fbpx

Rosyjski alfabet – genialna metoda – jak nauczyć się go na raz

Rosyjski Alfabet – część 1.

Oto link, który ukaże ci potencjał biologicznego mikroprocesora homo-sapiens! Aby jak u Hitchcoka – zacząć od trzęsienia ziemi – od następnego zdania podmieniam w tekście liter „P” i „p” na znaczki „П” i „п”. Nawet one trochę пodobne do liczby „Pi”?.

Ciekawe ile пotrzeba czasu, aby пrzejść nad tym do пorządku dziennego? Пoпatrzmy. Пoeksпerymentujmy. Będziemy się teraz uпajać пrędkością z jaką okaże się to пestką. Wiem, że jeszcze mi nie wierzycie, więc idziemy za ciosem. Aby naпrawdę uzmysłowić wam jakie to dla mózgu пroste -czym пrędzej пowiększam пulę o kolejną пarę do пodmiany. Пolskie „R”/„r” zastąпimy dla пodniesienia пoпrzeczki znakami „P”/„p”.

Pozumiemy się? Pozпpostowała wam mózg ta mała pubaszna pozpywka? Patunku. Dajecie padę? Czy to dpoga пrosto do wapiatkowa? Nie, widzę że dla was to пposte . Czytelnicy nebule.пl to w końcu podzice. Oni padzą sobie na co dzień nie z takimi пpoblemami. No to пodnosimy stoпień tpudności. Dodajemy zamianę „S”/„s” na „C”/„c”.

Hmmm, ctapuchy moje! Ckapanie bockie z tymi ćwiczeniami mózgu. Paпtem chwila, a ten ckubany już ogapnia nawet takie wygibacy. No ale to chyba już tyle jeśli chodzi o moją пepfidną пpóbę ukpycia do czego to dpobne ćwiczenie zmierza. Właśnie mimowolnie i bez wyciłku – oпanowujesz bowiem drogi czytelniku pocyjcki alfabet…

Пamiętam jak dyckutowałem 20 lat temu w Ectonii z niejakiem Mariem z Urugwaju:

– Pocyjcki byłby dla Пolaków пposty, gdyby nie alfabet!

– Ależ na odwrót – Mario пolemizował – pocyjcki alfabet był ctworzony z myślą właśnie o językach cłowiańckich! To пolcki by ckorzyctał gdyby otworzył na to oczy!

alfabet łaciński vs cyrylica

Idźmy od pazu na maxa i cпójrzmy na taki znak „Щ” i „щ”, któpy пotrzebuje w naszym zaпicie aż 4 litep: „szcz”. Ile oщędności można by wygenerować dla щwanych щecinian i щuпłych щecinianenk? Dla miłośników щawiu czy barщu. Kogo unieщęśliwiają kleщe, jaщupki czy chrząщe? Kto w deщu w gąщu chętnie chłoщe chpabąщe?

A пpoblemy z zapisem „ż” i „rz”? Otóż zamieńmy je wszyctkie na „Ж”, „ж” i zobaczymy jak będzie wyglądać nasze жycie. Bo moim zdaniem juж жadna gжegжółka nam nie ctpaszna! Juж nie tжeba wkuwać kiedy ж wymienia się na „p”. Kto niby uжywa na co dzień i пamięta, жe „rz” wystęпuje пo cпółgłockach b, t, d, k, p, g, ch opaz j? Жe wyjątkami od tej peguły cą formy wyжsze i najwyжsze пжymiotników? No to pęka do gópy kto niby będzie tęsknił??

Rosyjski Alfabet – część 2.

Idziemy dalej, bo nie od pazu Жym zbudowano! Zamieniamy dwuznak „sz” na „Ш” i „ш”. Шybko nam пójdzie, naш mózg lubi takie uпpoщenia. Пocłuжymy cię logopedycznym wiepшykiem:

Шapa myшka w шafie mieшka
a na imię ma Agnieшka.
Ma w шufladzie tжy koшule,
kaпeluшe, шelki, шnupek.
Gpywa w шachy, пiшe wiepшe,
tuшem pobi шlaczki пiepwшe.
Chętnie шynkę je i gpoшek,
kaшę, gulaш, gpuшek koшyk.

No to tepaz пжyшła kolej na wymianę „cz” na „Ч” i „ч”. To moжe jeщe jeden wiepш:

Dziś wieчopem będzie meч.
To ject bapdzo waжna жeч.
Ćwiчą chłoпcy i dziewчyny,
mają bapdzo tęgie miny.
Чwarta klaca чeka juж.
Oпadł teж z boicka kuж.
Graчe zaчynają meч.
Bo to bapdzo waжna жeч.

Tepaz жeby zaпicać gdzie mieшkał Gжegoж Bжęчyщykiewiч, пotжebujemy juж tylko wymienić „h” i „ch” na „X” i „x”. Tak oto moжemy juж zaпicać cławetne Xжąщyжewoшyce пowiat Łękołody.

(a tak na mapginecie, wiedzieliście жe twórca Fpanka Dolaca był zaincпipowany kciąжką C. K. Dezepteжy: https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Brz%C4%99czyszczykiewicz).

Xodźmy dalej moje zuxy. Zapaz zpobimy пжepwę i złaпiemy oddex. Xoć jecteś juж nie do zaxamowania. Xoćbyś nie xciał – pocyjcki alfabet nieuxponnie ject wxłaniany пжez twój mózg. Чy dla zuxa чy dla druxa, dla uxa kaжego maluxa, чy ject suxo чy ject pluxa, чytamy tak шybko, жe nie ciada muxa!

Rosyjski Alfabet – część 3.

Tepaz mimo, жe wжucimy napaz aж 6 znaków – ani tego nie пoчujeш:

„аА, эЭ, кК, мМ, оО, тТ,” – xoć пжэмycaм тu „e” czyli „э”, „Э” obpóconэ – чy zgadzaш się, жэ тa шócткa кłoпoтów жadnyx naм nie cпpawi? Toмэк мa кoткa, кoтэк мa мoтэк.  Młoткieм мoтa wэłny мoтэк. Kтo мa мoтэк a ктo мa тaкie Moкaтэ?

Xa, мyśliш мaм go! W cłowax „nie”, „мłoткieм” i „тaкie” – zaпoмniał lэщ wcтawić „э”! Muшę cię zмapтwić, w pocyjcкiм icтnieją caмogłocкi, ктópyx w пolcкiм nie uświadчyш – To caмogłocкi „joтowanэ”. Zadanieм „e”, „E” чyli пolcкiego „je” ect zмięкчane пoпжэdzającэj cпółgłocкi. A eśli пжэd nią ecт caмogłocкa albo poчąтэк wypazu – чyтaмy ją – „je”. Eśli тaк ecт łaтwej zaпaмięтać – nex będze. Пolcкe „e” чyтaj „je”!

A tu macie analogiczny wpis – wersja dla Polaków pragnących opanować ukraiński – Alfabet ukraiński

A tu macie również od zespołu Skillme odwrotną konwersję – Польський алфавіт – – а як легко його вивчити?

Кolэjna łaтwa liтэpa „б” i „Б” чyli „b”. Aбy бóбp бył щęśliwy – doбжэ бy бyło – gdyбy 8 мałyx бoмбэlкów мu cię upodziło. Бaбcia бoбpa бyłaбy wтэdy uocoбeneм щęścia ne z тэj пlanэтy. Бóg бoweм luбi бoбpowэ бoмбэlкi, nawэт jaк бpyкają тэ бжdącэ i pozбijają бжdąкającэ бuтэlкi.

Eśli тэpaz cię zacтanawiace do чэgo w тaкiм paze gpaжdanкa (pocyjcкi alfaбэт) uжywa liтэpy „B” i „b” – juж тłuмaчę – „B” i „b” тo naшэ  „w”. Jaк baм тaм? Чy by b Bapшabe чy bэ Bładycłabobe – błaśne bybpoткa poбi cię baм b głobe. Бo b тyм cały ecт aмбapac, жэбy dboe xciało napaz. Boбec тego чac na кolэjnэ byzbane.  

Rosyjski Alfabet – część 4.

Kтo z bac zna liчбę Fi? Пolcke „f” пiшeмy бobeм „Ф”, „ф”. Tpoxę фajne, тpoxę фikкuśne a тpoxę фiglapne. Mój Фenoмenalny фagac Фaбian, мa na тej фoтogpaфii фoxa. Фilмue błaśne фaбpyкę Фopda b Фinlandii . Фaбuła ego фilмu ecт oпapтa na фaктax. Głóbną бoxaтэpкą бędziэ фiligpanoba фińcкa фэмinicткa – фanaтyчna фilaтэlicткa. Фilм бędze тpoxę фpybolny alэ бэz фajэpbepкób. Taкe тpoxę фaфapaфa.

No doбжэ, тэpaz b тaкiм paze liтэpa „d” – чyli „Д” i „д”. Bygląдa тpoxę jaк дoмэк. Чy тo дoм Дanela чy тo дoм Дabiдa, дoбpa дpebniana дpaбina – zabшэ cię gocпoдaжobi пжyдa. Дoпepo gдy bтэдy дuпę мu upaтujэ, дogłęбne i Дanel i Дabiд za тę дpebnianą дpaбinę пoдzięкuje. Дoдaм eщэ дoбiтne – дoдabane i oдэjмobane дo дpaбiny дoдaткobyx щэбэlкób oбaj luбią byбiтne. Taкe niбy дэбilnэ zaдane, a Дabiдa zaдobala jaк мэдyтobane.

Cкopo „д” juж oпanobane – bпpobaдzaмy „g” – „Г”, „г” – b тę naшą дoбpą zaбabę. Гpaфiчne byдajэ cię neгpoźnэ. Naдгoplibi eдnaк juж oдгaдli jaкi z neгo neпozopny гaгaтэк. Гooгlobać бy мoжna гoдzinaмi a i тaк ne oдгaдneш bшycткix eгo zaгaдэк. Гiгanтób тaм мpobe. Гoтobэ na bшycткo, гbapanтują пжyгoдy jaк u Гaгapina. Oj гoжэj juж бyć ne мoжэ. No xyбa, жэ мaш oxoтę na гalapэтę z noгi гącкi? Alбo u гazдy na гanкu пoгabęдzić пжy гapnкu гulaшu z гэпapдa.

Rosyjski Alfabet – część 5.

Дo тэj пopy uтpbaliliśмy juж „x”. Nauчмy cię тэpaz zaпicać „n”, бo ono uжyba znaкób „H” i „н”. Ha пэbнo нaтyxмiacт нauчyш cię тэj нobiнкi. Ho бo jaк нe jaк тaк?. Hezłэ тo нaшэ zaбabiaнe cię ze zнaкaмi. He cąдziш? Haoчнe łaтbo cię пжэкoнać jaк пlacтyчнy ecт тэн нaш мózг. Zuпэłнe нobэ нabyкi нaбybaмy тaк нaпpabдę нa пэłнэj пpęдкości. Ho нe?

Ho тo jaк juж мaмy „н”, нaпpabдę нebele нaм juж cпółгłoceк zocтae. Bэźмy bпepb нa bapштaт нaшэ „z” чyli „З”, „з”. Зoбaчмy чy bзopobo jэ зaliчyмy. Чy дaмy cię змylić? Чy нe дaмy cię тaк łaтbo збić з тpoпu? I нa зabшэ juж зaпaмięтaмy, жэ тo нe нuмэp тжy a liтэpa З! 3бiły збipy збója w збoжu aж зэзa дocтał зaкaпiop з i тaк juж зaкaзaнą гęбą. 3aдэк тylкo cxpoнił i xyłкeм зbiał.

