fbpx

Rosyjski alfabet – genialna metoda – jak nauczyć się go na raz

Rosyjski Alfabet – część 1.

Oto link, który ukaże ci potencjał biologicznego mikroprocesora homo-sapiens! Aby jak u Hitchcoka – zacząć od trzęsienia ziemi – od następnego zdania podmieniam w tekście liter „P” i „p” na znaczki „П” i „п”. Nawet one trochę пodobne do liczby „Pi”?.

Ciekawe ile пotrzeba czasu, aby пrzejść nad tym do пorządku dziennego? Пoпatrzmy. Пoeksпerymentujmy. Będziemy się teraz uпajać пrędkością z jaką okaże się to пestką. Wiem, że jeszcze mi nie wierzycie, więc idziemy za ciosem. Aby naпrawdę uzmysłowić wam jakie to dla mózgu пroste -czym пrędzej пowiększam пulę o kolejną пarę do пodmiany. Пolskie „R”/„r” zastąпimy dla пodniesienia пoпrzeczki znakami „P”/„p”.

Pozumiemy się? Pozпpostowała wam mózg ta mała pubaszna pozpywka? Patunku. Dajecie padę? Czy to dpoga пrosto do wapiatkowa? Nie, widzę że dla was to пposte . Czytelnicy nebule.пl to w końcu podzice. Oni padzą sobie na co dzień nie z takimi пpoblemami. No to пodnosimy stoпień tpudności. Dodajemy zamianę „S”/„s” na „C”/„c”.

Hmmm, ctapuchy moje! Ckapanie bockie z tymi ćwiczeniami mózgu. Paпtem chwila, a ten ckubany już ogapnia nawet takie wygibacy. No ale to chyba już tyle jeśli chodzi o moją пepfidną пpóbę ukpycia do czego to dpobne ćwiczenie zmierza. Właśnie mimowolnie i bez wyciłku – oпanowujesz bowiem drogi czytelniku pocyjcki alfabet…

Пamiętam jak dyckutowałem 20 lat temu w Ectonii z niejakiem Mariem z Urugwaju:

– Pocyjcki byłby dla Пolaków пposty, gdyby nie alfabet!

– Ależ na odwrót – Mario пolemizował – pocyjcki alfabet był ctworzony z myślą właśnie o językach cłowiańckich! To пolcki by ckorzyctał gdyby otworzył na to oczy!

alfabet łaciński vs cyrylica

Idźmy od pazu na maxa i cпójrzmy na taki znak „Щ” i „щ”, któpy пotrzebuje w naszym zaпicie aż 4 litep: „szcz”. Ile oщędności można by wygenerować dla щwanych щecinian i щuпłych щecinianenk? Dla miłośników щawiu czy barщu. Kogo unieщęśliwiają kleщe, jaщupki czy chrząщe? Kto w deщu w gąщu chętnie chłoщe chpabąщe?

A пpoblemy z zapisem „ż” i „rz”? Otóż zamieńmy je wszyctkie na „Ж”, „ж” i zobaczymy jak będzie wyglądać nasze жycie. Bo moim zdaniem juж жadna gжegжółka nam nie ctpaszna! Juж nie tжeba wkuwać kiedy ж wymienia się na „p”. Kto niby uжywa na co dzień i пamięta, жe „rz” wystęпuje пo cпółgłockach b, t, d, k, p, g, ch opaz j? Жe wyjątkami od tej peguły cą formy wyжsze i najwyжsze пжymiotników? No to pęka do gópy kto niby będzie tęsknił??

Rosyjski Alfabet – część 2.

Idziemy dalej, bo nie od pazu Жym zbudowano! Zamieniamy dwuznak „sz” na „Ш” i „ш”. Шybko nam pójdzie, naш mózg lubi takie uпpoщenia. Пocłuжymy cię logopedycznym wiepшykiem:

Шapa myшka w шafie mieшka
a na imię ma Agnieшka.
Ma w шufladzie tжy koшule,
kaпeluшe, шelki, шnupek.
Gpywa w шachy, пiшe wiepшe,
tuшem pobi шlaczki пiepwшe.
Chętnie шynkę je i gpoшek,
kaшę, gulaш, gpuшek koшyk.

No to tepaz пжyшła kolej na wymianę „cz” na „Ч” i „ч”. To moжe jeщe jeden wiepш:

Dziś wieчopem będzie meч.
To ject bapdzo waжna жeч.
Ćwiчą chłoпcy i dziewчyny,
mają bapdzo tęgie miny.
Чwarta klaca чeka juж.
Oпadł teж z boicka kuж.
Graчe zaчynają meч.
Bo to bapdzo waжna жeч.

Tepaz жeby zaпicać gdzie mieшkał Gжegoж Bжęчyщykiewiч, пotжebujemy juж tylko wymienić „h” i „ch” na „X” i „x”. Tak oto moжemy juж zaпicać cławetne Xжąщyжewoшyce пowiat Łękołody.

(a tak na mapginecie, wiedzieliście жe twórca Fpanka Dolaca był zaincпipowany kciąжką C. K. Dezepteжy: https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Brz%C4%99czyszczykiewicz).

Xodźmy dalej moje zuxy. Zapaz zpobimy pжepwę i złaпiemy oddex. Xoć jecteś juж nie do zaxamowania. Xoćbyś nie xciał – pocyjcki alfabet nieuxponnie ject wxłaniany пжez twój mózg. Чy dla zuxa чy dla druxa, dla uxa kaжego maluxa, чy ject suxo чy ject pluxa, чytamy tak шybko, жe nie ciada muxa!

Rosyjski Alfabet – część 3.

Tepaz mimo, жe wжucimy napaz aж 6 znaków – ani tego nie пoчujeш:

„аА, эЭ, кК, мМ, оО, тТ,” – xoć пжэмycaм тu „e” czyli „э”, „Э” obpóconэ – чy zgadzaш się, жэ тa шócткa кłoпoтów жadnyx naм nie cпpawi? Toмэк мa кoткa, кoтэк мa мoтэк.  Młoткieм мoтa wэłny мoтэк. Kтo мa мoтэк a ктo мa тaкie Moкaтэ?

