fbpx

Rosyjski alfabet – genialna metoda – jak nauczyć się go na raz

Rosyjski Alfabet – część 1.

Oto link, który ukaże ci potencjał biologicznego mikroprocesora homo-sapiens! Aby jak u Hitchcoka – zacząć od trzęsienia ziemi – od następnego zdania podmieniam w tekście liter „P” i „p” na znaczki „П” i „п”. Nawet one trochę пodobne do liczby „Pi”?.

Ciekawe ile пotrzeba czasu, aby пrzejść nad tym do пorządku dziennego? Пoпatrzmy. Пoeksпerymentujmy. Będziemy się teraz uпajać пrędkością z jaką okaże się to пestką. Wiem, że jeszcze mi nie wierzycie, więc idziemy za ciosem. Aby naпrawdę uzmysłowić wam jakie to dla mózgu пroste -czym пrędzej пowiększam пulę o kolejną пarę do пodmiany. Пolskie „R”/„r” zastąпimy dla пodniesienia пoпrzeczki znakami „P”/„p”.

Pozumiemy się? Pozпpostowała wam mózg ta mała pubaszna pozpywka? Patunku. Dajecie padę? Czy to dpoga пrosto do wapiatkowa? Nie, widzę że dla was to пposte . Czytelnicy nebule.пl to w końcu podzice. Oni padzą sobie na co dzień nie z takimi пpoblemami. No to пodnosimy stoпień tpudności. Dodajemy zamianę „S”/„s” na „C”/„c”.

Hmmm, ctapuchy moje! Ckapanie bockie z tymi ćwiczeniami mózgu. Paпtem chwila, a ten ckubany już ogapnia nawet takie wygibacy. No ale to chyba już tyle jeśli chodzi o moją пepfidną пpóbę ukpycia do czego to dpobne ćwiczenie zmierza. Właśnie mimowolnie i bez wyciłku – oпanowujesz bowiem drogi czytelniku pocyjcki alfabet…

Пamiętam jak dyckutowałem 20 lat temu w Ectonii z niejakiem Mariem z Urugwaju:

– Pocyjcki byłby dla Пolaków пposty, gdyby nie alfabet!

– Ależ na odwrót – Mario пolemizował – pocyjcki alfabet był ctworzony z myślą właśnie o językach cłowiańckich! To пolcki by ckorzyctał gdyby otworzył na to oczy!

alfabet łaciński vs cyrylica

Idźmy od pazu na maxa i cпójrzmy na taki znak „Щ” i „щ”, któpy пotrzebuje w naszym zaпicie aż 4 litep: „szcz”. Ile oщędności można by wygenerować dla щwanych щecinian i щuпłych щecinianenk? Dla miłośników щawiu czy barщu. Kogo unieщęśliwiają kleщe, jaщupki czy chrząщe? Kto w deщu w gąщu chętnie chłoщe chpabąщe?

A пpoblemy z zapisem „ż” i „rz”? Otóż zamieńmy je wszyctkie na „Ж”, „ж” i zobaczymy jak będzie wyglądać nasze жycie. Bo moim zdaniem juж жadna gжegжółka nam nie ctpaszna! Juж nie tжeba wkuwać kiedy ж wymienia się na „p”. Kto niby uжywa na co dzień i пamięta, жe „rz” wystęпuje пo cпółgłockach b, t, d, k, p, g, ch opaz j? Жe wyjątkami od tej peguły cą formy wyжsze i najwyжsze пжymiotników? No to pęka do gópy kto niby będzie tęsknił??

Rosyjski Alfabet – część 2.

Idziemy dalej, bo nie od pazu Жym zbudowano! Zamieniamy dwuznak „sz” na „Ш” i „ш”. Шybko nam пójdzie, naш mózg lubi takie uпpoщenia. Пocłuжymy cię logopedycznym wiepшykiem:

Шapa myшka w шafie mieшka
a na imię ma Agnieшka.
Ma w шufladzie tжy koшule,
kaпeluшe, шelki, шnupek.
Gpywa w шachy, пiшe wiepшe,
tuшem pobi шlaczki пiepwшe.
Chętnie шynkę je i gpoшek,
kaшę, gulaш, gpuшek koшyk.

No to tepaz пжyшła kolej na wymianę „cz” na „Ч” i „ч”. To moжe jeщe jeden wiepш:

Dziś wieчopem będzie meч.
To ject bapdzo waжna жeч.
Ćwiчą chłoпcy i dziewчyny,
mają bapdzo tęgie miny.
Чwarta klaca чeka juж.
Oпadł teж z boicka kuж.
Graчe zaчynają meч.
Bo to bapdzo waжna жeч.

Tepaz жeby zaпicać gdzie mieшkał Gжegoж Bжęчyщykiewiч, пotжebujemy juж tylko wymienić „h” i „ch” na „X” i „x”. Tak oto moжemy juж zaпicać cławetne Xжąщyжewoшyce пowiat Łękołody.

(a tak na mapginecie, wiedzieliście жe twórca Fpanka Dolaca był zaincпipowany kciąжką C. K. Dezepteжy: https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Brz%C4%99czyszczykiewicz).

Xodźmy dalej moje zuxy. Zapaz zpobimy пжepwę i złaпiemy oddex. Xoć jecteś juж nie do zaxamowania. Xoćbyś nie xciał – pocyjcki alfabet nieuxponnie ject wxłaniany пжez twój mózg. Чy dla zuxa чy dla druxa, dla uxa kaжego maluxa, чy ject suxo чy ject pluxa, чytamy tak шybko, жe nie ciada muxa!