3ajмijмy cię eщэ liтэpą „c”, ктópą зaпicueмy зa пoмoцą błaśнe „Ц”, „ц”. Нo цo? Цoś cię нiбy нe пoдoбa? Heзłэ цaцкo. Цapэbiч luбił цэбulę i чocнэк. Цo пpabдa нe jaдł ix тaк чęcтo jaк зэ цнoтy cłyнąцa цapyцa Цэцylia, alэ i тaк. Цuкepкoby бył з нeгo цuдaк. Нo i цo bięцэj нiбy мoгę baм тu eщэ жэц? A мiało бyć нiбy тaк пpocтo… a тu jaк зabшэ… тylкo ччэ oбeцaнкi цaцaнкi!

Rosyjski Alfabet – część 6.

I oтo пoвoli чaс нa сaмoгłoскę. Бежэмy сoбе нaшэ „i” – „И”, „и”. И тu juж вaм зoстaвиaм jaк скojaжyć, иж тo luстжaнэ „N”. Бo и loгики жaднэj в тyм ниjaк не видać… и цo? И jaк тo мóвиą jajцo. A ктo з вaс миał вчoрaj именинy? Чy тo бyły именинy Нинy, Ирминy, Изaбэlи чy Сaбинy? Чy именинoвэгo шaмпaнa пиł з ними Фиlип, Стaнисłaв, Никитa чy Брoнисłaв?

To тэрaз стaвiaмy крoпę нaд „и”, и нauчyмy сиę „j” – „Й”, „й”. Нийaк тo трuднyм не ест. Бий зaбий, в мрoвискo вłóж кий, a нoвей lитэрки не зaпoмний. Йaбłкoвегo йoгuртu сиę нaпий, йaрмuжэм пoпий, a пoтэм чyм рyхlей дo uбикaцйи бегний. И цo? И йaк тo мóвиą йaйцo!

И чaс брać зa рoги пolске „Y”, ктóрэ тo зaписuемy: „Ы”, „ы”. Рoдaцы! Пийaцы! Жołдaцы! Цo в Зaкoпцu, u бaцы, сą дla хэцы рoбени нa цaцы. Kaжды рuды бэз брoды ест бlaды и хuды alэ гды зе oд жoны гaзды loды, зaрaз мu жэднą бoкoбрoды. Kеды oн пэłны тэй стрaвы тo uśпиoны, a пoвинен спепжać йaк шaloны.

Rosyjski Alfabet – część 7.

mem o polskim vs rosyjski

И кolэйнэ дla oртoгрaфии не кoхaйąцых uпрoщэне – „u” oтвaртэгo и „ó” зaмкниęтэгo uеднoliцэне – „У”, „у”. Пoсłужымы сиę вершэм:

Быłы сoбе „Y” и „y”.

Вциąж псoциły иlэ тху –

спжэчałы сиę з Oртoгрaфиą,

дo йaких вырaзув трaфиą

Виęц „y” вскoчыło дo ружы,

цo быła гдзеś в пoдружы.

Mусиaнo вынaйąć стружы,

бo крaдзеж ружы ктoś вружыł.

„Y”, впaдło дo псей буды

alэ тaм быłы нуды

и Бурэк цałы руды

и чтэры пхłы пaскуды

Сыпałы сиę двуе в дзеннику

з пoвoду мałых псoтникув

a oнэ вциąж пэłнэ фигlикув,

a oнэ вциąж пэłнэ уникув…

Kтуж знaйдзе псoтнэгo душкa,

цо вкрaдł сиę нaвэт дo łужкa?

Oх, Oртoгрaфиa тo зрoби –

мa цoś в зaнaджу – Сłoвник.

Rosyjski Alfabet – część 8.

Зoстałы нaм ещэ тжы сaмoгłoски „йoтoвaнэ” – знaмы нa рaзе „e”. Нинейшым пжэдстaвиaм вaм „ja” – „Я”, „я”. Пaмиęтaце – нa пoчąтку вырaзу чы пo сaмoгłoсцэ – чытaмы ” йa”. Я як перoн lубиę еść яснoзеloнэ ябłкa. Koхaм тэж яя з вolнэгo выбегу, ягoды, ягниęцинę и чэрвoнą яжęбинę. Яснэ ест тэж, жэ „я” пo спуłгłoсцэ зaдaнем – ест спуłгłoски змиęкчaне. Дość мaш йуж тэгo ебaня? Нияк я тэгo не зaбрaням. Aни зрэштą хlaня, aни пoтэм жыгaня, aни фикaня, aни нaвэт бэкaня.

„Ju” – „Ю”, „ю”. Нaш юбиlaт – Юрэк – юрны юхaс з Югoсłaвии, юж oд ютрa бęдзе юрoрэм юдo. Якo нoвы юрoр юниoр, мa oн в звычaю сęдзиoвać в турнею веloбoю бęдąц нa хaю. Чы нa пoстoю чы в трaмвaю – мaхaм ци гнoю – бaю, бaю… мистжу в бэкaню и сaпaню. Вolałбыś узнaне в oбрaзув мaloвaню? Kсиąжэк писaню? В мaрмужэ жэźбеню? Вэź сиę дo рoбoты lэню!

И тaк з „йoтoвaных” зoстało тыlкo „Jo” – „Ё”, „ё”. Не ёйч Ёaннo, ёдła, Ёвiш и ёгурт – тo едынэ сłoвa яке хoдзą ми пo гłoве. Еść ягoдoвы ёгурт нa Ёвiшу пoд яснoзеloными ёдłaми…

Вем, з пoмoцą пжыйдзе пolски вołaч! Дрoге Kaсё, Kрысё и Maрысё! Mиła Зoсё, Бaсё и Małгoсё! Дo кońцa юж прaве дoтрвałыśце! Tжы знaки и пoвеце жэ юж цalуткą грaждaнкę знaце и умеце!

Нo тo вперв твaрды знaк – „ъ”. Пoтжэбны гды хцэмы, бы „ётoвaнa” сaмoгłoскa не змиęкчała пжэд ниą стoйąцэй спуłгłoски – як в сłowaх: зъядać, зъявa, зъеднoчoнэ.

To цo в тaким рaзе, oпруч „ётoвaных” сłужы дo спуłгłoсэк змиęкчaня? Бингo! Брavo! Вłaśне тaк – миęкки знaк „ь”.

Чыlи „ś”, „ć” (ть), „dź” „ń”, „ź” рoбиш пжы пoмoцы „ь”.

Oсьlэ ушы мa тэн кoнь. Хoть усьмехa сиę як сłoнь. Есьlи выйąть дoнь свą дłoнь, гaмoнь узнa йą зa брoнь, и вэзь сиę якoсь oбрoнь! Alбo oсłoнь, alбo oбрoнь! A нaйlэпей схрoнь пoд ябłoнь! Дaш му oсьть alбo кoсьть a тэн гoсьть впaдне в зłoсьть. Пal гo шэсьть нo и чэсьть!

Нa дэсэр зoстałы „l” и „ł” бo oбa пo прoсту пишэмы „Л”, „л”. To ктo z вaс льуби бaкaлёвэ льoды? Кaждa льубежнa Льoлитa льубуе сиę в пышных мрoзьных дэсэрaх тaк як и

Ежы:

Пoд пежынą Ежы льэжы

Жэ ест хoры никт не вежы.

Жaли сиę нa бульэ глoвы,

жэ жoлąдэк тэж нездрoвy.

Ещэ рaнo был як жэпкa

(цo тo ест oд здрoвя кжэпкa).
Пoтэм Юркa бруднa рąчкa

ниoслa в бузиę грушкę, пąчкa.

Maмa хлoпцa юж жaлуе,

льэч пaн дoктoр иглą клуе.

– Mый Ежыку нигды виęцэй

не едз, гды мaш бруднэ рęцэ
 

Rosyjski Alfabet:

A a Б б Ц ц Д д Э э Ф ф Г г Х х И и Й й К к Л л М м Н н О о П п Р р С с Т т У у В в Ы ы З з Ш ш Щ щ Ё ё Я я Ч ч Ь ь Ю ю Ъ ъ Ж ж

Jeśli interesuję cię wymowa – zapraszam do obejrzenia:

https://www.youtube.com/watch?v=B-NbsuteDSQ

A jeśli interesuje cię chiński, w tym artykule rozprawiam się z różnymi na jego temat mitami.

SMARTPARENTING - nebule.pl dla rodziców, którzy chcą wiedzieć więcej

Najlepsze książki dla dzieci 2019 – 40 propozycji

Najlepsze książki dla dzieci 2019 – to kontynuacja mojego rankingu książek, który prowadzę już 4 rok…. Dziś przyszedł czas, by pokazać Wam najlepsze książki dla dzieci, które miałam okazje trzymać w rękach przez ostatni rok.

Mam nadzieję, że ten post ułatwi Wam wybory ciekawych książek, a czytanie umili najbliższy czas.

Zaczynamy

Najlepsze książki dla dzieci 2019 – dla dzieci 0-3 lata

Książki kartonowe dla najmłodszych

Zabawa w minki

Dla dzieci 0-8 m

Dostępna TUTAJ

Książka dla najmłodszych z wyraźnymi ilustracjami. W tej części jest też lusterko. Taką książkę możecie postawić przed dzieckiem, kiedy leży na brzuchu.

zdjęcie książki zabawa w minki
Książki kartonowe dla najmłodszych
Najlepsze książki dla dzieci 0-3 lata

A kuku!

Dla dzieci 6m- 18 m

Dostępna TUTAJ

Książka dla maluchów z otworkami i wyrażeniami dźwiękonaśladowczymi.

najlepsze książki dla dzieci 2019
Najlepsze książki dla dzieci 0-3 lata
kartonowe książki dla dzieci

Seria o Adasiu

Dla dzieci 1,5 – 3 lata

książka z serii Dlaczego?

Dlaczego?

Dostępna TUTAJ

Mały Adaś, ciągle zadaje pytania, a rodzice próbują mu na nie odpowiadać. Myślę, że każdy z nas zna to bardzo dobrze, a ta książeczka przybliży Wam tę sytuację.

kartonowe książki dla najmłodszych
ksiażki dla dzieci 0-3

Nie!

Dla dzieci 1,5 roku – 3 lata

Dostępna TUTAJ

Mały Adaś na wszystkie pytania odpowiada: “Nie!” – jednak okazuje się, że nie warto na wszystkie propozycje odpowiadać w ten sposób. Ciekawa książeczka dla dzieci, która pokazuje, że nie zawsze to się opłaca.

książka z serii Nie!
najlepsze książki dla dzieci 2019
kartonowa książka dla najmłodszych

Więcej!

Dla dzieci 1,5 roku – 3 lata

Dostępna TUTAJ

Mały Adaś chciałby wszystkiego mieć więcej. A rodzice próbują mu wytłumaczyć, że to nic dobrego.

książka dla dzieci seria Więcej
najlepsze książki dla dzieci 0-3
najlepsze książki dla dzieci 2019
kartonowa książka

Gospodarstwo Mysi

Lucy Cousins

Dla dzieci 1,5 roku – 3 lata

Dostępna TUTAJ

Kartonowa książeczka z ruchomymi zwierzątkami. Strony rozkładają się i możemy stworzyć swoje gospodarstwo. Świetna pozycja do wspierania rozwoju mowy, bo każde ze zwierząt wydaje dźwięki, które dzieci mogą naśladować.

zdjęcie książki dla dzieci - Mysia
Kartonowa książeczka z ruchomymi zwierzątkami.
kartonowe książki dla dzieci 0-3
najlepsze książki dla dzieci 2019

Wydaje mi się, że widziałem lwa!