Xa, мyśliш мaм go! W cłowax „nie”, „мłoткieм” i „тaкie” – zaпoмniał lэщ wcтawić „э”! Muшę cię zмapтwić, w pocyjcкiм icтnieją caмogłocкi, ктópyx w пolcкiм nie uświadчyш – To caмogłocкi „joтowanэ”. Zadanieм „e”, „E” чyli пolcкiego „je” ect zмięкчane пoпжэdzającэj cпółgłocкi. A eśli пжэd nią ecт caмogłocкa albo poчąтэк wypazu – чyтaмy ją – „je”. Ebać тo! Zaebiśce жэ uжywaм тaкix wulgapnyx cłów? Eśli тaк ecт łaтwej zaпaмięтać – nex będze. Пolcкe „e” чyтaj „je”!

Кolэjna łaтwa liтэpa „б” i „Б” чyli „b”. Aбy бóбp бył щęśliwy – doбжэ бy бyło – gdyбy 8 мałyx бoмбэlкów мu cię upodziło. Бaбcia бoбpa бyłaбy wтэdy uocoбeneм щęścia ne z тэj пlanэтy. Бóg бoweм luбi бoбpowэ бoмбэlкi, nawэт jaк бpyкają тэ бжdącэ i pozбijają бжdąкającэ бuтэlкi.

Eśli тэpaz cię zacтanawiace do чэgo w тaкiм paze gpaжdanкa (pocyjcкi alfaбэт) uжywa liтэpy „B” i „b” – juж тłuмaчę – „B” i „b” тo naшэ  „w”. Jaк baм тaм? Чy by b Bapшabe чy bэ Bładycłabobe – błaśne bybpoткa poбi cię baм b głobe. Бo b тyм cały ecт aмбapac, жэбy dboe xciało napaz. Boбec тego чac na кolэjnэ byzbane.  

Rosyjski Alfabet – część 4.

Kтo z bac zna liчбę Fi? Пolcke „f” пiшeмy бobeм „Ф”, „ф”. Tpoxę фajne, тpoxę фikкuśne a тpoxę фiglapne. Mój Фenoмenalny фagac Фaбian, мa na тej фoтogpaфii фoxa. Фilмue błaśne фaбpyкę Фopda b Фinlandii . Фaбuła ego фilмu ecт oпapтa na фaктax. Głóbną бoxaтэpкą бędziэ фiligpanoba фińcкa фэмinicткa – фanaтyчna фilaтэlicткa. Фilм бędze тpoxę фpybolny alэ бэz фajэpbepкób. Taкe тpoxę фaфapaфa.

No doбжэ, тэpaz b тaкiм paze liтэpa „d” – чyli „Д” i „д”. Bygląдa тpoxę jaк дoмэк. Чy тo дoм Дanela чy тo дoм Дabiдa, дoбpa дpebniana дpaбina – zabшэ cię gocпoдaжobi пжyдa. Дoпepo gдy bтэдy дuпę мu upaтujэ, дogłęбne i Дanel i Дabiд za тę дpebnianą дpaбinę пoдzięкuje. Дoдaм eщэ дoбiтne – дoдabane i oдэjмobane дo дpaбiny дoдaткobyx щэбэlкób oбaj luбią byбiтne. Taкe niбy дэбilnэ zaдane, a Дabiдa zaдobala jaк мэдyтobane.

Cкopo „д” juж oпanobane – bпpobaдzaмy „g” – „Г”, „г” – b тę naшą дoбpą zaбabę. Гpaфiчne byдajэ cię neгpoźnэ. Naдгoplibi eдnaк juж oдгaдli jaкi z neгo neпozopny гaгaтэк. Гooгlobać бy мoжna гoдzinaмi a i тaк ne oдгaдneш bшycткix eгo zaгaдэк. Гiгanтób тaм мpobe. Гoтobэ na bшycткo, гbapanтują пжyгoдy jaк u Гaгapina. Oj гoжэj juж бyć ne мoжэ. No xyбa, жэ мaш oxoтę na гalapэтę z noгi гącкi? Alбo u гazдy na гanкu пoгabęдzić пжy гapnкu гulaшu z гэпapдa.

Rosyjski Alfabet – część 5.

Дo тэj пopy uтpbaliliśмy juж „x”. Nauчмy cię тэpaz zaпicać „n”, бo ono uжyba znaкób „H” i „н”. Ha пэbнo нaтyxмiacт нauчyш cię тэj нobiнкi. Ho бo jaк нe jaк тaк?. Hezłэ тo нaшэ zaбabiaнe cię ze zнaкaмi. He cąдziш? Haoчнe łaтbo cię пжэкoнać jaк пlacтyчнy ecт тэн нaш мózг. Zuпэłнe нobэ нabyкi нaбybaмy тaк нaпpabдę нa пэłнэj пpęдкości. Ho нe?

Ho тo jaк juж мaмy „н”, нaпpabдę нebele нaм juж cпółгłoceк zocтae. Bэźмy bпepb нa bapштaт нaшэ „z” чyli „З”, „з”. Зoбaчмy чy bзopobo jэ зaliчyмy. Чy дaмy cię змylić? Чy нe дaмy cię тaк łaтbo збić з тpoпu? I нa зabшэ juж зaпaмięтaмy, жэ тo нe нuмэp тжy a liтэpa З! 3бiły збipy збója w збoжu aж зэзa дocтał зaкaпiop з i тaк juж зaкaзaнą гęбą. 3aдэк тylкo cxpoнił i xyłкeм зbiał.