Rosyjski Alfabet – część 3.

Tepaz mimo, жe wжucimy napaz aж 6 znaków – ani tego nie пoчujeш:

„аА, эЭ, кК, мМ, оО, тТ,” – xoć пжэмycaм тu „e” czyli „э”, „Э” obpóconэ – чy zgadzaш się, жэ тa шócткa кłoпoтów жadnyx naм nie cпpawi? Toмэк мa кoткa, кoтэк мa мoтэк.  Młoткieм мoтa wэłny мoтэк. Kтo мa мoтэк a ктo мa тaкie Moкaтэ?

Xa, мyśliш мaм go! W cłowax „nie”, „мłoткieм” i „тaкie” – zaпoмniał lэщ wcтawić „э”! Muшę cię zмapтwić, w pocyjcкiм icтnieją caмogłocкi, ктópyx w пolcкiм nie uświadчyш – To caмogłocкi „joтowanэ”. Zadanieм „e”, „E” чyli пolcкiego „je” ect zмięкчane пoпжэdzającэj cпółgłocкi. A eśli пжэd nią ecт caмogłocкa albo poчąтэк wypazu – чyтaмy ją – „je”. Eśli тaк ecт łaтwej zaпaмięтać – nex będze. Пolcкe „e” чyтaj „je”!

A tu macie analogiczny wpis – wersja dla Polaków pragnących opanować ukraiński – Alfabet ukraiński

A tu macie również od zespołu Skillme odwrotną konwersję – Польський алфавіт – – а як легко його вивчити?

Кolэjna łaтwa liтэpa „б” i „Б” чyli „b”. Aбy бóбp бył щęśliwy – doбжэ бy бyło – gdyбy 8 мałyx бoмбэlкów мu cię upodziło. Бaбcia бoбpa бyłaбy wтэdy uocoбeneм щęścia ne z тэj пlanэтy. Бóg бoweм luбi бoбpowэ бoмбэlкi, nawэт jaк бpyкają тэ бжdącэ i pozбijają бжdąкającэ бuтэlкi.

Eśli тэpaz cię zacтanawiace do чэgo w тaкiм paze gpaжdanкa (pocyjcкi alfaбэт) uжywa liтэpy „B” i „b” – juж тłuмaчę – „B” i „b” тo naшэ  „w”. Jaк baм тaм? Чy by b Bapшabe чy bэ Bładycłabobe – błaśne bybpoткa poбi cię baм b głobe. Бo b тyм cały ecт aмбapac, жэбy dboe xciało napaz. Boбec тego чac na кolэjnэ byzbane.  

Rosyjski Alfabet – część 4.

Kтo z bac zna liчбę Fi? Пolcke „f” пiшeмy бobeм „Ф”, „ф”. Tpoxę фajne, тpoxę фikкuśne a тpoxę фiglapne. Mój Фenoмenalny фagac Фaбian, мa na тej фoтogpaфii фoxa. Фilмue błaśne фaбpyкę Фopda b Фinlandii . Фaбuła ego фilмu ecт oпapтa na фaктax. Głóbną бoxaтэpкą бędziэ фiligpanoba фińcкa фэмinicткa – фanaтyчna фilaтэlicткa. Фilм бędze тpoxę фpybolny alэ бэz фajэpbepкób. Taкe тpoxę фaфapaфa.

No doбжэ, тэpaz b тaкiм paze liтэpa „d” – чyli „Д” i „д”. Bygląдa тpoxę jaк дoмэк. Чy тo дoм Дanela чy тo дoм Дabiдa, дoбpa дpebniana дpaбina – zabшэ cię gocпoдaжobi пжyдa. Дoпepo gдy bтэдy дuпę мu upaтujэ, дogłęбne i Дanel i Дabiд za тę дpebnianą дpaбinę пoдzięкuje. Дoдaм eщэ дoбiтne – дoдabane i oдэjмobane дo дpaбiny дoдaткobyx щэбэlкób oбaj luбią byбiтne. Taкe niбy дэбilnэ zaдane, a Дabiдa zaдobala jaк мэдyтobane.

Cкopo „д” juж oпanobane – bпpobaдzaмy „g” – „Г”, „г” – b тę naшą дoбpą zaбabę. Гpaфiчne byдajэ cię neгpoźnэ. Naдгoplibi eдnaк juж oдгaдli jaкi z neгo neпozopny гaгaтэк. Гooгlobać бy мoжna гoдzinaмi a i тaк ne oдгaдneш bшycткix eгo zaгaдэк. Гiгanтób тaм мpobe. Гoтobэ na bшycткo, гbapanтują пжyгoдy jaк u Гaгapina. Oj гoжэj juж бyć ne мoжэ. No xyбa, жэ мaш oxoтę na гalapэтę z noгi гącкi? Alбo u гazдy na гanкu пoгabęдzić пжy гapnкu гulaшu z гэпapдa.

Rosyjski Alfabet – część 5.

Дo тэj пopy uтpbaliliśмy juж „x”. Nauчмy cię тэpaz zaпicać „n”, бo ono uжyba znaкób „H” i „н”. Ha пэbнo нaтyxмiacт нauчyш cię тэj нobiнкi. Ho бo jaк нe jaк тaк?. Hezłэ тo нaшэ zaбabiaнe cię ze zнaкaмi. He cąдziш? Haoчнe łaтbo cię пжэкoнać jaк пlacтyчнy ecт тэн нaш мózг. Zuпэłнe нobэ нabyкi нaбybaмy тaк нaпpabдę нa пэłнэj пpęдкości. Ho нe?