Lydia Nichols

Dla dzieci 1 rok – 3 lata

Dostępna TUTAJ

Pięknie zilustrowana książka dla najmłodszych z ruchomymi elementami.

książki dla dzieci z ruchomymi elementami
najlepsze książki dla dzieci

Wydaje mi się, że widziałem niedźwiedzia!

Dla dzieci 1 rok – 3 lata

Dostępna TUTAJ

Druga część, w której szukamy niedźwiedzia. Dzieci mogą próbować same przesuwać paluszkami elementy i świetnie przy tym się bawić.

najlepsze książki dla dzieci
kartonowe książki dla dzieci
książki dla dzieci 0-3

Mój mały świat – Na Księżyc

Dla dzieci 2-3 lata

Dostępna TUTAJ

Bardzo ciekawa książka dla małych miłośników kosmosu. Ma również wysuwane elementy, a do tego trzeba odnaleźć małą biedronkę, która schowała się na stronie.

zdjęcie książki dla dzieci - Na Księżyc
książki dla dzieci z wysuwanymi elementami
najlepsze książki dla dzieci 2019

Mój mały świat – W mieście

Dla dzieci 2-3 lata

Dostępna TUTAJ

Druga część, w której wędrujecie razem z dzieckiem po mieście. Jest sporo wysuwanych elementów i schowanych biedronek .

zdjęcie książki dla dzieci - W mieście
książki dla dzieci z wysuwanymi elementami

Spot, gdzie są żółte kurczaczki?

Eric Hill

Dla dzieci 1- 3 lata

Dostępna TUTAJ

Pewnie wszyscy znacie Spota – wesołego pieska? W tej książce szukamy żółtych kurczaczków. Bardzo fajne są elementy sensoryczne – filcowe okienka do zaglądania.

zdjęcie książki dla dzieci - Spot, gdzie są żółte kurczaczki
kartonowe książki dla dzieci

Czerwona piłeczka

Przemysław Wechterowicz

Dla dzieci 2-3 lata

Dostępna TUTAJ

Bardzo ciekawa opowieść dla najmłodszych o poszukiwaniu właściciela czerwonej piłeczki.

zdjęcie książki dla dzieci - Czerwona Piłeczka
najlepsze książki dla dzieci 2019
kartonowe książki dla dzieci
książki dla dzieci 0-3

Najlepsze książki dla dzieci 2019 – dla dzieci 3-6 lat

Tola w przedszkolu

Anna Włodarkiewicz

Dostępna TUTAJ

Znacie serię o Toli? Jest już kilka części, które poruszają różne problemy. Historie opisane w tych książkach zawsze mają edukacyjny wątek, a do tego pozbawione są fikcji.

zdjęcie książki dla dzieci - Tola w przedszkolu
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Zęby

Wojciech Grajkowski

Dostępna TUTAJ

Według mnie tę książkę powinno mieć każde dziecko. Jest edukacyjna i motywuje do dbania o zęby. Wszystko jest wytłumaczone w przyjazny sposób i oswaja dziecko z wizytami u stomatologa. POLECAM!

zdjęcie książki dla dzieci - Zęby
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Nadzwyczajne, wspaniałe kobiety, które tworzyły historię

Dostępna TUTAJ

Tę książkę Lila przeczytała kilka razy. Historie są bardzo ciekawe i zachęcają dzieci do szukania nowych informacji na temat bohaterów opisanych w książce.

Zwróćcie uwagę jaka piękna jest grafika.

zdjęcie książki dla dzieci - Wspaniałę kobiety, które tworzyły historię
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Minus trzy

Ute Krause

Dostępna TUTAJ

Jeżeli Wasze dzieci kochają dinozaury i szukacie książki, w której jest opowieść, a nie tylko suche fakty. Śmieszna, edukacyjna książka, która pochłonie Wasze dzieci.

W tej serii są jeszcze 2 inne, więc jak Wam się spodobają przygody Minusa, to możecie je kontynuować.

zdjęcie książki dla dzieci - Minus Trzy
najlepsze książki dla dzieci 2019
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat

Seria o Pepe (każda książka kosztuje około 10 zł i uważam, że wszystkie są świetne)

Pepe jeździ na rowerze

Dostępna TUTAJ

Jeżeli szukacie książek, które oswajają codziennie sytuacje, to bardzo Wam polecam całą serie o Pepe. Zobaczcie, jak piękna jest grafika i jak ciekawie wszystko jest wytłumaczone.

Jeżeli nie znacie jeszcze książek o tym małym chłopcu, to bardzo Wam polecam.

zdjęcie książki dla dzieci - Pepe jeździ na rowerze
najlepsze książki dla dzieci 2019
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat

Pepe leci samolotem

Dostępna TUTAJ

Tym razem Pepe wybiera się z mamą w podróż samolotem.

zdjęcie książki dla dzieci - Pepe leci samolotem
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Pepe idzie do fryzjera

Dostępna TUTAJ

W tej książce dowiecie się jak przebiegła wizyta u fryzjera i na jaką fryzurę zdecydował się Pepe.

zdjęcie książki dla dzieci - Pepe idzie do fryzjera
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Opowieści o zwierzętach, które zmieniły świat

G.L.Marvel

Dostępna TUTAJ

Jeżeli Wasze dzieci kochają zwierzęta, a do tego lubią fascynujące historie to bardzo Wam ją polecam.

zdjęcie książki dla dzieci - opowieści o zwierzętach, które zmieniły świat
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Dziewczyny

Jenny Lovlie

Dostępna TUTAJ

Nie znam piękniejszej książki o przyjaźni dla dzieci. 4 dziewczynki znają się od małego, razem przeżywają radości i smutki. Okazuje się, że ich przyjaźń jest wyjątkowa i przetrwa wiele lat.

Książka jest przepięknie wydana i zilustrowana.

zdjęcie książki dla dzieci - Dziewczyny
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Mikołajek. Jestem najlepszy!

Jean – Jeaques Sempe, Rene Goscinny

Dostępna TUTAJ

Najlepsze przygody zebrane w jednej książce. Mikołajek rozbawi Was do łez

zdjęcie książki dla dzieci - Mikołajek. Jestem Najlepszy!
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat

Seria Nierozłączki

Annie Barrows

Dostępna TUTAJ

Jesteśmy fanami całej serii. Powstał o niej oddzielny wpis i możecie przeczytać go Książki dla dzieci – seria Nierozłączki

zdjęcie książki dla dzieci - Nierozłączki

Dziewczynki mogą wszystko

Caryl Hart

Dostępna TUTAJ

Piękna i mądra książeczka, która pokazuje, że dziewczynki mogą wszystko: mogą pracować na dźwigu, a mogą być też nieśmiałe i wrażliwe. Do tego w tej książce jest użytych mnóstwo feminatyw, więc możecie się z nimi oswoić.

zdjęcie książki dla dzieci - Dziewczynki mogą wszystko
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Owco Śpij!

Kerry Lyn Sparrow

Dostępna TUTAJ

Świetna i zabawna książka na dobranoc. Pomaga dzieciom, które nie mogą usnąć, a do tego oswaja temat samodzielnego zasypiania.

zdjęcie książki dla dzieci - Owco śpij
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Gryzak – księga dinozaurów

Emma Yarlet

Dostępna TUTAJ

Tę książkę przeczytaliśmy Julkowi chyba z 200 razy. Ma w sobie tak wiele elementów, które lubią dzieci. Dinozaury + otwierane okienka+ żarciki – to przepis na sukces.

Jest też wersja o książkach i ją teraz zamówiłam KLIK

zdjęcie książki dla dzieci - Gryzak księga dinozaurów
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Jak oswoić Rysia?

Dostępna TUTAJ

Agnes De Lestrade, Marie Dorleans

To jest książka, która rozbawi Was do łez, a Wasze dzieci mogą się nie zorientować, że książka jest o nich. Dawno nie czytałam tak śmiesznej książki o wychowaniu dzieci.

zdjęcie książki dla dzieci - Jak oswoić Rysia
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Wielka księga pojazdów

Dostępna TUTAJ

Ogromna kartonówka z mnóstwem szczegółów dla wszystkich miłośników pojazdów.

zdjęcie książki dla dzieci - Wielka księga pojazdów
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Wielka księga gospodarstwa

Dostępna TUTAJ

A jeżeli Wasze dzieci są fanami pojazdów rolniczych i zwierząt to bardzo polecam tę książkę.

Maleńki Pirat

Alicia Acosta

Dostępna TUTAJ

Nigdy nie słyszałam żeby Julek tak się śmiał jak przy tek książce. Przez długi czas była to jego ulubiona lektura, której nie mogliśmy czytać przed snem. Historia jest bardzo ciekawa i do tego świetnie przetłumaczona.

Bardzo Wam polecam

zdjęcie książki dla dzieci - Maleńki pirat
najlepsze książki dla dzieci 2019
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat

Na lotnisku w Zwierzaczkowie

Renetta Sharon

Dostępna TUTAJ

Tę książkę również czytaliśmy z 200 razy – dzieci bardzo ją lubią, bo są tam zabawne nazwy miejscowości.

zdjęcie książki dla dzieci - Na lotnisku w zwierzaczkowie
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Kolorowy potwór

Anna Llenas

Dostępna TUTAJ

Jest to książka POP-UP o emocjach dla najmłodszych dzieci. W środku znajdziecie trójwymiarowe potworki, które nauczą Wasze dzieci rozmowy o emocjach. Według mnie jest to książka już dla dzieci 3-letnich i bardzo ją polecam.

zdjęcie książki dla dzieci - kolorowy potwór
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

A królik słuchał

Cori Doerrfeld

Dostępna TUTAJ

Ta książka również porusza tematykę emocji dzieci i dorosłych. W prostej historii zawiera się wielka złość i morze empatii. Bardzo Wam ją polecam – sami też się sporo z niej nauczycie.

zdjęcie książki dla dzieci - A królik słuchał
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Kazik Pegazik

Dostępna TUTAJ

O tej książce pisałam oddzielny post i bardzo ją polecam Książki dla dzieci – Kazik Pegazik

zdjęcie książki dla dzieci - Kazik Pegazik

Czy to długo, czy krótko?

Izabela Zięba

Dostępna TUTAJ

Świetna książka o względności czasu – za każdym razem jaką czytamy to dyskutujemy. Jest zabawna i bardzo prawdziwa.

zdjęcie książki dla dzieci - Czy to długo czy to krótko
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Gruffalo

Julia Donaldson, Axel Scheffler

Dostępna TUTAJ

Nigdy nie mogłam pojąć fenomenu Gruffalo, dopóki sama go nie kupiłam. To nie jest zwykła książka, według mnie jest to prawdziwy majstersztyk. Dzięki tłumaczeniu Michała Rusinka ta książka jest perfekcyjna. Ma niesamowity rytm, który porywa od początku. Jeżeli tak się zdarzyło, że jeszcze nie macie Gruffalo, to koniecznie nadróbcie.

zdjęcie książki dla dzieci - Gruffalo
najlepsze książki dla dzieci 2019

Buziak? Nie!

Barbara Rose, Volker Fredrich

Dostępna TUTAJ

Świetna książka, która porusza delikatny problem, a mianowicie buziaków, których nie do końca chcemy.

“Leon ma tego po dziurki w nosie:
ciocia Kasia, wujek Karol i babcia Emilia 
ciągle chcą od niego buziaki.
A to przecież takie okropne – no nie!
Gdyby tylko Leon znalazł na to sposób. 
W końcu na urodzinach taty
wpada na pewien pomysł…”

najlepsze książki dla dzieci 2019
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat

Rodzina Treflików – czekamy na mamę

Wioleta Firaza

Dostępna TUTAJ

Szukałam dość długo książki o takiej tematyce – mama wychodzi z domu, a mały Treflik bardzo tęskni. Dzięki ciekawym rozwiązaniom i tłumaczeniom tęsknota staje się bardziej oswojona.