3ajмijмy cię eщэ liтэpą „c”, ктópą зaпicueмy зa пoмoцą błaśнe „Ц”, „ц”. Нo цo? Цoś cię нiбy нe пoдoбa? Heзłэ цaцкo. Цapэbiч luбił цэбulę i чocнэк. Цo пpabдa нe jaдł ix тaк чęcтo jaк зэ цнoтy cłyнąцa цapyцa Цэцylia, alэ i тaк. Цuкepкoby бył з нeгo цuдaк. Нo i цo bięцэj нiбy мoгę baм тu eщэ жэц? A мiało бyć нiбy тaк пpocтo… a тu jaк зabшэ… тylкo ччэ oбeцaнкi цaцaнкi!

Rosyjski Alfabet – część 6.

I oтo пoboli чac нa caмoгłocкę. Бeжэмy coбe нaшэ „i” – „И”, „и”. И тu juж baм зocтabиaм jaк cкojaжyć, иж тo lucтжaнэ „N”. Бo и loгики жaднэj b тyм ниjaк нe bидać… и цo? И jaк тo мóbиą jajцo. A ктo з bac миał bчopaj имeнинy? Чy тo бyły имeнинy Hинy, Иpминy, Изaбэlи чy Caбинy? Чy имeнинobэгo шaмпaнa пиł з ними Фиlип, Cтaниcłab, Hикитa чy Бpoниcłab?

To тэpaз cтabiaмy кpokę нaд „и”, и нauчyмy cиę „j” – „Й”, „й”. Нийaк тo тpuднyм нe ecт. Бий зaбий, b мpobиcкo błóж кий, a нobeй lитэки нe зaпoмний. Йaбłкobeгo йoгupтu cиę нaпий, йapмuжэм пoпий, a пoтэм чyм pyxleй дo uбикaцйи бeгний. И цo?  И йaк тo мóbиą йaйцo!

И чac бpać зa poги пolcкe „Y”, ктópэ тo зaпиcueмy: „Ы”, „ы”. Poдaцы! Пийaцы! Жołдaцы! Цo b Зaкoпцu, u бaцы, cą дla xэцы poбeни нa цaцы. Kaжды puды бэз бpoды ecт бlaды и xuды alэ гды  зe oд жoны гaзды loды, зapaз мu жэднą бoкoбpoды. Keды oн пэłны тэй cтpabы тo uśпиoны, a пobинeн cпeпжać йaк шaloны.

Rosyjski Alfabet – część 7.

mem o polskim vs rosyjski

И кolэйнэ дla opтoгpaфии нe кoxaйąцыx uпpoщэнe – „u” oтbapтэгo и „ó” зaмкниęтэгo ueднoliцэнe – „У”, „у”. Пocłyжымы cиę bepшэм:

Быłы coбe „y” и „y”.

Bциąж пcoциły иlэ тxy –

cпжэчałы cиę з Opтoгpaфиą,

дo йaкиx bыpaзyb тpaфиą

Bиęц „y” bcкoчыło дo pyжы,

цo быła гдзeś b пoдpyжы.

Mycиaнo bынaйąć cтpyжы,

бo кpaдзeж pyжы ктoś bpyжыł.

„Y”, bпaдło дo пceй бyды

alэ тaм быłы нyды

и Бypэк цałы pyды

и чтэpы пxłы пacкyды

Cыпałы cиę дbye b дзeнникy

з пoboдy мałыx пcoтникyb

a oнэ bциąж пэłнэ фигlикyb,

a oнэ bциąж пэłнэ yникyb…

Kтyж знaйдзe пcoтнэгo дyшкa,

цо bкpaдł cиę нabэт дo łyжкa?

Ox, Opтoгpaфиa тo зpoби –

мa цoś b зaнaджy – Cłobник.

Rosyjski Alfabet – część 8.

Зocтało нaм eщэ тжы caмoгocки „йoтobaнэ” – знaмы нa paзe „e”. Нинeйшым пжэдcтabиaм baм „ja” – „Я”, „я”. Пaмиęтaцe – нa пoчąткy bыpaзy чы пo caмoгłocцэ – чытaмы ” йa”. Я як пepoн lyбиę eść яcнoзeloнэ ябłкa. Koxaм тэж яя з bolнэгo bыбeгy, ягoды, ягниęцинę и чэpboнą яжęбинę. Яcнэ ecт тэж,  жэ „я” пo cпyłгłocцэ зaдaнeм – ecт cпyłгłocки змиęкчaнe. Дość мaш йyж тэгo eбaня? Hияк я тэгo нe зaбpaням. Aни зpэштą xlaня, aни пoтэм жыгaня, aни фикaня, aни нabэт бэкaня.

„Ju” – „Ю”, „ю”. Haш юбиlaт – Юpэк – юpны юxac з Югocłabии, юж oд ютpa бęдзe юpopэм юдo. Якo нobы юpop юниop, мa oн b зbычaю cęдзиobać b тypнeю beloбoю бęдąц нa xaю. Чы нa пocтoю чы b тpaмbaю – мaxaм ци гнoю – бaю, бaю… миcтжy b бэкaню и caпaню. Bolałбыś yзнaнe b oбpaзyb мalobaню? Kcиąжэк пиcaню? B мapмyжэ жэźбeню? Bэź cиę дo poбoты leню?

И тaк з „йoтobaныx” зocтało тыlкo „Jo” – „Ё”, „ё”. He ёйч Ёaннo, ёдła, Ёbiш и ёгypт – тo eдынэ cłoba якe xoдзą ми пo гłobe. Eść ягoдobы ёгypт нa Ёbiшy пoд яcнoзeloными ёдłaми…

Beм, з пoмoцą пжыйдзe пolcки bołaч! Дpoгe Kacё, Kpыcё и Mapыcё! Mиła Зocё, Бacё и Małгocё! Дo кońцa юж пpabe дoтpbałыśцe! Tжы знaки и пobeцe жэ юж цalyткą гpaждaнкę знaцe и yмeцe!