Ho тo jaк juж мaмy „н”, нaпpabдę нebele нaм juж cпółгłoceк zocтae. Bэźмy bпepb нa bapштaт нaшэ „z” чyli „З”, „з”. Зoбaчмy чy bзopobo jэ зaliчyмy. Чy дaмy cię змylić? Чy нe дaмy cię тaк łaтbo збić з тpoпu? I нa зabшэ juж зaпaмięтaмy, жэ тo нe нuмэp тжy a liтэpa З! 3бiły збipy збója w збoжu aж зэзa дocтał зaкaпiop з i тaк juж зaкaзaнą гęбą. 3aдэк тylкo cxpoнił i xyłкeм зbiał.

3ajмijмy cię eщэ liтэpą „c”, ктópą зaпicueмy зa пoмoцą błaśнe „Ц”, „ц”. Нo цo? Цoś cię нiбy нe пoдoбa? Heзłэ цaцкo. Цapэbiч luбił цэбulę i чocнэк. Цo пpabдa нe jaдł ix тaк чęcтo jaк зэ цнoтy cłyнąцa цapyцa Цэцylia, alэ i тaк. Цuкepкoby бył з нeгo цuдaк. Нo i цo bięцэj нiбy мoгę baм тu eщэ жэц? A мiało бyć нiбy тaк пpocтo… a тu jaк зabшэ… тylкo ччэ oбeцaнкi цaцaнкi!

Rosyjski Alfabet – część 6.

I oтo пoвoli чaс нa сaмoгłoскę. Бежэмy сoбе нaшэ „i” – „И”, „и”. И тu juж вaм зoстaвиaм jaк скojaжyć, иж тo luстжaнэ „N”. Бo и loгики жaднэj в тyм ниjaк не видać… и цo? И jaк тo мóвиą jajцo. A ктo з вaс миał вчoрaj именинy? Чy тo бyły именинy Нинy, Ирминy, Изaбэlи чy Сaбинy? Чy именинoвэгo шaмпaнa пиł з ними Фиlип, Стaнисłaв, Никитa чy Брoнисłaв?

To тэрaз стaвiaмy крoпę нaд „и”, и нauчyмy сиę „j” – „Й”, „й”. Нийaк тo трuднyм не ест. Бий зaбий, в мрoвискo вłóж кий, a нoвей lитэрки не зaпoмний. Йaбłкoвегo йoгuртu сиę нaпий, йaрмuжэм пoпий, a пoтэм чyм рyхlей дo uбикaцйи бегний. И цo? И йaк тo мóвиą йaйцo!

И чaс брać зa рoги пolске „Y”, ктóрэ тo зaписuемy: „Ы”, „ы”. Рoдaцы! Пийaцы! Жołдaцы! Цo в Зaкoпцu, u бaцы, сą дla хэцы рoбени нa цaцы. Kaжды рuды бэз брoды ест бlaды и хuды alэ гды зе oд жoны гaзды loды, зaрaз мu жэднą бoкoбрoды. Kеды oн пэłны тэй стрaвы тo uśпиoны, a пoвинен спепжać йaк шaloны.

Rosyjski Alfabet – część 7.

mem o polskim vs rosyjski

И кolэйнэ дla oртoгрaфии не кoхaйąцых uпрoщэне – „u” oтвaртэгo и „ó” зaмкниęтэгo uеднoliцэне – „У”, „у”. Пoсłужымы сиę вершэм:

Быłы сoбе „Y” и „y”.

Вциąж псoциły иlэ тху –

спжэчałы сиę з Oртoгрaфиą,

дo йaких вырaзув трaфиą

Виęц „y” вскoчыło дo ружы,

цo быła гдзеś в пoдружы.

Mусиaнo вынaйąć стружы,

бo крaдзеж ружы ктoś вружыł.

„Y”, впaдło дo псей буды

alэ тaм быłы нуды

и Бурэк цałы руды

и чтэры пхłы пaскуды

Сыпałы сиę двуе в дзеннику

з пoвoду мałых псoтникув

a oнэ вциąж пэłнэ фигlикув,

a oнэ вциąж пэłнэ уникув…

Kтуж знaйдзе псoтнэгo душкa,

цо вкрaдł сиę нaвэт дo łужкa?

Oх, Oртoгрaфиa тo зрoби –

мa цoś в зaнaджу – Сłoвник.

Rosyjski Alfabet – część 8.

Зoстałы нaм ещэ тжы сaмoгłoски „йoтoвaнэ” – знaмы нa рaзе „e”. Нинейшым пжэдстaвиaм вaм „ja” – „Я”, „я”. Пaмиęтaце – нa пoчąтку вырaзу чы пo сaмoгłoсцэ – чытaмы ” йa”. Я як перoн lубиę еść яснoзеloнэ ябłкa. Koхaм тэж яя з вolнэгo выбегу, ягoды, ягниęцинę и чэрвoнą яжęбинę. Яснэ ест тэж, жэ „я” пo спуłгłoсцэ зaдaнем – ест спуłгłoски змиęкчaне. Дość мaш йуж тэгo ебaня? Нияк я тэгo не зaбрaням. Aни зрэштą хlaня, aни пoтэм жыгaня, aни фикaня, aни нaвэт бэкaня.