Bardzo polecam Wam tę książkę, jeżeli Waszym dzieciom trudno się z Wami rozstawać.

zdjęcie książki dla dzieci - Rodzina Treflików
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Co się dzieje w mojej głowie?

Dostępna TUTAJ

Jestem zachwycona tą książką i sposobem przekazania ważnych treści. Jest to pozycja, która pomoże Waszym dzieciom “mieć zdrową głowę” teraz i w przyszłości.

zdjęcie książki dla dzieci - co się dzieje w mojej głowie
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Hej, Przedziadku!

Paul MacCartney

Dostępna TUTAJ

Poznajcie Przedziadka, który zabiera swoje wnuki na fascynujące eskapady. Jest to książka o pięknych relacjach z dziadkami i niezapomnianych przygodach.

zdjęcie książki dla dzieci - Hej, Przedziadku!
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

A jeśli jakimś cudem dalej Ci mało oto do wglądu rankingi książek dla dzieci z poprzednich lat:

No i bardzo mi zależy na waszym zdaniu – jaką pozycję Ty dodałabyś do wpisu Najlepsze książki dla dzieci 2019?

SMARTPARENTING - nebule.pl dla rodziców, którzy chcą wiedzieć więcej

Sensoryczne gry dla dzieci

Gry sensoryczne dla dzieci dziś pokazuję Wam sensoryczne gry planszowe, w które gramy od dłuższego czasu.

Skąd pomysł na gry sensoryczne?

Zaczęło się …winnie. Kiedy Daniel robił kursy sommelierskie kupił zestaw do rozpoznawania aromatów jakimi pachną szczepy wingron. Za każdym razem kiedy ćwiczył, dzieci dosiadały się do stołu i razem obwąchiwali i omawiali wszystkie zapachy.

Tak bardzo podobała się im ta gra i jej forma (w małych pojemniczkach są ukryte zapachy – takie lotto zapachowe), że zaczęłam szukać podobnych, ale dedykowanych dla dzieci.

Loteryjka zapachowa

Pierwszą dziecięcą grę pobudzająca zmysł węchu Lila dostała od cioci. Od tamtej pory bardzo chętnie w nią gramy i dzieci sporo się nauczyły.

Gra polega na dopasowaniu odpowiednich zapachów do planszy na zasadzie loteryjki.

Lotto Zapachowe 30 zapachów

gra sensoryczna - zapach
lotto zapachowe
dziecko wącha - gra dla dzieci

A jakiś czas temu zobaczyłam, że ta firma ma też sensoryczne gry dla dzieci związane z pedagogiką Montessori i postanowiłam je zamówić.

Nie chciałam dublować gry z zapachami, więc nie zamawiałam tej wersji, ale jeżeli nie macie tej rozbudowanej gry, to polecam mniejszą

SentoSphere, Gra sensoryczna Węch wg metody Montessori

gra sensoryczna - zapachy

Gra sensoryczna na zmysł smaku

SentoSphere, Gra sensoryczna Smak wg metody Montessori

Tej byłam najbardziej ciekawa, bo nigdy nie widziałam podobnej gry. Jest to gra planszowa, która uczy rozpoznawania smaków.

W pudełeczkach umieszczone są malutkie cukierki (około 40 na smak) i kiedy trafiamy na odpowiednie pole, dostajemy zagadkę. Przyznam szczerze, że nie jest to łatwe i wg mnie gra jest dla trochę starszych dzieci (na opakowaniu jest 3+) ale wg mnie dla 5 latków już będzie ok.

My Julkowi dawaliśmy do wyboru 3 smaki, z których miał wybrać jeden, kto wie jak smakuje szyszka?

Zabawa świetna i myślę, że też może przekonać niejadków do próbowania nowych smaków.

gra sensoryczna - smak
lotto smakowe
dziecko próbuje - gra dla dzieci
jak smakuje szyszka?
smak sosny 😉
gra dla dzieci sensoryczna - smaki
plansza do gry

a, i nie martwcie się – gra jest tak sprytnie pomyślana, że jak skończą się smakowe próbki (a i tak kiedyś wyszły by z daty przydatności do spożycia) – oferują alternatywną rozrywkę z innymi zasadami gry!

Gra sensoryczna na zmysł dotyku

SentoSphere, Gra sensoryczna Dotyk wg metody Montessori

Gra, w której angażujemy tylko zmysł dotyku. Tak samo tutaj: uważam, że jest to gra od minimum 4 lat, bo nie jest taka łatwa jakby się mogło wydawać. Z pudełka budujemy skrzynkę, do której wkładamy pary zwierzątek. Elementy dotykowe nie są proste i dzięki temu zabawa jest świetna (nawet dla dorosłych).

siostra zasłania oczy bratu - lotto dotykowe - gra dla dzieci
gra dla dzieci sensoryczna - dotyk
przykładowe zweirzątka

Gra sensoryczna na zmysł wzroku

SentoSphere, Gra sensoryczna Wzrok wg metody Montessori

Bardzo ciekawa gra, która ma dwie wersje: w jednej jest kooperacja, a w drugiej każdy zawodnik gra dla siebie. Zadaniem graczy jest ułożenie gąsienic w odpowiednim kolorze. Jest to gra, która uczy odcieni kolorów (wg mnie świetna). Daniel naturalnie wykorzystuje też to do nauki nazw odcieni w językach obcych.

gra sensoryczna - ćwiczenie na wzrok
lotto wzrokowe
dżdżownice barw

Na koniec chcę jeszcze Wam pokazać jedną rzecz ( na czasie).

Jestem spokojna, bo mydła nam nie zabraknie;)

Fabryka mydełek Sentosphere

SentoSphere, Mydełka zapachowe

Jest to zestaw kreatywny dla trochę starszych dzieci (8+), w którym możemy stworzyć własne mydełka. Mamy glicerynę, którą się podgrzewa, barwniki i zapachy.

To są mydła, które naprawdę myją ręce i pięknie pachną. Cały zestaw wystarcza na około 30 mydeł, ale barwniki i zapachy są wydajne, więc można dokupić później samą glicerynę.

Bardzo fajna zabawa

gra sensoryczna - zapach i dotyk
fabryka mydła
fabryczka mydła dla dzieci
gra sensoryczna - fabryczka mydła
aroamty i barwniki

tu macie wpis najlepsze Gry planszowe dla dzieci

a tu Gry planszowe dla dorosłych

A moje pytanie brzmi skoro mamy opracowane ćwiczenia na zmysł dotyku, węchu, smaku, wzroku – jestem sobie w stanie wyobrazić gre na słuch……. to co polecacie na 6 zmysł?

SMARTPARENTING - nebule.pl dla rodziców, którzy chcą wiedzieć więcej

Książka o emocjach dla dzieci – „Emocje. Niby nic, a jednak…” – czyli jak myślą dzieci

W końcu jest w Polsce – znana na całym świecie książka o emocjach dla dzieci.

Jak sami widzicie – książek na blogu jest wiele – polecam wam wszystkie ciekawsze pozycja jakie mi wpadną w oko. Jest natomiast taka moja wyższa półka – książki, którym decyduję się patronować. Tytuły najbardziej wartosciowe. Edukacyjne. Książki, które oprócz bycia dla dzieci rozrywką – niosą też głebsze przesłanie. O takiej właśnie wyjątkowej pozycji jest dzisiejszy wpis.

Czytacie poradniki o wychowaniu dzieci? Ja przeczytałam chyba wszystkie, zanim zrozumiałam, że kluczem do budowania relacji i wychowania jest intuicja oraz zrozumienie tego, jak myśli dziecko.

Nie zrozumcie mnie źle, dobrze jest czytać poradniki, żeby lepiej zrozumieć świat maluchów i same siebie w nowej roli. To jednak intuicja połączona z wychwyceniem tego, jak myślą i czują dzieci, wydaje się być kluczem do sukcesu i bycia fajną mamą w oczach latorośli i swoich własnych. Mając taką wiedzę, znacznie łatwiej zrozumieć, dlaczego dziecko ma ataki furii, złości się, kłamie, nie odzywa czy smuci.

Książka, którą chcę Wam dziś polecić jest dla dzieci, ale wierzcie mi – każdy rodzić powinien ją przeczytać.

książka o emocjach dla dzieci - Dolto - przód okładki
książka o emocjach dla dzieci - Dolto - tył okładki

Przed Wami „Emocje. Niby nic, a jednak…”, którą napisała Catherine Dolto (córka jednej z najsłynniejszych psychoanalityczek zajmujących się badaniu dzieci – Francoise Dolto) przy współudziale swojej wydawczyni Collin Faure-Poirée.

Książka podzielona jest na cztery rozdziały:

 1. Uczucia i emocje
 2. Złość
 3. Grzeczne, niegrzeczne
 4. Kłamstwa.

Każdy z rozdziałów zakończony jest „Słówkiem od Dr Cat” – swego rodzaju wizytą u psychologa, który w króciutki sposób wyjaśnia na konkretnych przykładach omówione wcześniej treści.

Dolto - emocje - środek książki


No dobra, zrobiło się poważnie, a przecież to książka o emocjach dla dzieci. I tak właśnie jest napisana – w prosty, przystępny dla dzieci sposób. Narrator zwraca się wprost do nich. I mówi im o ważnych sprawach w taki sposób, że dzieci czują się szanowane. Czują, że ktoś im mówi coś istotnego, dotyczącego rzeczy, które chcą zrozumieć i jednocześnie nie infantylizuje języka, sądząc, że trzeba go dostosować do dzieci.

dolto - przykładowa strona
książka o emocjach dla dzieci - Dolto - środkowa strona

Książka o emocjach dla dzieci

Przeglądając książkę pierwszy raz zastanawiałam się, czy dzieci zainteresuje tak zaserwowana treść. Cóż mogę powiedzieć – siedziały jak trusie, z zaciekawieniem słuchając o tym jak rodzi się gniew czy radość i dlaczego nie zawsze udaje się nad nimi zapanować. Dzieci słuchając o emocjach, zaczynają rozumieć same siebie. Autorka tłumaczy, dlaczego maluchy czasem myślą, że nie lubią mamy, choć przecież ją kochają.

Wyjaśnia, czemu ktoś uważa, że są niegrzeczne, podczas gdy wcale nie miały takiego zamiaru. Czasem nazwanie tych emocji sprawia, że się je „obłaskawia” i nie są już takie straszne. Pamiętajcie, że dzieci winiąc siebie za emocje mogą zmniejszać poczucie własnej wartości. Fajnie jest więc je oswoić i zrozumieć. I dlatego polecam Wam tę książkę.

książka dla dzieci o emocjach
grzeczne niegrzeczne

Dowiecie się z niej:

 • dlaczego dzieci czasem nie chcą mówić „do widzenia”, gdy ktoś wychodzi;
 • dlaczego maluchy czasem kłamią;
 • dlaczego, gdy dziecko kopie swój rower, nie powinnaś być na nie zła;
 • że macie w domu czasem goryla i tygrysicę.

Czasem same jesteście tygrysicami, ale nie – nie w tym sensie co myślicie?Chociaż…?

Emocje. Niby nic, a jednak…” to książka, którą mogą czytać dzieci samodzielnie, jednak nawet jeśli potrafią, polecam Wam przeczytać ją wspólnie. Zobaczycie, że dzieciaki nie raz krzykną:

TAK WŁAŚNIE JEST! JA MAM TAK SAMO!

książka o emocjach dla dzieci - Dolto - środek
prawda czy fałsz?