Ho тo bпepb тbapды знaк – „ъ”. Пoтжэбны гды xцэмы, бы „ётobaнa” caмoгłocкa нe змиęкчała пжэд ниą cтoйąцэй cпyłгłocки – як b cłowax: зъядać, зъяba, зъeднoчoнэ.

To цo b тaким paзe, oпpyч „ётobaныx” cłyжы дo cпyłгłocэк змиęкчaня? Бингo! Бpavo! Błaśнe тaк – миęкки знaк „ь”.

Чыlи „ś”, „ć” (ть), „dź” „ń”, „ź” poбиш пжы пoмoцы „ь”.

Ocьlэ yшы мa тэн кoнь. Xoть ycьмexa cиę як cłoнь. Ecьlи bыйąть дoнь cbą дłoнь, гaмoнь yзнa йą зa бpoнь, и bэзь cиę якocь oбpoнь! Alбo ocłoнь, alбo oбpoнь! A нaйlэпeй cxpoнь пoд ябłoнь! Дaш мy ocьть alбo кocьть a тэн гocьть bпaднe b зłocьть. Пal гo шэcьть нo и чэcьть!

Ha дэcэp зocтałы „l” и „ł” бo oбa пo пpocтy пишэмы „Л”, „л”. To ктo z bac льyби бaкaлёbэ льoды? Кaждa льyбeжнa Льoлитa льyбye cиę b пышныx мpoзьныx дэcэpax тaк як и Eжы:

Eжы

Пoд пeжынą Eжы льэжы

Жэ ecт xopы никт нe beжы.

Жaли cиę нa бyльэ глobы,

жэ жoлąдэк тэж нeздpoby.

Eщэ paнo был як жэпкa

(цo тo ecт oд здpobя кжэпкa).
Пoтэм Юpкa бpyднa pąчкa

ниocлa b бyзиę гpyшкę, пąчкa.

Maмa xлoпцa юж жaлye,

льэч пaн дoктop иглą клye.

– Myй Eжыкy нигды bиęцэй

нe eдз, гды мaш бpyднэ pęцэ
 

Rosyjski Alfabet:

A a Б б Ц ц Д д Э э Ф ф Г г Х х И и Й й К к Л л М м Н н О о П п Р р С с Т т У у В в Ы ы З з Ш ш Щ щ Ё ё Я я Ч ч Ь ь Ю ю Ъ ъ Ж ж

Jeśli interesuję cię wymowa – zapraszam do obejrzenia:

A jeśli interesuje cię język chiński, w tym artykule rozprawiam się z różnymi na jego temat mitami.

SMARTPARENTING - nebule.pl dla rodziców, którzy chcą wiedzieć więcej

Najlepsze książki dla dzieci 2019 – 40 propozycji

Najlepsze książki dla dzieci 2019 – to kontynuacja mojego rankingu książek, który prowadzę już 4 rok…. Dziś przyszedł czas, by pokazać Wam najlepsze książki dla dzieci, które miałam okazje trzymać w rękach przez ostatni rok.

Mam nadzieję, że ten post ułatwi Wam wybory ciekawych książek, a czytanie umili najbliższy czas.

Zaczynamy

Najlepsze książki dla dzieci 2019 – dla dzieci 0-3 lata

Książki kartonowe dla najmłodszych

Zabawa w minki

Dla dzieci 0-8 m

Dostępna TUTAJ

Książka dla najmłodszych z wyraźnymi ilustracjami. W tej części jest też lusterko. Taką książkę możecie postawić przed dzieckiem, kiedy leży na brzuchu.

zdjęcie książki zabawa w minki
Książki kartonowe dla najmłodszych
Najlepsze książki dla dzieci 0-3 lata

A kuku!

Dla dzieci 6m- 18 m

Dostępna TUTAJ

Książka dla maluchów z otworkami i wyrażeniami dźwiękonaśladowczymi.

najlepsze książki dla dzieci 2019
Najlepsze książki dla dzieci 0-3 lata
kartonowe książki dla dzieci

Seria o Adasiu

Dla dzieci 1,5 – 3 lata

książka z serii Dlaczego?

Dlaczego?

Dostępna TUTAJ

Mały Adaś, ciągle zadaje pytania, a rodzice próbują mu na nie odpowiadać. Myślę, że każdy z nas zna to bardzo dobrze, a ta książeczka przybliży Wam tę sytuację.

kartonowe książki dla najmłodszych
ksiażki dla dzieci 0-3

Nie!

Dla dzieci 1,5 roku – 3 lata

Dostępna TUTAJ

Mały Adaś na wszystkie pytania odpowiada: „Nie!” – jednak okazuje się, że nie warto na wszystkie propozycje odpowiadać w ten sposób. Ciekawa książeczka dla dzieci, która pokazuje, że nie zawsze to się opłaca.

książka z serii Nie!
najlepsze książki dla dzieci 2019
kartonowa książka dla najmłodszych

Więcej!

Dla dzieci 1,5 roku – 3 lata

Dostępna TUTAJ

Mały Adaś chciałby wszystkiego mieć więcej. A rodzice próbują mu wytłumaczyć, że to nic dobrego.

książka dla dzieci seria Więcej
najlepsze książki dla dzieci 0-3
najlepsze książki dla dzieci 2019
kartonowa książka

Gospodarstwo Mysi

Lucy Cousins

Dla dzieci 1,5 roku – 3 lata

Dostępna TUTAJ

Kartonowa książeczka z ruchomymi zwierzątkami. Strony rozkładają się i możemy stworzyć swoje gospodarstwo. Świetna pozycja do wspierania rozwoju mowy, bo każde ze zwierząt wydaje dźwięki, które dzieci mogą naśladować.

zdjęcie książki dla dzieci - Mysia
Kartonowa książeczka z ruchomymi zwierzątkami.
kartonowe książki dla dzieci 0-3
najlepsze książki dla dzieci 2019

Wydaje mi się, że widziałem lwa!