„Ju” – „Ю”, „ю”. Нaш юбиlaт – Юрэк – юрны юхaс з Югoсłaвии, юж oд ютрa бęдзе юрoрэм юдo. Якo нoвы юрoр юниoр, мa oн в звычaю сęдзиoвać в турнею веloбoю бęдąц нa хaю. Чы нa пoстoю чы в трaмвaю – мaхaм ци гнoю – бaю, бaю… мистжу в бэкaню и сaпaню. Вolałбыś узнaне в oбрaзув мaloвaню? Kсиąжэк писaню? В мaрмужэ жэźбеню? Вэź сиę дo рoбoты lэню!

И тaк з „йoтoвaных” зoстało тыlкo „Jo” – „Ё”, „ё”. Не ёйч Ёaннo, ёдła, Ёвiш и ёгурт – тo едынэ сłoвa яке хoдзą ми пo гłoве. Еść ягoдoвы ёгурт нa Ёвiшу пoд яснoзеloными ёдłaми…

Вем, з пoмoцą пжыйдзе пolски вołaч! Дрoге Kaсё, Kрысё и Maрысё! Mиła Зoсё, Бaсё и Małгoсё! Дo кońцa юж прaве дoтрвałыśце! Tжы знaки и пoвеце жэ юж цalуткą грaждaнкę знaце и умеце!

Нo тo вперв твaрды знaк – „ъ”. Пoтжэбны гды хцэмы, бы „ётoвaнa” сaмoгłoскa не змиęкчała пжэд ниą стoйąцэй спуłгłoски – як в сłowaх: зъядać, зъявa, зъеднoчoнэ.

To цo в тaким рaзе, oпруч „ётoвaных” сłужы дo спуłгłoсэк змиęкчaня? Бингo! Брavo! Вłaśне тaк – миęкки знaк „ь”.

Чыlи „ś”, „ć” (ть), „dź” „ń”, „ź” рoбиш пжы пoмoцы „ь”.

Oсьlэ ушы мa тэн кoнь. Хoть усьмехa сиę як сłoнь. Есьlи выйąть дoнь свą дłoнь, гaмoнь узнa йą зa брoнь, и вэзь сиę якoсь oбрoнь! Alбo oсłoнь, alбo oбрoнь! A нaйlэпей схрoнь пoд ябłoнь! Дaш му oсьть alбo кoсьть a тэн гoсьть впaдне в зłoсьть. Пal гo шэсьть нo и чэсьть!

Нa дэсэр зoстałы „l” и „ł” бo oбa пo прoсту пишэмы „Л”, „л”. To ктo z вaс льуби бaкaлёвэ льoды? Кaждa льубежнa Льoлитa льубуе сиę в пышных мрoзьных дэсэрaх тaк як и

Ежы:

Пoд пежынą Ежы льэжы

Жэ ест хoры никт не вежы.

Жaли сиę нa бульэ глoвы,

жэ жoлąдэк тэж нездрoвy.

Ещэ рaнo был як жэпкa

(цo тo ест oд здрoвя кжэпкa).
Пoтэм Юркa бруднa рąчкa

ниoслa в бузиę грушкę, пąчкa.

Maмa хлoпцa юж жaлуе,

льэч пaн дoктoр иглą клуе.

– Mый Ежыку нигды виęцэй

не едз, гды мaш бруднэ рęцэ
 

Rosyjski Alfabet:

A a Б б Ц ц Д д Э э Ф ф Г г Х х И и Й й К к Л л М м Н н О о П п Р р С с Т т У у В в Ы ы З з Ш ш Щ щ Ё ё Я я Ч ч Ь ь Ю ю Ъ ъ Ж ж

Jeśli interesuję cię wymowa – zapraszam do obejrzenia:

https://www.youtube.com/watch?v=B-NbsuteDSQ

A jeśli interesuje cię chiński, w tym artykule rozprawiam się z różnymi na jego temat mitami.

Komentarze

  Uczyłam się kiedyś rosyjskiego. Nic już z tego nie pamiętam i właśnie ten artykuł przypomniał mi rosyjski alfabet, super!! Spasiba 🙂

  Fantastyczna metoda, godna polecania, super, że ten wpis pojawił się Twoim blogu 🙂

  Dzięki! no mnie też ta metoda ujęła – grażdanka to i tak luzik – ale wyobrażam sobie jak to może pomóc przy bardziej karkołomnych i wymyślnych alfabetach! Ale to już zostawiam innym do napisania…

  Już patrzę – chodzi ci o “cпeпжać”? spieprzać – gdzie jest błąd? znaczy co schrzaniłem:)?

  Dałem radę po ok. 5 dniach. Przyznaję, świetny sposób na naukę. Dziękuję.

  Przeczytałam! Pod koniec szło już nieco wolnej, ale bez większych problemów. Z rosyjskim miałam do czynienia w zamierzchłych czasach szkoły podstawowej, ale mój mózg coś tam jeszcze pamiętał.

  to jest właśnie urok tej metody – wchodzi samoczynnie – po prostu mam wrażenie, że ja już pod koniec wymiękałem i dorzucałem kolejne literki zanim poprzednie zdążyły się wystarczająco utrwalić:)

  czy mogę prosić o więcej szczegółów czego tyczy się zarzut? ja w tekście wymowy nijak nie zawrę, na końcu wpisu dodałem film gdzie tę wymowę można posłuchać. Co więcej mogę dodać?

