Małгocю.

  Jeśli chodzi o literę ё, to proponuję użyć przykładów, gdzie znajdzie się ona w środku wyrazu, jak: ciotka, cios, siodło, zionie, gniot, niosła itp. Może być nawet rapowane „joł ziomki” 😉

  Poza tym, naprawdę niewiele brakuje, żeby tekst nadawał się do edukacji dzieci, trzeba tylko jednak pozbyć się wulgaryzmów – bo takiego tekstu nikt nie zaakceptuje np. w szkole. Podejrzewam, że rodzice też niechętnie pokażą taki tekst swoim dzieciom. Oczywiście wulgaryzmy nadają tekstowi charakter, żeby nie był nudny, ale i na to jest sposób: można zamiast nich użyć kilku śmiesznych a nadających się dla dzieci dowcipów.

  Pozostałe błędy to już tylko literówki – zarówno zwyczajne jak i wynikające z niekonsekwentnego zastosowania metody. Jak znajdę czas, to przeczytam jeszcze raz 😉 Choć przy tej metodzie ponowne czytanie takiego tekstu od początku niestety raczej szkodzi mózgowi, bo zmusza do usunięcia już przyswojonych nawyków, lepiej więc tego unikać.

  Pozdrawiam!

  nikt się nie podjął korekty:) a jak sam wspominasz mózg się lasuje – dzięki za zwrócenie uwagi na wołacze – już poprawiam. Za pokazanie wszelkich innych imperfekcji też będę wdzięczny.
  Tworząc tekst nie myślałem, że mógłby trafić do szkół – stąd wulgaryzmy:)

  Jestem na czesci nr 7 i to naprawde niesamowita metoda, dziekuje, od jutra wracam do nauki podstaw rosyjskiego

  no to opłacało się trudzić pisząc ten tekst:) dzięki za dobre słowo

  Na koniec tekstu warto wspomnieć o historycznych próbach stworzenia polskiej cyrylicy podczas zaboru rosyjskiego.

  Modlitwa i “Powrót taty” A. Mickiewicza pisane cyrylicą https ://archiwum.rp.pl/artykul/1118692-Cyrylica-nad-Wisla.html

  Genialny tekst, tak jak przedmówcy pisali, kilka błędów się przewinęło jeszcze i musiałem się zastanowić czy dobrze to czytam. Podziwiam pracę autora. Dla mnie jest to pierwsze zetknięcie się z alfabetem rosyjskim i zajęło mi to ok. godziny aby przeczytać całość. Myślę że na lektoratach na studiach dla grup początkujących byłoby to idealne rozwiązanie do nauki alfabetu. Jeszcze raz dziękuję autorowi. Pozdrawiam

  ale “Kto w deщu w gąщu chętnie chłoщe chpabąщe?” ? no naprawde ?

  chłoszcze w deszczu chrabąszcze ? no naprawde ?

  poza tym nie umiem ocenić tekstu bo znam rosyjski i cyrylice

  ale pozdrawiam i gratuluje zapału

  Znalazłem mały błąd. Drugi rozdział i druga linijka: Шybko nam pójdzie. Literka P w słowie pójdzie powinna być zamieniona na znak “п”.

  Natomiast sam tekst, praca nad nim, pomysł jest fantastyczny!
  Bardzo, bardzo dziękuję za wspaniały tekst i rewelacyjny pomysł.
  Pokazałem chyba wszystkich którzy interesują się językiem rosyjskim. Dzięki!

  Wielkie dzięki! nikt się nie podjął korekty a mi się mózg lasował:)

  polecam przy nauce też innych alfabetów:)!

  na jeden raz. 3,5h i czytałem. teraz po kilku miesiacach czytam juz w miare plynnie

  Genialne.
  Tylko trzeba chyba zmienić tę sugestię u góry strony, że przeczytanie zajmuje 8 minut 😉 Raczej tak z 2h.
  Genialne! Dziękuję 🙂

  Bardzo fajny pomysł. Ja ćwiczę sobie powoli cyrylicę przy m.in. użyciu Twojego tekstu od około 3 tygodni.
  Każdego tygodnia przerabiam po dwie lekcje. Czytam je rano i idzie coraz lepiej. Teraz jestem na 6-ej.

  W piątej w ostatnim zdaniu jest słowo “cce”, zamiast “czcze”.

  hmmm – tylko czcze obiecanki cacanki – тylкo ччэ oбeцaнкi цaцaнкi! – moim zdaniem jest ok? czy źle patrzę…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SMARTPARENTING - nebule.pl dla rodziców, którzy chcą wiedzieć więcej