Lydia Nichols

Dla dzieci 1 rok – 3 lata

Dostępna TUTAJ

Pięknie zilustrowana książka dla najmłodszych z ruchomymi elementami.

książki dla dzieci z ruchomymi elementami
najlepsze książki dla dzieci

Wydaje mi się, że widziałem niedźwiedzia!

Dla dzieci 1 rok – 3 lata

Dostępna TUTAJ

Druga część, w której szukamy niedźwiedzia. Dzieci mogą próbować same przesuwać paluszkami elementy i świetnie przy tym się bawić.

najlepsze książki dla dzieci
kartonowe książki dla dzieci
książki dla dzieci 0-3

Mój mały świat – Na Księżyc

Dla dzieci 2-3 lata

Dostępna TUTAJ

Bardzo ciekawa książka dla małych miłośników kosmosu. Ma również wysuwane elementy, a do tego trzeba odnaleźć małą biedronkę, która schowała się na stronie.

zdjęcie książki dla dzieci - Na Księżyc
książki dla dzieci z wysuwanymi elementami
najlepsze książki dla dzieci 2019

Mój mały świat – W mieście

Dla dzieci 2-3 lata

Dostępna TUTAJ

Druga część, w której wędrujecie razem z dzieckiem po mieście. Jest sporo wysuwanych elementów i schowanych biedronek .

zdjęcie książki dla dzieci - W mieście
książki dla dzieci z wysuwanymi elementami

Spot, gdzie są żółte kurczaczki?

Eric Hill

Dla dzieci 1- 3 lata

Dostępna TUTAJ

Pewnie wszyscy znacie Spota – wesołego pieska? W tej książce szukamy żółtych kurczaczków. Bardzo fajne są elementy sensoryczne – filcowe okienka do zaglądania.

zdjęcie książki dla dzieci - Spot, gdzie są żółte kurczaczki
kartonowe książki dla dzieci

Czerwona piłeczka

Przemysław Wechterowicz

Dla dzieci 2-3 lata

Dostępna TUTAJ

Bardzo ciekawa opowieść dla najmłodszych o poszukiwaniu właściciela czerwonej piłeczki.

zdjęcie książki dla dzieci - Czerwona Piłeczka
najlepsze książki dla dzieci 2019
kartonowe książki dla dzieci
książki dla dzieci 0-3

Najlepsze książki dla dzieci 2019 – dla dzieci 3-6 lat

Tola w przedszkolu

Anna Włodarkiewicz

Dostępna TUTAJ

Znacie serię o Toli? Jest już kilka części, które poruszają różne problemy. Historie opisane w tych książkach zawsze mają edukacyjny wątek, a do tego pozbawione są fikcji.

zdjęcie książki dla dzieci - Tola w przedszkolu
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Zęby

Wojciech Grajkowski

Dostępna TUTAJ

Według mnie tę książkę powinno mieć każde dziecko. Jest edukacyjna i motywuje do dbania o zęby. Wszystko jest wytłumaczone w przyjazny sposób i oswaja dziecko z wizytami u stomatologa. POLECAM!

zdjęcie książki dla dzieci - Zęby
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Nadzwyczajne, wspaniałe kobiety, które tworzyły historię

Dostępna TUTAJ

Tę książkę Lila przeczytała kilka razy. Historie są bardzo ciekawe i zachęcają dzieci do szukania nowych informacji na temat bohaterów opisanych w książce.

Zwróćcie uwagę jaka piękna jest grafika.

zdjęcie książki dla dzieci - Wspaniałę kobiety, które tworzyły historię
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Minus trzy

Ute Krause

Dostępna TUTAJ

Jeżeli Wasze dzieci kochają dinozaury i szukacie książki, w której jest opowieść, a nie tylko suche fakty. Śmieszna, edukacyjna książka, która pochłonie Wasze dzieci.

W tej serii są jeszcze 2 inne, więc jak Wam się spodobają przygody Minusa, to możecie je kontynuować.

zdjęcie książki dla dzieci - Minus Trzy
najlepsze książki dla dzieci 2019
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat

Seria o Pepe (każda książka kosztuje około 10 zł i uważam, że wszystkie są świetne)

Pepe jeździ na rowerze

Dostępna TUTAJ

Jeżeli szukacie książek, które oswajają codziennie sytuacje, to bardzo Wam polecam całą serie o Pepe. Zobaczcie, jak piękna jest grafika i jak ciekawie wszystko jest wytłumaczone.

Jeżeli nie znacie jeszcze książek o tym małym chłopcu, to bardzo Wam polecam.

zdjęcie książki dla dzieci - Pepe jeździ na rowerze
najlepsze książki dla dzieci 2019
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat

Pepe leci samolotem

Dostępna TUTAJ

Tym razem Pepe wybiera się z mamą w podróż samolotem.

zdjęcie książki dla dzieci - Pepe leci samolotem
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Pepe idzie do fryzjera

Dostępna TUTAJ

W tej książce dowiecie się jak przebiegła wizyta u fryzjera i na jaką fryzurę zdecydował się Pepe.

zdjęcie książki dla dzieci - Pepe idzie do fryzjera
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Opowieści o zwierzętach, które zmieniły świat

G.L.Marvel

Dostępna TUTAJ

Jeżeli Wasze dzieci kochają zwierzęta, a do tego lubią fascynujące historie to bardzo Wam ją polecam.

zdjęcie książki dla dzieci - opowieści o zwierzętach, które zmieniły świat
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Dziewczyny

Jenny Lovlie

Dostępna TUTAJ

Nie znam piękniejszej książki o przyjaźni dla dzieci. 4 dziewczynki znają się od małego, razem przeżywają radości i smutki. Okazuje się, że ich przyjaźń jest wyjątkowa i przetrwa wiele lat.

Książka jest przepięknie wydana i zilustrowana.

zdjęcie książki dla dzieci - Dziewczyny
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Mikołajek. Jestem najlepszy!