  Co za bzdura “znak twardy robi spółgłoske twardą” a miękki – miękką. Pani ta słyszała o znakach rozdzielających?

  w końcu trafił sie ktoś kto zna się na rzeczy! To nie Pani – a ja – daniel – jestem autorem. Bardzo będę wdzięczny za wszelką konstruktywną krytykę – co więc mam poprawić?
  Znam parę innych języków – ale akurat nie znam rosyjskiego – ten tekst napisałem po to by nauczyć się alfabetu. Po to też – by pokazać metodę – nietuzinkową a wspaniałą – jak można tego dokonać. Tu mamy grażdaznkę – a jeśli ktoś się pokusi o parę godzin pracy – może analogicznym sposobem przyswajać inne, bardziej egzotycze alfabety.
  Tak więc Pani Elżbieto – proszę wskazać mi błędy – a ja chętnie poprawię tekst by mógł lepiej służyć:) z góry dzięki i pozdrawiam, daniel

  Aaaaa – dopiero zrozumiałem – czyli chodzi o filmik z youtuba który dołączyłem? Teraz rozumiem – no przyznam szczerze on był po prostu 1 pierwszej trójce wyszukiwania – a wybrałem go ze względu na akcent lektorki – która wydaje mi się native’m. Zna Pani może jakiś lepszy filmik, który lepiej zilustruje wymowę?

  Witam, wspaniały wpis. Podziwiam za poświęcony czas . Jeśli mogę zwrócić na coś uwagę to w części 3 nie poprawił Pan w słowie poczujesz i początek literki”p” . Pozdrawiam

  Hej – dziękuję! to była naprawdę gimnastyka dla oczu i mózgu – a ciężko było znaleźć kogoś do korekty:)! spasiba!

  Hej, super tekst 🙂 fajna metoda. Zauważyłam mały błąd w zdaniu „Пocyjcki byłby dla…” Powinno być raczej Pocyjcki 🙂

  Ile prawdy jej w obrazku z książką? Bo pachnie mi to fejkiem na kilometr!
  Wrzucając dowolny polski tekst do translatora na język rosyjski jego objętość nie zmniejsza się dziesięciokrotnie przy zapisie cyrylicą.

  To nie tyle fejk co mem.
  Chodzi w nim po prostu o to – że cyrylica była alfabetem przygotowanym i dedykowany dźwiękom istniejącym w językach słowiańskich. Stąd ma pojedyncze znaki na to co w alfabecie łacińskim, którego używamy, nie ma bezpośredniego odzwierciedlenia i trzeba kombinować w zapisie dwu- albo i nawet wieloznakami – np. “sz”, “cz”, “szcz” itd. itp.
  Więc de facto literek będzie użytych mniej.
  Natomiast nie ma to żadnego przełożenia na to że wyraz, który w polskim ma 3 litery może mieć w rosyjskim np. 13 – więc nie – na pewno dziesięciokrotnie ilość się nie zmniejszy. Przejaskrawienie to po prostu narzędzie używane przy budowaniu memów.

  To jest prawdziwe w stu procentach.

  Powód jest prosty: gdyby polskie teksty były pisane cyrylicą to by oznaczało, że jesteśmy pod ruskim butem a polskie książki są ocenzurowane.

  Tym prostym sposobem zmniejszano by ich objętość jakieś o 80%.

  Jest trochę niedoróbek w tekście. Dotarłem do wierszyka o myszcze i sporo tam niezamienionych liter (np. jest “r”, a powinno być “p”, bo przecież na tym etapie już to wiemy). “logopedycznym” <- na początku nie wiedziałem o co chodzi, ale tutaj też chyba po prostu zabrakło zamiany "p" na "п".

  W wierszyku jest tego sporo, nie czytałem jeszcze dalej, ale ogólnie metoda rewelacyjna 🙂

  hehe – ciężko mi było znaleźć korektora:) a mózg mi się zlasował pisząc ten tekst – postaram się wyszukać błędy i poprawić! a metodę wiesz – można użyć do nauki DOWOLNEGO alfabetu:)

  Wydaje mi się, że ta metoda dobra jest dla osób które albo miały już dłuższy kontakt z cyrylicą (jako odświeżenie sobie tego tematu), albo mają predyspozycje w kierunku nauki języków. Ja – jako osoba bez takich predyspozycji oraz totalnie bez znajomości języka obcego innego poza angielskim – dotrwałem do części drugiej z którą już miałem problem – o ile zamienienie dwóch czy trzech liter w słowie to nie problem, to kolejne zamiany powodowały konieczność literowania i wracania do “ściągi”, bo zbyt duże nagromadzenie zmienionych znaków nie pozwalało mi na ustalenie co to za słowo. Jeśli do tego dodałbym fakt, że mimo wszystko niektóre słowa w językach zapisywanych cyrylicą mają totalnie inne brzmienie niż w języku polskim, to niestety, ale nie nazwałbym tej metody “genialną”. Po prostu opiera się na tym samym co wszystkie inne metody, czyli odpowiedniej ilości powtórzeń – jest tylko opakowana w trochę inną formę

  Brawo za niezłą robotę, proponuję jeszcze doszlifowanie dzieła, bo zostało jeszcze przynajmniej 5 błędów. Nie notowałem ich na bieżąco, więc muszę jeszcze raz całość przeczytać, żeby je tu wymienić.

  Jeden jednak pamiętam, bo jest najpoważniejszy: polskie wołacze od użytych imion Kasia, Krysia, Marysia, Zosia, Basia, Malgosia, to: Kasiu, Krysiu, Marysiu, Zosiu, Basiu, Małgosiu. A w tekście są potworki typu „Marysio”, co jest oczywiście błędem. Tak więc, można tych imion użyć jako przykładów, ale przy literze ю, czyli tak:
  Kacю, Kpыcю и Mapыcю! Mиła Зocю, Бacю и Małгocю.