To taka trochę terapia psychologiczna dla dzieci. Wszak wyjaśnia ona motywy postępowania, emocje, własne uczucia. A zrozumienie ich to nie tylko krok to większego panowania nad nimi, ale przede wszystkim pierwsze świadome budowanie własnego JA.

Same dobrze wiecie, że gdy zaczynamy rozumieć to, co nami kieruje, pomaga nam to w samorozwoju. C. Dolto wychodzi z założenia, że dzieci to mniejsi ludzie i rozumują tak samo. Uważam, że tak właśnie jest.

przykładowa strona z książki Dolto Emocje
„Emocje. Niby nic, a jednak…”

Kilka lat temu oglądałam jedną z najlepszych produkcji filmowych dla dzieci „W głowie się nie mieści”. Jest ona właśnie o emocjach, o tym, że radość jest cudowna, a smutek nie jest zły, jest potrzebny. Nie sądziłam, że znajdzie się książka o emocjach dla dzieci, która będzie prezentowała podobny poziom zarówno co do przekazu, jak i formy. Choć trzeba przyznać, że forma jest zupełnie odmienna, to jednak wspaniale dostosowana do poziomu dzieci.

Nie wspomniałam jeszcze o ilustracjach, które znakomicie obrazują serwowane treści i wciągają maluchy do świata emocji.

Na koniec pytanie: czym się różni bycie uprzejmym, a bycie grzecznym? Zapytajcie swoje dzieci i dajcie znać, co odpowiedziały. Mam nieodparte wrażenie, że odpowiedzi nas zaskoczą swoją mądrością.


SMARTPARENTING - nebule.pl dla rodziców, którzy chcą wiedzieć więcej

Mój plan na najbliższy czas: Przetrwać! :)

Zrobiłam już kurs hiszpańskiego, poćwiczyłam jogę i sprzątnęłam wszystkie szafki w kuchni – a nie, wróć. NIC Z TEGO NIE ZROBIŁAM:)

Każdy inaczej podchodzi z nas do tego czasu i to jest OK. Ja przez pierwsze 3 dni miałam wielką chęć do działania: plany, pomysły, cele… A później przyszła rzeczywistość – te wszystkie rzeczy trudno jest realizować z wesołą dwójką przy boku. Kolejne 3 dni przesiedziałam na kanapie z telefonem w ręku i dopiero od dwóch dni czuję, że moja energia się normalizuje.

Dziś podzielę się z Wami, co mi poprawia humor, po czym lepiej się czuję, a czego unikam jak ognia.

Jeżeli Wam poprawia humor sprzątanie – sprzątajcie. Jeżeli gotowanie-gotujcie. Jeżeli w końcu chcecie poleżeć na kanapie – poleżcie.

Każdy sposób jest dobry, jeżeli jest Wasz.

Nie miejcie wyrzutów sumienia jeżeli widzicie, że Wasza sąsiadka myje okna, a u Was są rozmazane dziecięce łapki na szybie. (Ja przynajmniej nie mam 🙂

Co u mnie działa i jaki jest MÓJ pomysł na te dni? Po prostu: przetrwać!

A oprócz tego:

1.Odcięłam się od wiadomości z portali, mapek, onetu, krzywych itd.

Lubię wiedzieć, co się dzieje – ale teraz mam już przesyt. Zdaję sobie też sprawę z tego, jak pisane są teksty na portalach żeby w nie kliknąć – one mają budzić emocje. Niestety teraz budzą tylko negatywne. Wolę zdecydowanie suche dane podane raz na jakiś czas, niż natłok wielu informacji na raz. Dozuję to sobie, bo wiem, że to na mnie źle wpływa.

2. Przestałam słuchać radia i nie oglądam TV

TV nie oglądam już 7 lat, więc tym bardziej teraz tego nie robię. A o wyłączenie radia poprosiła mnie Lila, kiedy jeszcze w PL nie było żadnego przypadku. Powiedziała:

“Już nie mogę słuchać o tym wirusie”

Lubię jak w domu coś gra, więc odpalam na tel. aplikację Open.fm (można też na komputerze KLIK) i włączam na głośniczku audycję #zostańwdomu. Nie ma tam wiadomości, ani reklam. Są też spokojniejsze kanały takie, jak Crema cafe, Relaks, Joga, a nawet kanały dziecięce – polecam bardzo. Wieczorem słuchamy kołysanek.

3. Nie chodzę w dresie, ani w piżamie

Wiele osób pewnie się zdziwi, ale ja tak mam. Nie potrafię też w takim stroju pracować;) . Na codzień pracuję z domu i żeby coś napisać muszę się przebrać np. w jeansy. Tym sobie wyznaczam pracę w domu. Podobno ma tak wiele osób, które pracują z własnego biurka. Inny strój pomaga mi się skupić. Teraz chodzę głównie w miękkich jeansach i T-shirtach. Jeden dzień zostałam w piżamie i nic nie zrobiłam tego dnia. Do tego czułam się, jakbym była chora.

4. Przymykam oko.

Przymykam oko na bałagan, przymykam oko na kolejną bajką, przymykam oko cały czas. Dla własnego spokoju i reszty domowników. Ten czas uczy nas odpuszczania i czuję, że po samoizolacji będę mistrzem przymykania oka;)

Ja sprawdzająca, czy mi oko już nie opadło od ciągłego przymykania oka?

5. Ćwiczę

Jeszcze nigdy tak dużo nie ćwiczyłam (chociaż taki pozytywny wpis samoizolacji). W ciągu 7 dni już 4 raz, więc jak na mnie jest to sporo. Mi ćwiczenia bardzo pomagają na głowę – jak poćwiczę rano to cały dzień jestem spokojniejsza.

6. Dbam o siebie

Nigdy nie miałam tyle czasu na wklepywanie kremów, nakładanie maseczek i używanie peelingów. Czuję się wtedy zaopiekowana i dobrze to wpływa na moje zdrowie psychiczne.

I łazienka, to jedyne miejsce gdzie mogę się zamknąć ?

7. Czasami się maluję

Dziś rano spojrzałam na moje podkrążone oczy i pomyślałam, że źle wyglądam. W ciągu dnia nie mam kiedy nawet spojrzeć w lustro i nawet tego nie widzę. Dziś drugi raz w ciągu tygodnia się pomalowałam i powiem Wam, że na mnie makijaż działa uzdrawiająco. Mam wrażenie, że się więcej uśmiecham, a w lustro spoglądam chętniej.

W poście makijażowym pisałam Wam o moim ulubionym podkładzie Clinique Even Better i to się nie zmieniło. Mocno nawilża twarz, a przy okazji przykrywa wszystko to, co chcemy ukryć, na rzęsy tusz i bronzer na policzki. Kilka minut, a ja poczułam się zdecydowanie lepiej.

Post z całym makijażem poniżej:

Wybaczcie, że sama sobie robiłam zdjęcia do wpisu, ale wolę mężowi nie dokładać nerwów ?(zawsze się kłócimy w tym czasie)

8. Czytam gazety, zamiast książek

Nie mogę się skupić na książce (chyba, że macie coś bardzo wciągającego, to polećcie) i czytam gazety. Trochę mi się uzbierało nieprzeczytanych i one mi zapewniają chwilową rozrywkę. Nie mam też za bardzo kiedy czytać, bo dzieci za bardzo angażują, więc szczerze zazdroszczę tym, którzy teraz nadrabiają zaległe książki.

9. Oglądam poprawiające humor seriale

Dzieci staramy się usypiać wcześnie, tak żeby o 20 spały (jakoś się udaje;) i po całym dniu oglądamy seriale. Obecnie na topie jest Sex education, a Wam wypiszę jeszcze moje ulubione seriale poprawiające humor:

 • Jak poznałam Waszą matkę (Netflix)
 • The Ranch (Netflix)
 • Shameless
 • One day at a time (Netflix)
 • Modern Family (Netflix)
 • Rodzice (HBO go)
 • Grace and Frankie (Netflix)
 • Bold type
 • Younger

Może coś jeszcze dodacie

10. Pracuję, tyle ile mogę

To co kiedyś robiłam w 2 h, to teraz zajmuje mi cały dzień. Pogodziłam się już z tym, bo innego wyjścia nie mam. Lila ma sporo lekcji, Jul jest bardziej wymagający niż zawsze i tak to wygląda.

11. Lubię robić rzeczy, na które mam wpływ i szybko widać ich efekt

Ten ostatni punkt daje mi poczucie, że nad tym panuje. Nigdy tyle nie prasowałam i nie szorowałam łazienki. Mam w planach zrobić porządki w szafach i w pokojach dzieci, ale tutaj efekt szybko zniknie, więc odkładam to na później;)

A jak u Was? Piszcie, co Wam pomaga

p.s. I oglądam memy:) Bardzo polecam inststories Make Life Harder – pomagają przetrwać ten czas 🙂

SMARTPARENTING - nebule.pl dla rodziców, którzy chcą wiedzieć więcej

„Filiżankowy domek. Przyjęcie u króliczków” – książka, która wciąga do pięknego świata wyobraźni

Zanim zaczniecie czytać dalej, muszę Was ostrzec. Książka „Filiżankowy domek. Przyjęcie u króliczków” nie jest dla kobiet na diecie! Jeśli planujecie ją czytać z dzieckiem, nie zasiadajcie do tego z pustym żołądkiem. Ta książeczka jest niesamowicie apetyczna?.

„Filiżankowy domek”

to seria książeczek dedykowana dzieciom w wieku 6-8 lat, ale zapewniam Was, że spodoba się także młodszym dzieciom. Jest to historia o maleńkich króliczkach – zabawkach, które zamieszkują wyjątkowy domek.

„Filiżankowy domek. Przyjęcie u króliczków” - zdjęcia okładki
„Filiżankowy domek. Przyjęcie u króliczków” - przykładowa strona

Wszystko jest tam piękne, miniaturowe, słodkie i precyzyjnie wykonane. A to dopiero początek, bo króliczki mają swoją tajemnicę.

Zdradzić Wam jaką? Otóż, gdy nikt nie patrzy, rodzinka króliczków ożywa. Niech podniesie rękę ten, kto w dzieciństwie nie wyobrażał sobie, że tak się dzieje z jego zabawkami (zgłaszam się!?).

Oprócz króliczków w książce jest też Ania – kilkuletnia dziewczynka, oraz jej rodzina.

„Przyjęcie u króliczków”

W drugiej części serii, noszącej smakowity tytuł (nie uwolnię się od myślenia o jedzeniu pisząc o tej książce) „Przyjęcie u króliczków”, Ania przeprowadza się do nowego domu na wsi. Z tej okazji jej rodzice wydają przyjęcie.

„Filiżankowy domek. Przyjęcie u króliczków” - zdjęcie środkowej strony

Choć w książce nie ma o tym mowy, to podejrzewam, że mama Ani zamówiła catering, i nie szykowała tego wszystkiego sama, w przeciwnym razie nie tryskałaby takim humorem?. Głównym bohaterem całego zamieszania i przyczynkiem do ryzykownych przygód króliczków jest fioletowy tort. Więcej fabuły Wam nie zdradzę. Dodam jednak, że książka naprawdę pobudza apetyt.