Jean – Jeaques Sempe, Rene Goscinny

Dostępna TUTAJ

Najlepsze przygody zebrane w jednej książce. Mikołajek rozbawi Was do łez

zdjęcie książki dla dzieci - Mikołajek. Jestem Najlepszy!
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat

Seria Nierozłączki

Annie Barrows

Dostępna TUTAJ

Jesteśmy fanami całej serii. Powstał o niej oddzielny wpis i możecie przeczytać go Książki dla dzieci – seria Nierozłączki

zdjęcie książki dla dzieci - Nierozłączki

Dziewczynki mogą wszystko

Caryl Hart

Dostępna TUTAJ

Piękna i mądra książeczka, która pokazuje, że dziewczynki mogą wszystko: mogą pracować na dźwigu, a mogą być też nieśmiałe i wrażliwe. Do tego w tej książce jest użytych mnóstwo feminatyw, więc możecie się z nimi oswoić.

zdjęcie książki dla dzieci - Dziewczynki mogą wszystko
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Owco Śpij!

Kerry Lyn Sparrow

Dostępna TUTAJ

Świetna i zabawna książka na dobranoc. Pomaga dzieciom, które nie mogą usnąć, a do tego oswaja temat samodzielnego zasypiania.

zdjęcie książki dla dzieci - Owco śpij
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Gryzak – księga dinozaurów

Emma Yarlet

Dostępna TUTAJ

Tę książkę przeczytaliśmy Julkowi chyba z 200 razy. Ma w sobie tak wiele elementów, które lubią dzieci. Dinozaury + otwierane okienka+ żarciki – to przepis na sukces.

Jest też wersja o książkach i ją teraz zamówiłam KLIK

zdjęcie książki dla dzieci - Gryzak księga dinozaurów
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Jak oswoić Rysia?

Dostępna TUTAJ

Agnes De Lestrade, Marie Dorleans

To jest książka, która rozbawi Was do łez, a Wasze dzieci mogą się nie zorientować, że książka jest o nich. Dawno nie czytałam tak śmiesznej książki o wychowaniu dzieci.

zdjęcie książki dla dzieci - Jak oswoić Rysia
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Wielka księga pojazdów

Dostępna TUTAJ

Ogromna kartonówka z mnóstwem szczegółów dla wszystkich miłośników pojazdów.

zdjęcie książki dla dzieci - Wielka księga pojazdów
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Wielka księga gospodarstwa

Dostępna TUTAJ

A jeżeli Wasze dzieci są fanami pojazdów rolniczych i zwierząt to bardzo polecam tę książkę.

Maleńki Pirat

Alicia Acosta

Dostępna TUTAJ

Nigdy nie słyszałam żeby Julek tak się śmiał jak przy tek książce. Przez długi czas była to jego ulubiona lektura, której nie mogliśmy czytać przed snem. Historia jest bardzo ciekawa i do tego świetnie przetłumaczona.

Bardzo Wam polecam

zdjęcie książki dla dzieci - Maleńki pirat
najlepsze książki dla dzieci 2019
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat

Na lotnisku w Zwierzaczkowie

Renetta Sharon

Dostępna TUTAJ

Tę książkę również czytaliśmy z 200 razy – dzieci bardzo ją lubią, bo są tam zabawne nazwy miejscowości.

zdjęcie książki dla dzieci - Na lotnisku w zwierzaczkowie
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Kolorowy potwór

Anna Llenas

Dostępna TUTAJ

Jest to książka POP-UP o emocjach dla najmłodszych dzieci. W środku znajdziecie trójwymiarowe potworki, które nauczą Wasze dzieci rozmowy o emocjach. Według mnie jest to książka już dla dzieci 3-letnich i bardzo ją polecam.

zdjęcie książki dla dzieci - kolorowy potwór
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

A królik słuchał

Cori Doerrfeld

Dostępna TUTAJ

Ta książka również porusza tematykę emocji dzieci i dorosłych. W prostej historii zawiera się wielka złość i morze empatii. Bardzo Wam ją polecam – sami też się sporo z niej nauczycie.

zdjęcie książki dla dzieci - A królik słuchał
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Kazik Pegazik

Dostępna TUTAJ

O tej książce pisałam oddzielny post i bardzo ją polecam Książki dla dzieci – Kazik Pegazik

zdjęcie książki dla dzieci - Kazik Pegazik

Czy to długo, czy krótko?

Izabela Zięba

Dostępna TUTAJ

Świetna książka o względności czasu – za każdym razem jaką czytamy to dyskutujemy. Jest zabawna i bardzo prawdziwa.

zdjęcie książki dla dzieci - Czy to długo czy to krótko
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Gruffalo

Julia Donaldson, Axel Scheffler

Dostępna TUTAJ

Nigdy nie mogłam pojąć fenomenu Gruffalo, dopóki sama go nie kupiłam. To nie jest zwykła książka, według mnie jest to prawdziwy majstersztyk. Dzięki tłumaczeniu Michała Rusinka ta książka jest perfekcyjna. Ma niesamowity rytm, który porywa od początku. Jeżeli tak się zdarzyło, że jeszcze nie macie Gruffalo, to koniecznie nadróbcie.

zdjęcie książki dla dzieci - Gruffalo
najlepsze książki dla dzieci 2019

Buziak? Nie!

Barbara Rose, Volker Fredrich

Dostępna TUTAJ

Świetna książka, która porusza delikatny problem, a mianowicie buziaków, których nie do końca chcemy.

„Leon ma tego po dziurki w nosie:
ciocia Kasia, wujek Karol i babcia Emilia 
ciągle chcą od niego buziaki.
A to przecież takie okropne – no nie!
Gdyby tylko Leon znalazł na to sposób. 
W końcu na urodzinach taty
wpada na pewien pomysł…”

najlepsze książki dla dzieci 2019
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat

Rodzina Treflików – czekamy na mamę

Wioleta Firaza

Dostępna TUTAJ

Szukałam dość długo książki o takiej tematyce – mama wychodzi z domu, a mały Treflik bardzo tęskni. Dzięki ciekawym rozwiązaniom i tłumaczeniom tęsknota staje się bardziej oswojona.