  Jeśli chodzi o literę ё, to proponuję użyć przykładów, gdzie znajdzie się ona w środku wyrazu, jak: ciotka, cios, siodło, zionie, gniot, niosła itp. Może być nawet rapowane „joł ziomki” 😉

  Poza tym, naprawdę niewiele brakuje, żeby tekst nadawał się do edukacji dzieci, trzeba tylko jednak pozbyć się wulgaryzmów – bo takiego tekstu nikt nie zaakceptuje np. w szkole. Podejrzewam, że rodzice też niechętnie pokażą taki tekst swoim dzieciom. Oczywiście wulgaryzmy nadają tekstowi charakter, żeby nie był nudny, ale i na to jest sposób: można zamiast nich użyć kilku śmiesznych a nadających się dla dzieci dowcipów.

  Pozostałe błędy to już tylko literówki – zarówno zwyczajne jak i wynikające z niekonsekwentnego zastosowania metody. Jak znajdę czas, to przeczytam jeszcze raz 😉 Choć przy tej metodzie ponowne czytanie takiego tekstu od początku niestety raczej szkodzi mózgowi, bo zmusza do usunięcia już przyswojonych nawyków, lepiej więc tego unikać.

  Pozdrawiam!

  nikt się nie podjął korekty:) a jak sam wspominasz mózg się lasuje – dzięki za zwrócenie uwagi na wołacze – już poprawiam. Za pokazanie wszelkich innych imperfekcji też będę wdzięczny.
  Tworząc tekst nie myślałem, że mógłby trafić do szkół – stąd wulgaryzmy:)

  Jestem na czesci nr 7 i to naprawde niesamowita metoda, dziekuje, od jutra wracam do nauki podstaw rosyjskiego

  no to opłacało się trudzić pisząc ten tekst:) dzięki za dobre słowo

  Na koniec tekstu warto wspomnieć o historycznych próbach stworzenia polskiej cyrylicy podczas zaboru rosyjskiego.

  Modlitwa i “Powrót taty” A. Mickiewicza pisane cyrylicą https ://archiwum.rp.pl/artykul/1118692-Cyrylica-nad-Wisla.html

  Genialny tekst, tak jak przedmówcy pisali, kilka błędów się przewinęło jeszcze i musiałem się zastanowić czy dobrze to czytam. Podziwiam pracę autora. Dla mnie jest to pierwsze zetknięcie się z alfabetem rosyjskim i zajęło mi to ok. godziny aby przeczytać całość. Myślę że na lektoratach na studiach dla grup początkujących byłoby to idealne rozwiązanie do nauki alfabetu. Jeszcze raz dziękuję autorowi. Pozdrawiam

  ale “Kto w deщu w gąщu chętnie chłoщe chpabąщe?” ? no naprawde ?

  chłoszcze w deszczu chrabąszcze ? no naprawde ?

  poza tym nie umiem ocenić tekstu bo znam rosyjski i cyrylice

  ale pozdrawiam i gratuluje zapału

  Znalazłem mały błąd. Drugi rozdział i druga linijka: Шybko nam pójdzie. Literka P w słowie pójdzie powinna być zamieniona na znak “п”.

  Natomiast sam tekst, praca nad nim, pomysł jest fantastyczny!
  Bardzo, bardzo dziękuję za wspaniały tekst i rewelacyjny pomysł.
  Pokazałem chyba wszystkich którzy interesują się językiem rosyjskim. Dzięki!

  Wielkie dzięki! nikt się nie podjął korekty a mi się mózg lasował:)

  polecam przy nauce też innych alfabetów:)!

  na jeden raz. 3,5h i czytałem. teraz po kilku miesiacach czytam juz w miare plynnie

  Genialne.
  Tylko trzeba chyba zmienić tę sugestię u góry strony, że przeczytanie zajmuje 8 minut 😉 Raczej tak z 2h.
  Genialne! Dziękuję 🙂

  Bardzo fajny pomysł. Ja ćwiczę sobie powoli cyrylicę przy m.in. użyciu Twojego tekstu od około 3 tygodni.
  Każdego tygodnia przerabiam po dwie lekcje. Czytam je rano i idzie coraz lepiej. Teraz jestem na 6-ej.

  W piątej w ostatnim zdaniu jest słowo “cce”, zamiast “czcze”.

  hmmm – tylko czcze obiecanki cacanki – тylкo ччэ oбeцaнкi цaцaнкi! – moim zdaniem jest ok? czy źle patrzę…

  Nie wiem, skąd to masz ale jest genialne!!! Siedziałem i z radości, że działa śmiałem się do ekranu. Niektóre zdania musiałem powtórzyć na początku, ale dotarłem do końca. I stwierdzam- to jest genialne!!! Człowiek uczy się najłatwiej w praktyce a zapamiętuje przez powtarzanie. Tutaj są połączone obie techniki. Czułem jak tworzą się w czasie nauki nowe połączenia neuronowe XD. Po powtórzeniu całości jeszcze dwa razy (prawo trójki 😉 ). Zamówiłem właśnie Hobbita po Rusku aby ćwiczyć. Jesteś wielki! p.s. nie zostawiam komentarzy bo nie nigdy nie chce mnie się, ale musiałem. SLAVA Ci Bracie !

  Chyba niewiele osób dotrwało do końca tekstu. W “Jowiszu” nie podmieniłeś “i” – miałem przez to problem z tym słowem.

  Xodźmy dalej moje zuxy. Zapaz zpobimy pжepwę i złaпiemy oddex.

  pжepwę to słowo nie powinno być tak napisane: пжepwę ?