Jeśli Wasze dzieci ciężko zachęcić do posiłku, to spróbujcie poczytać im tę apetyczną książkę.

zdjęcie środka strony książki

To przyjemność objąć partonatem taki smakowity tytuł

Opisy potraw, tortu i całego przyjęcia są tak obrazowe,  że oblizywaliśmy się wszyscy. Dodatkowo wszystko jest pięknie zilustrowane. Dzieci analizowały wnętrze domku. No i muffinki, torty, przystawki… Nawet zwykłe masło wydaje się tu rarytasem. (w sumie biorąc pod uwagę jego cenę, to może nie jest przesada? ?). Wyobraźnia pracuje na najwyższych obrotach – wszak pyszności, przyjęcia, balony i tajemnicze przygody, są tym, co dzieci uwielbiają.

pieczemy ciasto - zdjęcie książki

Nie ma dzieci – są ludzie

Seria „Filiżankowy domek” oprócz przedstawienia niesamowicie wciągającego świata, ma również wartość edukacyjną. Wszak Ania trafia do nowej miejscowości, w której nikogo nie zna. Jest dość nieśmiała i pewna obaw. Wcześniej miała różne doświadczenia, także z niemiłymi koleżankami. A na przyjęciu pojawia się dziewczynka w jej wieku. Czy uda się im zaprzyjaźnić? A może nieśmiałość zwycięży?

Jest też podprogowy przekaz dla rodziców: słuchajcie dzieci! I bierzcie ich zdanie pod uwagę. Wiadomo, chcemy dla dzieci jak najlepiej, ale czasem nie do końca rozumiemy ich świat i aktualne emocje, dlatego tak ważne jest słuchanie tego, co mają do powiedzenia. I tu pojawia się postać Błękitnej Buni, która ma czas i chętnie słucha wszystkich opowieści Ani. Kim ona jest? A tego to już Wam nie zdradzę.

„Filiżankowy domek. Przyjęcie u króliczków” - zdjęcie tyłu okładki

„Filiżankowy domek. Przyjęcie dla króliczków” jest wyjątkowy. Kojarzy mi się z angielską wsią. I wiecie co? Słusznie, bo okazuje się, że autorka – Hayley Scott – pisząc te książki inspirowała się własnym dzieciństwem, spędzonym na wsi. Jej ulubionym zajęciem wtedy było obserwowanie życia królików.

A gdybyście szukali podobnych lektur – to wiecie już kim jest Kazik Pegazik?

SMARTPARENTING - nebule.pl dla rodziców, którzy chcą wiedzieć więcej

Zabawy dla dzieci w domu – 10 propozycji na spędzenie czasu

Zabawy dla dzieci – dziś chcę Wam zaproponować garść ciekawych pomysłów na zabawy z dziećmi w domu. Myślę, że przydadzą się w najbliższym czasie.

Możecie tego linka wysłać znajomym i udostępnić go na Facebooku, dzięki temu będziecie mieli dostęp do ciekawych pomysłów.

Bardzo chcę Wam na samym początku polecić link do nagrania psycholog Anity Janeczek-Romanowskiej o tym, jak w tym czasie wspierać emocjonalnie dzieci. Film trwa godzinę, ale uważam, że warto go obejrzeć.

Emocjonalne wsparcie dla dzieci

A teraz już przechodzę do inspiracji na zabawy dla dzieci w domu

1. Printoteka

zabawy z dziećmi od 3 lat

zabawy dla dzieci - printoteka

Zacznę od portalu Printoteka.pl Jest to mój faworyt i mam tam abonament od 3 lat. Na czym polega? Wykupujemy abonament (w zupełności wystarczy ten najmniejszy) i możemy szukać ciekawych materiałów. Na tym portalu znajdziecie: kolorowanki, zgadywanki, wartościowe materiały logopedyczne, wycinanki, materiały szkolne. Tony materiałów na zabawy z dziećmi w domu.

Wszystkie są edukacyjne i naprawdę ciekawe.

2. Lapbook

zabawa dla dzieci od 7 lat, lub dla 5+ z pomocą rodziców

lapbook - książka tematyczna

Jeżeli Wasze dziecko jest nakręcone na jakiś temat i nie może przestać o tym mówić – może zrobić własnego lapbooka. Zrobienie go to rozrywka na kilka godzin. Jest to naprawdę ciekawa i edukacyjna zabawa. Pisałam o tym więcej w ostatnim wpisie gdzie pokazuję Co to jest Lapbook.

3. Płyta z muzyką dla dzieci DUBI

Dla dzieci 1 rok+

Muzyka dla dzieci

Jeżeli macie młodsze dzieci to bardzo Wam polecam płytę, na której wykonawcy w tekstach piosenek śpiewają imię Waszego dziecka.

Płyta zawiera materiał, który wspomaga rozwój mowy.

Dubi - muzyka dla dzieci z ich imieniem
książeczka Dubi - piosenki dla dzieci z imieniem

W zestawie macie: płytę, książkę i mp3

Tu znajdziecie post, który opisuje Piosenki dla dzieci z imieniem

4. Ebook do druku z zabawami od polskich autorek Niemanudy

Charytatywny e-book aktywnościowy

dla dzieci 4+

Ten ebook dodatkowo czyni dobro. Warunkiem pobrania jest dowolona wpłata na leczenie dzieci z SMA.

W ebooku znajdziecie dużo zadań, kolorowanek i ciekawych aktywności.

5. Kolorowanki realne

zabawy dla dzieci od 5 lat

Jedna z Was przesłała mi genialną aplikację: LiveColoring

livecoloring - zabawy dla dzieci w domu

Zasada jest prosta: instalujecie apkę, drukujcie kolorowankę i dziecko ją koloruje, a następnie najeżdżamy aplikacją iiiii nasz obrazek ożywia się!

To jest magia, bo postać w telefonie lub tablecie ma takie same kolory jakich dziecko użyło.

zabawy z dziećmi w domu - livecoloring

p.s. Obawiałam się, że zabawa z telefonem za bardzo zajmie dzieci, ale to jest tak, że dzieci kolorują 15 min i 1 minutę używają tej apki, więc bądźcie spokojni.

6. Zajęcia ruchowe dla dzieci

Kanał Cosmic yoga

CosmicKidsYoga

Dla dzieci 4+

zabawy dla dzieci w domu - Cosmic Kids Yoga

Bardzo lubię ten kanał i często dzieciom włączamy ćwiczenia z tego kanału. Każdy odcinek to wyprawa do wyobraźni, a do tego ruch. Bardzo Wam polecam.

7. Gry ruchowe

Oprócz klasycznych, które pewnie wszyscy znamy:

 • Baba jaga patrzy
 • Ciuciubabka
 • Tor przeszkód
 • Przeciąganki

Możecie też zagrać z dziećmi w ruletkę z ćwiczeniami. Bardzo fajny pomysł.

Ruletka z ćwiczeniami

8. A może muzeum?

Teraz możecie udać się na wirtualny spacer po największych muzeach na świecie.

Linki do 12 bajecznych miejsc poniżej:

Muzea, które można odwiedzić wirtualnie

a tu jeszcze ….:75

75 najlepszych muzeów wirtualnie

A tutaj znajdziecie też super opracowane Virtual Tours in Vancouver, Wybór najciekawszych miejsc do odwiedzenia – muzea, galerie sztuki i jeszcze więcej!

wirtualne muzea

9. Warsztaty online

Zachęta od jutra o 10 organizuje na swoim FP – Warsztaty dla dzieci

10. Gry dla dzieci

Niestety nie znam żadnych gier na komputerze dla dzieci (ale chętnie poznam:), ale znam jedną grę logopedyczną, która jest za darmo

Ze tej strony możecie pobrać wersję demo do ćwiczeń logopedycznych.

Bardzo polecam Wam też stronę Juniorowo, w tym linku jest mnóstwo inspiracji dla starszych dzieci: Jak dzieci mogą się uczyć w domu

Jeżeli macie jeszcze inne pomysły na zabawy z dziećmi w domu to dopiszcie je w komentarzach – wszyscy chętnie skorzystają.

tu jeszcze więcej inspiracji i Pomysły na zabawy z dziećmi w domu i Zabawy dla dzieci z klamerkami

a kiedy już opuści was siła wspomagajcie się tym:

Zabawy dla dzieci w domu:

SMARTPARENTING - nebule.pl dla rodziców, którzy chcą wiedzieć więcej

Samoizolacja – aplikacje, które pomogą Ci unikać zarazków

Samoizolacja, wycofanie społeczne czy społeczna kwarantanna, to hasła, które robią ostatnimi dniami furorę w internecie. Wolę – samoizolacja – bo wg tej definicji – nie chodzi o odgrodzenie się od społeczeństwa czy społeczności – a od koronawirusa. Odróżniajmy cel od środków.

Ten wpis to apel. Mimo, że plaga prosto jak ze średniowiecza – żyjemy w XXI wieku. Są różne technologie, którymi możemy sobie pomóc. Ja podzielę się z wami tymi paroma, z którymi sam miałem styczność. Ciebie proszę – napisz w komentarzu twoje inspiracje. Twój pomysł może komuś uratować zdrowie.

Okażmy pomoc służbom

Tylko jeszcze zanim przejdę do konkretów – część z nas i naszych bliskich – może zamknąć się w domu na 3 spusty. Część za to – będzie z koronawirusem walczyć aktywnie – jak na wojnie, jak na froncie. Okaż im wszelką pomoc. Pewnie będą przemęczeni, w pośpiechu, niewyspani. Jak zobaczysz ratownika medycznego, policjanta, kogokolwiek kto potrzebuje coś kupić, zamówić, zjeść jak człowiek – przepuść go w kolejce do kasy (choć mam nadzieję bez potrzeby nie wychodzisz po sprawunki).

Będą wśród naszych bliskich kierowcy, kurierzy, pracownicy aptek czy sklepów spożywczych. Kto może sobie urządzić domową kwarantannę – zamiast psioczyć – niech się cieszy, że ma taką możliwość. A kto nie może – oto kilka aplikacji, których może użyć by ograniczyć ryzykowny kontakt międzyludzki (uwaga: tekst nie zawiera linków afiliacyjnych – wszystkie apki musicie sobie sami wygooglować):

Skycash

Tak jak pierwsze kroki, zarejestrowanie się, podpięcie płatności – to był przyznam się mój mały koszmar. Pewnie nie ich wina z tym dwustopniowym wymogiem logowania… I choć po 7mym razie jak musiałem wpisywać smsa miałem ich serdecznie dość – prostota użycia jak już jesteśmy zalogowani wynagradza nasze starania z nawiązką.

Do tej pory najczęściej używałem do parkowania. Koniec z szukaniem parkometru, szukaniem drobnych, szukaniem dowodu rejestracyjnego – bo auto już poza zasięgiem wzroku a nigdy się nauczyłem tej mojej rejestracji. Koniec ze zgadywanie na jaki czas ja też powinienem przedpłacić?

Koniec ze stresowaniem się na spotkaniu, że muszę natychmiast kończyć bo spotkanie się opóźniło i już może się to skończyć dla mnie mandatem. Jak podróżujesz do różnych miast – nie musisz doktoryzować się czy tu obowiązują parkometry? Czy trzeba kupić kupon w kiosku? Czy strefa jest płatna w weekendy? W jakich godzinach? Cały ten ambaras masz z głowy. Kładziesz choćby ręcznie wypisane Mobi Parking – i jesteś kryty.