Bardzo polecam Wam tę książkę, jeżeli Waszym dzieciom trudno się z Wami rozstawać.

zdjęcie książki dla dzieci - Rodzina Treflików
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Co się dzieje w mojej głowie?

Dostępna TUTAJ

Jestem zachwycona tą książką i sposobem przekazania ważnych treści. Jest to pozycja, która pomoże Waszym dzieciom „mieć zdrową głowę” teraz i w przyszłości.

zdjęcie książki dla dzieci - co się dzieje w mojej głowie
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

Hej, Przedziadku!

Paul MacCartney

Dostępna TUTAJ

Poznajcie Przedziadka, który zabiera swoje wnuki na fascynujące eskapady. Jest to książka o pięknych relacjach z dziadkami i niezapomnianych przygodach.

zdjęcie książki dla dzieci - Hej, Przedziadku!
Najlepsze książki dla dzieci 3-6 lat
najlepsze książki dla dzieci 2019

A jeśli jakimś cudem dalej Ci mało oto do wglądu rankingi książek dla dzieci z poprzednich lat:

No i bardzo mi zależy na waszym zdaniu – jaką pozycję Ty dodałabyś do wpisu Najlepsze książki dla dzieci 2019?

SMARTPARENTING - nebule.pl dla rodziców, którzy chcą wiedzieć więcej

Sensoryczne gry dla dzieci

Gry sensoryczne dla dzieci dziś pokazuję Wam sensoryczne gry planszowe, w które gramy od dłuższego czasu.

Skąd pomysł na gry sensoryczne?

Zaczęło się …winnie. Kiedy Daniel robił kursy sommelierskie kupił zestaw do rozpoznawania aromatów jakimi pachną szczepy wingron. Za każdym razem kiedy ćwiczył, dzieci dosiadały się do stołu i razem obwąchiwali i omawiali wszystkie zapachy.

Tak bardzo podobała się im ta gra i jej forma (w małych pojemniczkach są ukryte zapachy – takie lotto zapachowe), że zaczęłam szukać podobnych, ale dedykowanych dla dzieci.

Loteryjka zapachowa

Pierwszą dziecięcą grę pobudzająca zmysł węchu Lila dostała od cioci. Od tamtej pory bardzo chętnie w nią gramy i dzieci sporo się nauczyły.

Gra polega na dopasowaniu odpowiednich zapachów do planszy na zasadzie loteryjki.

Lotto Zapachowe 30 zapachów

gra sensoryczna - zapach
lotto zapachowe
dziecko wącha - gra dla dzieci

A jakiś czas temu zobaczyłam, że ta firma ma też sensoryczne gry dla dzieci związane z pedagogiką Montessori i postanowiłam je zamówić.

Nie chciałam dublować gry z zapachami, więc nie zamawiałam tej wersji, ale jeżeli nie macie tej rozbudowanej gry, to polecam mniejszą

SentoSphere, Gra sensoryczna Węch wg metody Montessori

gra sensoryczna - zapachy

Gra sensoryczna na zmysł smaku

SentoSphere, Gra sensoryczna Smak wg metody Montessori

Tej byłam najbardziej ciekawa, bo nigdy nie widziałam podobnej gry. Jest to gra planszowa, która uczy rozpoznawania smaków.

W pudełeczkach umieszczone są malutkie cukierki (około 40 na smak) i kiedy trafiamy na odpowiednie pole, dostajemy zagadkę. Przyznam szczerze, że nie jest to łatwe i wg mnie gra jest dla trochę starszych dzieci (na opakowaniu jest 3+) ale wg mnie dla 5 latków już będzie ok.

My Julkowi dawaliśmy do wyboru 3 smaki, z których miał wybrać jeden, kto wie jak smakuje szyszka?

Zabawa świetna i myślę, że też może przekonać niejadków do próbowania nowych smaków.

gra sensoryczna - smak
lotto smakowe
dziecko próbuje - gra dla dzieci
jak smakuje szyszka?
smak sosny 😉
gra dla dzieci sensoryczna - smaki
plansza do gry

a, i nie martwcie się – gra jest tak sprytnie pomyślana, że jak skończą się smakowe próbki (a i tak kiedyś wyszły by z daty przydatności do spożycia) – oferują alternatywną rozrywkę z innymi zasadami gry!

Gra sensoryczna na zmysł dotyku

SentoSphere, Gra sensoryczna Dotyk wg metody Montessori

Gra, w której angażujemy tylko zmysł dotyku. Tak samo tutaj: uważam, że jest to gra od minimum 4 lat, bo nie jest taka łatwa jakby się mogło wydawać. Z pudełka budujemy skrzynkę, do której wkładamy pary zwierzątek. Elementy dotykowe nie są proste i dzięki temu zabawa jest świetna (nawet dla dorosłych).

siostra zasłania oczy bratu - lotto dotykowe - gra dla dzieci
gra dla dzieci sensoryczna - dotyk
przykładowe zweirzątka

Gra sensoryczna na zmysł wzroku

SentoSphere, Gra sensoryczna Wzrok wg metody Montessori

Bardzo ciekawa gra, która ma dwie wersje: w jednej jest kooperacja, a w drugiej każdy zawodnik gra dla siebie. Zadaniem graczy jest ułożenie gąsienic w odpowiednim kolorze. Jest to gra, która uczy odcieni kolorów (wg mnie świetna). Daniel naturalnie wykorzystuje też to do nauki nazw odcieni w językach obcych.

gra sensoryczna - ćwiczenie na wzrok
lotto wzrokowe
dżdżownice barw

Na koniec chcę jeszcze Wam pokazać jedną rzecz ( na czasie).