  A może dałoby się zrobić coś podobnego tylko w trochę inną stronę, ukraiński->polski. Aktualnie do Polski przyjeżdża ogrom dzieci z Ukrainy, które powinny trafić jak najszybciej do szkół. Obstawiam, że ułatwiłoby im to znacznie szybkie przyswojenie czytania.

  Błagam, proszę wymyśleć coś i wyrzucić wulgaryzmy. Unikam ich konsekwentnie i chciałabym być tutaj też wiarygodna dla dzieci. Uważam, że jest to znakomita rymowanka zachęcająca do zabawy językiem.

  Ten tekst powstał jako forma zabawy dla dorosłych, nie pisałem go z myślą o najmłodszych.
  Pomóż proszę z tym usuwaniem – ja już część wulgaryzmów usunąłem – pomóż wyłapać co się jeszcze uchowało?

  Osobiście uważam, że to bezczelność z Pani strony. Napisanie takiego tekstu musiało kosztować autora niemało wysiłku. Niewiele by Pani zajęła samodzielna edycja tekstu – usunięcie tych dosłownie kilku słów samemu to żaden problem..

  Niesamowite! Półtorej godzinki czytania z rana i przerobiłem cały tekst pamiętając od razu poprzednie znaki. Potem jak będę miał chwilę przeczytam jeszcze raz i spróbuję zapisać coś sam! Fenomenalny sposób i dający bardzo duże poczucie nagrody! Zachęca do działania 🙂

  Cześć Daniel, świetny, szybki i prawie bezwysiłkowy sposób.
  W części 3 jest niezamione “b” w słowie “bam”:
  błaśne bybpoткa poбi cię baм b głobe

  tam jest słowo “wam”:)
  wywrotka robi się wam w głowie
  choć bam też pasuje:)

  Daniel! Jesteś mistrzem! Wielki szacun za pomysłowość. Nauka zajęła mi niespełna 4 godziny. Z łatwością wchodzi do głowy. Nie sądziłam, że tak się wkręcę a wszystko dzięki Tobie. Dziękuję 🙂 czuję teraz taką satysfakcję…

  a czy jest jakas możliwość pokazania jak się pisze te znaczki? Jest jakaś kolejność kresek?

  Niesamowity pomysł 🙂 gratuluje kreatywności .. Czy moglabym prosić o taka lekcje greckiego alfabetu? 🙂

  Faktycznie genialna metoda. Zrobiłam wszystko za jednym posiedzeniem i umiem cyrylicę.

  Dziękuję! Nigdy nie miałam do czynienia z językiem rosyjskim, a dzięki temu tekstowi nauczyłam się czytania i pisania fonetycznego w dwie godziny! 😀 bo mój mózg potraktował to jak grę i zabawę. Cudo! 😀
  Warto dodać, że mam ADHD, więc normalnie nie jestem w stanie tak długo się skoncentrować, ale te opracowanie było tak wciągające, że nawet mój zakręcony mózg to ogarnął i jeszcze chciał więcej 😅

  “Ałfabiet uże my znajem, uże piszem i czytajem i wsie bukwy po pariatku biez aszybki nazywajem: a be we ge de je…” itd pisany oczywiście “ruskimi bukwami”. Taki wierszyk każdy uczeń za moich młodzieńczych lat musiał umieć na pamięć po kilku “urokach (rus. ypok czyt, urok – lekcja) ruskowo jazyka”. W technikach obowiązkowa była znajomość alfabetu greckiego, fachowiec, szczególnie elektryk, musiał wiedzieć co oznacza: pi, fi, mi, om(omega), ro, iks, ypsylon, gamma i inne. Znając cyrylicę łatwiej było nauczyć się liter greckich.

  Genialne! Wielkie dzięki, w 2 godziny nauczyłem się cyrylicy!
  W obliczu ostatnich wydarzeń cudnie by było rozszerzyć artykuł o cyrylicę ukraińską.

  Świetna robota. Nigdy przedtem nie miałem styczności z językiem rosyjskim, a zawsze chciałem się go zacząć uczyć. Wkuwanie alfabetu na pamięć wydawało mi się nudne, ale ta forma mnie mile zaskoczyła i zachęciła. Dwa dni i opanowany alfabet! Dzięki wielkie, jeśli będziesz miał pomysł na jakieś dalsze kroki w nauce rosyjskiego to zachęcam, żebyś je wrzucił i bardzo chętnie z nich skorzystam.

  Woow po paru godzinach ogarnąłem! Зaцнa тo роботa.
  Bardzo dziękuję! Tego właśnie było mi trzeba.
  Koło 12 błędów naliczyłem w całym tekście, ale niestety nie zapisywałem ich sobie 🙁 następnym razem gdy będę czytał to podrzucę komentarz. Gównie literki, które powinny być już na danym etapie podmienione, ale nie były.

  Dziwi mnie, że nikt jeszcze przez dwa lata o to nie napisał, ale tu jest błąd w części trzeciej.

  > „B” i „b” тo naшэ „w”.
  Tu muszą być „B” і „в”, bo cyrylica nie ma „b”. I od tego miejsca do końca idzie ten błąd.

  Oprócz tego, zwracam wszystkich chętnych do nauki cyrylicy uwagę, że te literki, które wyglądają tak samo, mają różne reprezentacje w systemach komputerowych.