Natomiast kiedy naszym priorytem jest samoizolacja – w aplikacji Skycash – bez potrzeby wchodzenia w interakcje z kasjerami – kupisz bilet na komunikację miejską, PKP, koleje regionalne, kupisz bilety autobusowe, opłacisz autostradę A1. Na przetestowanie użyteczności Kino, LOT czy Tatrzański Park Narodowy – mam nadzieję będzie okazja jak sytuacja już się unormuje.

samoizolacja i narzędzia jej pomocne

ORLEN Pay

Jedziesz z dzieciakami w trasę, po 3h w końcu zmordowane usnęły na swoich fotelikach. Nie chciałaś się zatrzymywać, żeby się nie rozbudziły. Misja się udała. A teraz masz pustkę w baku i musisz zatankować. No i klops. Małe dzieci w aucie zostawić strach. Trzeba będzie budzić. Jak je już obudzisz – dzieci nie biorą zakładników. Kiedy będziesz stać w kolejce by zapłacić za paliwo – będą profesjonalnie wymuszać gumy, jajka niespodzianki, gazetki, kolorowanki i resoraki.

Wizyta na stacji będzie trwała godzinę. Zamiast czegoś zdrowego wymuszą hot-doga. Zamiast zatrzymać się na parkingu z WC i placem zabaw – doładujesz je cukrem i fastfoodem.

Tymczasem wyobraź sobie taki scenariusz – podjeżdżasz pod dystrybutor. Cichaczem zalewasz bak do pełna. Skanujesz QR kod na dystrybutorze. Klikasz zapłać. Odjeżdżasz.

Wszystkie te 3 czynności – tankowanie, skanowanie, kliknięcie ORLEN Pay – wykonujesz – stojąc przy samochodzie – dzieciaki masz na oku więc nikogo nie musisz budzić. Płatność masz przypiętą do karty. Jeśli potrzebujesz fakturę – masz ją na mailu zanim jeszcze odpalisz silnik.

Znów – na czas epidemii – nigdzie nie wchodzisz. Niczego nie dotykasz (chodzi mi o sklep, nie o dystrybutor – zresztą przy nim akurat z reguły są rękawiczki). Nie masz kontaktu z ludźmi. Nie stoisz w kolejce. Nie masz dylematu – czy narazić dzieci na kontakt z ludźmi w sklepie? Czy są na tyle duże by zostać same w aucie? Sprzedawca nie zadaje ci 15 dodatkowych pytań czy doliczyć punkty, czy nie potrzebujesz niezbędnie 105 litrów płynu do szyb i ostatniej płyty Zenka?

Na siku może zatrzymać się w pięknych okolicznościach przyrody.

Kto w sezonie, czy w długi weekend próbował zatankować na stacji benzynowej na autostradzie – doceni te apkę nawet kiedy już zapomnimy co to samoizolacja

InPost

Udało ci się zgromadzić zapasy na 14 dni. Unikasz sklepów – jeśli czegoś potrzebujesz będziesz zamawiać w internecie. Nie wiem na ile system będzie wydolny i jak będzie wyglądać praca kurierów. Widzę za to, że aplikacja InPost pozwala zdalnie otwierać skrytki. To znaczy – nie musisz stać w kolejce pod paczkomatem i narażać się na kontakt. Nie musisz dotykać klawiatury. Swoim telefonem komórkowym otwierasz skrytkę zdalnie, bezpiecznie, bezdotykowo – a to ostatnio nabrało nowego znaczenia.

Legimi

To znów apka co do której mam ambiwalentne uczucia. UX czyli doświadczenie użytkownika podczas obcowania jest jeszcze dalekie od ideału. Natomiast tak jak w przypadku Skycasha – jak dla mnie – dostępne treści wynagradzają wszystko. Za ok. 30 zł miesięcznie – czyli tak naprawdę za cenę 1 tradycyjnej książki – masz na wyciągnięcie ręki jak piszą – 60.000 książek. Zresztą teraz patrzę najtańszy abonament zaczyna się od 7 zł!

Ostatnia przeprowadzka mocno mnie nadwyrężyła. Głównym winowajcą były właśnie książki. Mam ich dużo, są ciężkie, zajmują dużo pudeł, no i jak nic potrafią nadwyrężyć budżet.

Wciąż kocham je bardziej niż e-booki, ale w XXI wiek wkraczam z tą „lżejszą” opcją.

Czy wolisz czytać czy słuchać – i e-booki i audiobooki do wyboru. W tym abonamencie za ok. 40 zł miesięcznie jest combo – synchrobooki. Jak jesteś w domu to sobie czytasz e-booka – a jak wsiadasz do auta – to odpala się audiobook w tym momencie w którym przestałeś czytać!

Jak potrzebuję audiobooki dla dzieci, czy to na dobranoc czy na podróż – są na wyciagnięcie ręki.

Widziałem samoizolacja zainsipirowała Legimi – dali ostatnio darmowy kod na książkę dla dziecka w ramach akcji #TerazCzasNaCzytanie – natomiast ja wam proponuję innego hacka – widzę w ich cenniku klawisz “wypróbuj przez 14 dni za darmo” – można przeżyć więc tę pierwotnie na tyle zaplanowaną kwarantannę… ale ostrzegam – potem ciężko zrezygnować?

Zdaję sobie sprawę, że jest na rynku pewnie mnóstwo innych aplikacji do czytania – ja się dzielę z wami po prostu tą którą znam. Piszcie czego wy używacie?

WhatsApp – aktywizacja internetowa

Załóż sobie rodzinną grupę. Bądź blisko z przyjaciółmi i rodziną w tym trudnym czasie. Bądź w kontakcie z dziadkami. To że nie możemy się odwiedzać osobiście – to tylko kolejny powód by zaktywizować seniorów do używania dostępnych nam wszystkim technologii.

Samoizolacja internetowa

Nie idź do banku, nie idź do gazowni czy elektrowni – znajdź w internecie ich aplikacje czy Biura Obsługi Klienta. Odkop stare loginy. Wszystkie te rachunki możesz popłacić on-line. Jesteś teraz w domu, masz tę chwilę czasu żeby ogarnąć te 2-3 strony. Przejdź od tej pory na faktury elektroniczne. Tak, teraz poświęcisz parę minut żeby to poustawiać – ale nawet w czasie po epidemii – oszczędzisz sobie życia, które marnowałeś na te comiesięczne wizyty.

Płatności zbliżeniowe

Tu nie pomoże pranie pieniędzy.

Banknoty przenoszą zarazki. Zainstaluj sobie BLIK, Google Pay, Apple Pay – albo nawet nie musisz – po prostu używaj kart.

Pokazwirusa.pl

Znacie jakieś aplikacje, które pokazują bieżące dane? Googlując doczytałem, że w Chinach powstała nawet aplikacja, która informuje jeśli w promieniu 100 m znajduje się ktoś z koronawirusem. To pewnie przesada – natomiast pokazwirusa.pl oprócz bieżących danych – pokazuje ci gdzie jest najbliższy szpital zakaźny, Sanepid itp.

Netflix, HBO GO, Prime Video itp…

W czasie samoizolacji dziadkowie nie mogą jeździć na działkę. Jest grubo. Zafunduj im dostęp do którejś platformy z serialami. To jest koszt 20 do 50 zł. Abonament nie jest jak polskie sieci komórkowe w latach 90-tych. Nie deklarujesz się na 54 lata i nie zastawiasz nerki – możesz zrezygnować w każdej chwili. Podejrzewam zresztą że tam też jest darmowe 14 czy 30 dni…

Wiem, że najmłodszym dozujesz TV – ale jak już potrzebujesz złapać oddech – tu masz najlepsze bajki na Netflix a tu wyszczególnione edukacyjne bajki dla dzieci. A dla ciebie Najlepsze seriale na Netfliksie

Storytel

Doskonały by zafundować chwileczkę zapomnienia i dla dużych i dla małych słuchaczy. U mnie każdy chce słuchać czego innego i musimy się alienować każdy w swoich słuchawkach. Choć ja czasem wolę im odpalić ulubione lektury a sam delektować się ciszą… Rekomendacje na najlepsze Audiobooki – Storytel dla dzieci.

E-recepty

Na zakończenie taka refleksja – parę dni temu zorientowałem się, że kończą mi się leki na receptę, które muszę regularnie przyjmować. Do tej pory od lat – czekała mnie przymusowa wizyta u lekarza. Zarejestrowałem się w poniedziałek – zostałem umówiony na piątek. W czwartek pani z recepcji zadzwoniła – żebym nie przychodził jeśli to nie jest konieczne. A co z receptą pytam?

Proszę zadzwonić w czasie wizyty – odbędzie pan tele-konsultację. Zadzwoniłem – powiedziałem Pani żeby przepisała mi leki, które widzi w karcie że regularnie biorę. Parę chwil później dostałem sms-a z 4 cyfrowym kodem. Zszedłem do mojej apteki – podałem kod – PESEL – kupiłem leki – i do tego nie musiałem kupować wszystkich opakowań na raz jak zawsze – mogę sobie co miesiąc dawkować te wydatki.

Po co to piszę – pomóżcie swoim rodzicom – dziadkom – korzystać z tych XXI wiecznych udogodnień. Zadzwońcie w ich imieniu do przychodni. Oszczędźcie im takich ryzykownych spacerów jak wizyta w przychodni.

Czy samoizolacja na trwale przełamie biurokratyczną niemożność?

Ja wiem, do tej pory – procedury czy personel niekoniecznie szły z duchem czasu. Kto wie – może ta nadzwyczajna sytuacja pozwoli nam zaadaptować te od dawna istniejące a niewystarczająco spopularyzowne technologie. Może i niektórym pracodawcom utworzy oczy na fakt iż praca zdalna to efektywna opcja…

Ponoć i w urzędach okazuje się nagle dużo spraw można załatwić przez telefon.

Samoizolacja – twoje aplikacje

Jeśli znasz/używasz/polecasz jakąś aplikację, która może pomóc w tej naszej obronnej samoizolacji – podziel się ze mną!

A do tego pamiętaj żeby odkażać telefon, tak często jak to możliwe.

Jutro będzie wpis z prawdziwą skarbnicą pomysłów dla dzieci: linki, apki, kolorowanki:) – tu macie jeszcze najlepsze audiobooki dla dzieci.

SMARTPARENTING - nebule.pl dla rodziców, którzy chcą wiedzieć więcej

„Czytam sobie” – nowości z jednej z moich ulubionych serii książek dla dzieci

„Mój Janek miał już dwa latka, gdy znał litery, a jak miał cztery, sam sobie czytał” – znacie te teksty dumnych rodziców? Nie ma w nich niczego złego, każdy z nas jest dumny z osiągnięć dziecka.

Powodują one jednak, że zaczynamy się zastanawiać – czy z moim dzieckiem jest wszystko w porządku? Może za mało robię? Może powinnam go uczyć czytania już od dawna? Może.

Ale zdradzę Wam sekret

Każde dziecko nauczy się w końcu czytać i wczesne opanowanie tej umiejętności nie determinuje jego inteligencji czy sukcesu w życiu. My, jako rodzice mamy inną misję – zarazić dziecko pasją do czytania, żeby samo sięgało po książki i z czytania czerpało przyjemność.

 Jeśli zatem dwulatek interesuje się literami – uczmy go czytać, skoro chce, ale jeśli ma cztery lata i nadal litery go nie interesują – nic na siłę.

Możemy osiągnąć efekt przeciwny do zamierzonego.

czytam sobie pierwsze słowa

Zatem po pierwsze, czekamy aż dziecko zacznie wykazywać zainteresowanie czytaniem, a potem… zaopatrujemy się w książki, które dziecko będzie chciało samo czytać.

Kiedyś już wspominałam, że kultowy elementarz Falskiego niekoniecznie sprawdza się w dzisiejszych czasach. Dziecko musi być ciekawe historii zawartej w książeczce.