  Moderator usunął z tego komentarza linki, ale one były ważne do rozumienia problemu. Jeśli ktoś, powiemy Adam, sprobuję korzystać z cyrylicy np. do szukania informacji w Google, ale miksuje litery łacinki i cyrylicy, to znajdzie w wynikach słowa wyłącznie w takiej samej miksowanej pisowni. W tym samym czasie ludzie, którzy korzystają z cyrylicy na codzień, nigdy takiej miksowanych słów nie pisze. To znaczy że Adam nie będzie mógł znaleźć to, co chce.

  Demo: słowa „Bapшaвa” i „Варшава” wyglądają tak samo, ale dają różne wyniki w Google.

  Tak. Wielkie dzięki – już poprawiłem:)
  ten tekst ma parę lat – a co rusz jeszcze ktoś znajduje literówki:)

  Uff, udało mi się przeczytać do końca. łatwo nie było. Wielkie dzięki za wspaniały tekst.

  Zgadam się z postem Nicka z 14 czerwca 2022 co do mieszania tak samo wyglądających liter. Wrzucam tekst Jeży z rozdziału 8 w latynizator ( https:/ /baltoslav .eu/lat/index.php?mova=pl ) i wychodzi bez sens.

  W części trzeciej, wydaje mi się ze :

  “juж тłuмaчę – „B” i „b” тo naшэ „w”” powinno być :
  “juж тłuмaчę – „B” i „в” тo naшэ „w””

  To jest zastąpić małe “b” z małym “в” i potem w tekście dalej pozamieniać b an в.
  Nick wcześniej wspomniał o tym.

  W części 7, w tytule wiersza chyba jedno y powinno być duże drugie małe (teraz oba są małe).

  Быłы coбe „y” и „y”.
  Быłы coбe „У” и „у”.

  poza tym (wspomniałem wcześniej) pozamieniać łacińskie litery (np “x”) na rosyjskie litery (tutaj “х”). wtedy łatwiej sprawdzić w latynizatorze czy dobrze przeczytaliśmy tekstu.

  Alosza – a co byś powiedział, gdybym ci zaproponował – zrób tę korektę – podeślij mi cały poprawiony tekst na kontakt@nebule.pl a ja wtedy podmienię cały wpis na poprawny?

  Chodzi mi o to, że ja jestem językowiec – ale absolutnie nie ogarniam tych kwestii czcionek. Nic, null, zero – kiedy piszesz jak wyżej, że mam zamienić “x” na “х” – ja w ogóle nie widzę między nimi różnicy:) Ale jestem bardzo chętny no to by tekst ulepszyć:) trzymam kciuki, że będziesz miał ochotę dorzucić swoją ekspercką wiedzę i pomóc to doszlifować!

  W tekście roi się od błędów. Proponuję przeczytać ponownie ze zrozumieniem. Mimo to, metoda świetna.

  Brakuje „E” (je) w alfabecie na końcu. Mega fajna metoda. Dobra robota. Pozdrawiam.

  Dzięki Twojemu tekstowi zacząłem uczyć się rosyjskiego. Po trzech miesiącach jestem już na poziomie “w miarę” komunikatywnym. Dzięki.

  Bardzo dziękuję za Twoją pracę. Może i są błędy, ale nie zwracałam do końca na nich uwagi. Potrzebuję sobie przypomnieć język rosyjski, bo jest mi potrzebny do pracy, a Ty przybliżyłeś mi go w prosty sposób. Jeszcze muszę przypomnieć -a w zasadzie nauczyć się nowych zdań, i będzie ok.

  łatwiej by się czytało jakby było to napisane normalnym językiem a nie jakimiś idiotycznymi potocznymi zwrotami w stylu: “nie jojcz Joanno”. Poza tym spoko

  Twój post jest niezwykle pomocny! Odpowiedział na wszystkie moje pytania i dostarczył dodatkowych informacji. Jestem wdzięczny za wysiłek włożony w udostępnienie tych cennych informacji.

  Chciałem tylko napisać krótką notatkę, aby powiedzieć, jak bardzo podobało mi się czytanie twojego postu. Widać, że masz głębokie zrozumienie tematu, a Twoje spostrzeżenia są pouczające. Świetna robota!

  Bardzo fajne 🙂
  Nie rozumiem tylko “Дрoге Kaсё, Kрысё и Maрысё!” – Drogie Kasio, Krysio, Marysio? Nie ma takich form w polskim 🙂

  nie jestem polonistą:) czy jak dodam dwukropek – Drogie: (i tu wymieniam po kolei) Kasio, Krysio, Marysio będzie ok?
  czy zrobić Droga Kasio, Krysio, Marysio?

  sto lat temu to pisałem, i mózg się lasował…. a nie było komu zrobić korekty:)

  Mam ta strone w ulubionych juz kilka lat. Ostatnio znajomy zwrocil uwage, ze na koncu jest chyba blad, ktorego ja nie wychwycilem.
  “Mый Ежыку” – myj ? Czy poprawnie
  “Mуй Ежыку” – m”u”j Jezyku, migdy wiecej …

  Hej! Oczywiście racja – powinno być “mój” jeżyku!
  Chciałem od razu poprawić – ale wordpress mnie nie wpuszcza, w tym wpisie są pokombinowane fonty i coś się posypało po którejś aktualizacji:( nie będę mieszał żeby już całkiem nie padło.
  ale bardzo dziękuję za wyłapanie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SMARTPARENTING - nebule.pl dla rodziców, którzy chcą wiedzieć więcej

Bądź z nami na bieżąco
Dołącz do nas na Facebooku
NEBULE NA FACEBOOKU
Możesz zrezygnować w każdej chwili :)
close-link