Ja polecam Wam serię książeczek „Czytam sobie”

wydawaną przez Egmont. Zawierają one wszystkie najważniejsze elementy: są na czasie, są ciekawe dla dziecka i odpowiednie dla zróżnicowanych stopni umiejętności czytania. Książki są podzielone na trzy kategorie:

 1. Składam słowa – dla początkujących adeptów literatury, którzy uczą się z liter tworzyć słowa;
 2. Składam zdania – dla średniozaawansowanych czytaczy, którzy potrafią czytać całe zdania;
 3. Połykam strony – dla dzieci czytających dłuższe teksty.

Do tej pory wydano około 100 części serii. Obejmują one różnorodną tematykę – od koników, po historię Polan. Każde dziecko znajdzie coś interesującego dla siebie – coś, co bardziej wzbudzi w nim wewnętrzną motywację do czytania, niż historia o wozach na targu, gdzie sprzedaje się kury – z elementarza Falskiego. Te historie były fajne – dla dzieci z zeszłego wieku. Dziś dzieci chcą czytać aktualne treści i seria książeczek „Czytam sobie” idealnie wpisuje się w ten nurt.

Chciałabym Wam opowiedzieć o nowościach z serii „Czytam sobie”, które miały premierę 11 marca. W sumie to aż pięć książeczek: 4 z serii „Czytam sobie” na różnych poziomach, oraz jedna z serii „Czytam sobie EKO”, oznaczona zielonym listkiem.

Nowości z serii „Czytam sobie”, wydawnictwa Egmont

A oto nowości oraz specjalny zestaw do nauki czytania:

pierwsze słowa - zestaw edukacyjny

Zestaw edukacyjny – to zestaw do nauki czytania dla dzieci, zawierający:

 • karty z rymami,
 • książkę „Doktor Ola” (poziom pierwszy),
 • karty z obrazkami i z wyrazami z książki,
 • poradnik dla rodziców „Od pierwszej litery do pierwszego zdania”,
 • karty kontrolne,
 • ruchomy alfabet,
 • karty edukacyjne,
 • dużą kartę z alfabetem.

Idealny pakiet na początek przygody z czytaniem?

czytam sobie - doktor ola
karty do naucki czytania
czytam sobie - pierwsze słowa - karty
doktor ola - karty do nauki czytania
doktor ola - karty i litery
karty i litery czytam sobie

Poziom pierwszy

Przeznaczony dla dzieci, które uczą się liter i składają pierwsze proste słowa. Na tym poziomie pojawiły się aż trzy pozycje:

„Koperta z kotem”, J. Bednarek

Krótka historia chłopca, który postanowił nadać tradycyjne listy w nietypowych kopertach. Piękne ilustracje i duże litery na dole strony ułatwiają dzieciom nie tylko czytanie, ale także zrozumienie czytanej treści. Warto zaznaczyć, że z okazji pojawienia się nowości tej serii, Egmont nawiązał współpracę z Pocztą Polską, więc i tam będzie można kupować książeczki „Czytam sobie”.

czytam sobie - koperta z kotem - okładka
czytam sobie - koperta z kotem
czytam sobie - koperta z kotem
czytam sobie - koperta z kotem

„Koty i Kotki”, J. Bednarek

To „czytanka” dla dzieci, które kochają kotki i ich psotne zabawy. Dwa kotki postanowiły wybrać się nad staw – co z tego wyniknie?

czytam sobie - koty i kotki - okładka
czytam sobie - koty i kotki
czytam sobie - koty i kotki

„Samotny banan”, S. Majcher

Krótka opowiastka o bananie, którego nikt nie chciał. Do czasu, aż na targ przyszła pewna urocza dziewczynka. Mamy tu zabawne ilustracje i sporo – jak na taką ilość tekstu – informacji ekologicznych, podanych w apetyczny i interesujący sposób.

czytam sobie - samotny banan - okładka
samotny banan
samotny banan
czytam sobie - samotny banan

Poziom drugi – dla dzieci, które potrafią składać zdania:

Wyprawa Kon-tiki”, J. Koziełło

To prawdziwa książka przygodowa! Thor, podróżnik z Norwegii, chcąc udowodnić prawdziwość swojej teorii, buduje tratwę i wyrusza w podróż pełną przygód. Piękne ilustracje, pobudzają wyobraźnię i zachęcają dziecko do poznawania dalszej części opowieści.

czytam sobie - wyprawa Kon-Tiki okładka
czytam sobie
wyprawa Kon-Tiki
wyprawa Kon-Tiki

Czy Wasze dzieci znają serię „Czytam sobie”? Moja Lila uwielbiała czytać “Dziadka do orzechów”, a Julek fascynował się “Dobranocką dla Batmana” z poprzedniej serii o której pisałam tutaj: Ksiązki dla dzieci. Ciekawe co ukochają sobie tym razem?

Lubimy czytać dzieciom, ale jeszcze bardziej serce rośnie kiedy widzimy jak dziecko samo sięga po książkę i znika… Oprócz dobrych lektur, które widzisz powyżej, rzuć okiem na naszą metodę Jak nauczyć dziecko czytać🙂


SMARTPARENTING - nebule.pl dla rodziców, którzy chcą wiedzieć więcej

Co to jest lapbook i dlaczego tak szybko można się z niego uczyć?

 • DIY
 • 5  min. czytania
 •  komentarze [6]

Pewnie wielu z Was zaciekawiłam i sami już się zastanawiacie co to jest lapbook. Ja się dowiedziałam o tej metodzie nauki już dawno i uważam, że jest genialna! A myślę, że nawet mogłaby zrewolucjonizować edukację szkolną. To co? Macie chęć pokazać Waszym dzieciom tę metodę, dzięki której nawet nie poczują, że się uczą?

Co to jest Lapbook?

Lapbook jest “książką” tematyczną, które dziecko tworzy na dany temat i w której tworzeniu dziecko aktywni uczestniczy.

Interesują je dinozaury?

Ma nauczyć się zasad ortografii?

Powinno przyswoić informacje o średniowieczu?

Ma powtórzyć przed sprawdzianem z wiedzy o lekturze?

Lapbook – zróbcie go razem!

Lapbooka można stworzyć na każdy temat (naprawdę da się)

tworzenie lapbooka

Dlaczego ta metoda nauki jest tak efektywna i wg mnie powinna być wprowadzona do szkół?

 • żeby czegoś się szybko nauczyć trzeba zaangażować jak najwięcej zmysłów. Ludzki mózg jest tak zbudowany, że ogrom informacji selekcjonuje, na ważne i mniej ważne. Zapamiętuje te, które były mocno angażujące. Kiedy tworzymy lapbooka – wykorzystujemy prawie wszystkie zmysły. Dzięki temu uczymy się nieświadomie już na poziomie tworzenia.
 • wg mnie edukacja kiedyś, a dziś bardzo się nie zmieniła. A szkoda… uważam, że dzieci zamiast zapamiętywania wielu niepotrzebnych rzeczy lepiej jest nauczyć SKUTECZNEGO WYSZUKIWANIA INFORMACJI. Jest to o wiele bardziej przydatne niż wkuwanie na pamięć. Lapbook właśnie tego uczy – wyszukiwania ważnych treści: w książkach, w atlasach, w internecie.
 • podczas tworzenia lapbooków dzieci uczą się mimochodem takich umiejętności jak: czytanie, pisanie, ortografia, układanie zdań, czytanie ze zrozumieniem, planowanie, zarządzanie projektem, projektowanie graficzne, selekcja informacji i wiele innych

Ciekawa jestem jakie Wy mieliści metody nauki, jak zbliżał się sprawdzian?

efektywna metoda nauki

Ja jestem wzrokowcem i kinestetykiem

Po zwykłym przeczytaniu książki pamiętam tylko główne treści i prawie żadnych szczegółów. W szkole miałam trochę problemów z nauką i zapamiętywaniem, więc sama sobie wypracowałam taki sposób:

 • kiedy miałam przyswoić dużo informacji to z książek i notatek robiłam swoje własne notatki, które były mocno wizualne. Miały strzałki, chmurki, różne kolory. Ja się uczyłam w trakcie ich robienia. Po samym zakończeniu notatek umiałam już prawie wszystko. Żeby powtórzyć materiał nie czytałam tego, co zrobiłam, tylko brałam nową kartkę i znów robiłam notatki. Zazwyczaj po 2, 3 razie umiałam już wszystko.

Zawsze dziwiłam się osobom, które, jak się uczyły to sobie cichutko czytały. Ja oprócz tego, że miałam 3 razy te same notatki, to jeszcze czytałam je na głos żeby zaangażować jeszcze jeden zmysł: słuch.

lapbook na podstawie fotoksiążki

Właśnie po to robi się lapbooki!

Któregoś dnia Lila przyszła i poprosiła żebym jej kupiła książkę o koniach, bo chce się o nich dużo dowiedzieć.

lapbook o koniach

Uznałam, że to bardzo dobry czas żeby zrobić swojego pierwszego lapbooka. Zależało nam żeby była to książka, więc wpadłam na genialny pomysł i zrobiliśmy ją razem na podstawie foto książki. Wiedziałam, że jak ją zrobimy to będzie dużo z niej korzystać, nosić do szkoły, zabierać do Babci, więc taka forma była dla nas idealna.

projektowanie fotoksiążki

Czy ta metoda nie jest genialna?

Jeżeli tylko Wasze dziecko ma na coś fazę: dinozaury, pojazdy, marki samochodów, zwierzęta, sport, kosmos, moda – to zróbcie z nimi takiego książkowego lapbooka.

To jest też super pomysł żeby zacząć oswajać dzieci z komputerem i uczyć je obsługi

Któregoś dnia usiadłyśmy i zrobiłyśmy lapbooka o koniach.

Na stronie Colorland wybraliśmy wzór MAŁEGO ARTYSTY i zaczęła się przygoda.

Lila sama dobierała treści, szukaliśmy informacji w internecie, skanowałyśmy pocztówki, które mamy w domu.

okładka fotoksiążki o koniach

Powstała nawet instrukcja, jak narysować konia, którą skanowałyśmy na skanerze.

zdjęcie z pierwszej jazdy

W czasie tworzenia takiej książki dziecko ćwiczy: czytanie, pisanie, ortografię. I naprawdę robi to mimochodem. Jeżeli Wasze dzieci nie przepadają za klasyczną nauką czytania to spróbujcie zrobić razem lapbooka.

nauka poprzez tworzenie

Żeby dziecko chętnie czytało i pisało to treści muszą je interesować.Możecie zrobić nawet książkę o Zingsach, czy lalkach LOL. W tym czasie, będzie czytać, pisać, literować – w między czasie nauczy się wielu rzeczy, które w szkole często nie są tak interesujące.

lapbooki w edukacji domowej

Dlatego lapbooki często się wykorzystuje w edukacji domowej.

Uważam, że jest to świetna metoda nauki i myślę, że mogłaby zrewolucjonizować edukację.

książka Lili

A kiedy książka już przyszła, to byłam w szoku, jak bardzo Lila była nią zachwycona. Nosiła ją do szkoły i czytała dzieciom. Mało tego, uznała, że mogłaby coś jeszcze dodać i zmienić – a to już jest wyższa szkoła jazdy, bo to nauka na własnych błędach i już ma w głowie pomysł na kolejną o Polsce.

zdjęcia w lapbooku

Sam proces tworzenia książki w panelu jest bardzo prosty i intuicyjny. Jak pokazałam, jak to się robi to Lila sama już wiedziała, jak rozciągać zdjęcia, dodawać tekst.

jakość fotoksiążki

Jakość książki jest rewelacyjna – to nasze pierwsze zamówienie w Colorlandzie i będzie wracać z innymi projektami. Przesyłka przyszła bardzo szybko i od razu zachwyciła autorkę.

pierwszy lapbook

To o czym zrobicie razem z dziećmi pierwszego lapbooka?

ciekawostki w książce