Jestem spokojna, bo mydła nam nie zabraknie;)

Fabryka mydełek Sentosphere

SentoSphere, Mydełka zapachowe

Jest to zestaw kreatywny dla trochę starszych dzieci (8+), w którym możemy stworzyć własne mydełka. Mamy glicerynę, którą się podgrzewa, barwniki i zapachy.

To są mydła, które naprawdę myją ręce i pięknie pachną. Cały zestaw wystarcza na około 30 mydeł, ale barwniki i zapachy są wydajne, więc można dokupić później samą glicerynę.

Bardzo fajna zabawa

gra sensoryczna - zapach i dotyk
fabryka mydła
fabryczka mydła dla dzieci
gra sensoryczna - fabryczka mydła
aroamty i barwniki

tu macie wpis najlepsze Gry planszowe dla dzieci

a tu Gry planszowe dla dorosłych

A moje pytanie brzmi skoro mamy opracowane ćwiczenia na zmysł dotyku, węchu, smaku, wzroku – jestem sobie w stanie wyobrazić gre na słuch……. to co polecacie na 6 zmysł?

SMARTPARENTING - nebule.pl dla rodziców, którzy chcą wiedzieć więcej

Książka o emocjach dla dzieci – „Emocje. Niby nic, a jednak…” – czyli jak myślą dzieci

W końcu jest w Polsce – znana na całym świecie książka o emocjach dla dzieci.

Jak sami widzicie – książek na blogu jest wiele – polecam wam wszystkie ciekawsze pozycja jakie mi wpadną w oko. Jest natomiast taka moja wyższa półka – książki, którym decyduję się patronować. Tytuły najbardziej wartosciowe. Edukacyjne. Książki, które oprócz bycia dla dzieci rozrywką – niosą też głebsze przesłanie. O takiej właśnie wyjątkowej pozycji jest dzisiejszy wpis.

Czytacie poradniki o wychowaniu dzieci? Ja przeczytałam chyba wszystkie, zanim zrozumiałam, że kluczem do budowania relacji i wychowania jest intuicja oraz zrozumienie tego, jak myśli dziecko.

Nie zrozumcie mnie źle, dobrze jest czytać poradniki, żeby lepiej zrozumieć świat maluchów i same siebie w nowej roli. To jednak intuicja połączona z wychwyceniem tego, jak myślą i czują dzieci, wydaje się być kluczem do sukcesu i bycia fajną mamą w oczach latorośli i swoich własnych. Mając taką wiedzę, znacznie łatwiej zrozumieć, dlaczego dziecko ma ataki furii, złości się, kłamie, nie odzywa czy smuci.

Książka, którą chcę Wam dziś polecić jest dla dzieci, ale wierzcie mi – każdy rodzić powinien ją przeczytać.

książka o emocjach dla dzieci - Dolto - przód okładki
książka o emocjach dla dzieci - Dolto - tył okładki

Przed Wami „Emocje. Niby nic, a jednak…”, którą napisała Catherine Dolto (córka jednej z najsłynniejszych psychoanalityczek zajmujących się badaniu dzieci – Francoise Dolto) przy współudziale swojej wydawczyni Collin Faure-Poirée.

Książka podzielona jest na cztery rozdziały:

 1. Uczucia i emocje
 2. Złość
 3. Grzeczne, niegrzeczne
 4. Kłamstwa.

Każdy z rozdziałów zakończony jest „Słówkiem od Dr Cat” – swego rodzaju wizytą u psychologa, który w króciutki sposób wyjaśnia na konkretnych przykładach omówione wcześniej treści.

Dolto - emocje - środek książki


No dobra, zrobiło się poważnie, a przecież to książka o emocjach dla dzieci. I tak właśnie jest napisana – w prosty, przystępny dla dzieci sposób. Narrator zwraca się wprost do nich. I mówi im o ważnych sprawach w taki sposób, że dzieci czują się szanowane. Czują, że ktoś im mówi coś istotnego, dotyczącego rzeczy, które chcą zrozumieć i jednocześnie nie infantylizuje języka, sądząc, że trzeba go dostosować do dzieci.

dolto - przykładowa strona
książka o emocjach dla dzieci - Dolto - środkowa strona

Książka o emocjach dla dzieci

Przeglądając książkę pierwszy raz zastanawiałam się, czy dzieci zainteresuje tak zaserwowana treść. Cóż mogę powiedzieć – siedziały jak trusie, z zaciekawieniem słuchając o tym jak rodzi się gniew czy radość i dlaczego nie zawsze udaje się nad nimi zapanować. Dzieci słuchając o emocjach, zaczynają rozumieć same siebie. Autorka tłumaczy, dlaczego maluchy czasem myślą, że nie lubią mamy, choć przecież ją kochają.

Wyjaśnia, czemu ktoś uważa, że są niegrzeczne, podczas gdy wcale nie miały takiego zamiaru. Czasem nazwanie tych emocji sprawia, że się je „obłaskawia” i nie są już takie straszne. Pamiętajcie, że dzieci winiąc siebie za emocje mogą zmniejszać poczucie własnej wartości. Fajnie jest więc je oswoić i zrozumieć. I dlatego polecam Wam tę książkę.

książka dla dzieci o emocjach
grzeczne niegrzeczne

Dowiecie się z niej:

 • dlaczego dzieci czasem nie chcą mówić „do widzenia”, gdy ktoś wychodzi;
 • dlaczego maluchy czasem kłamią;
 • dlaczego, gdy dziecko kopie swój rower, nie powinnaś być na nie zła;
 • że macie w domu czasem goryla i tygrysicę.

Czasem same jesteście tygrysicami, ale nie – nie w tym sensie co myślicie?Chociaż…?

Emocje. Niby nic, a jednak…” to książka, którą mogą czytać dzieci samodzielnie, jednak nawet jeśli potrafią, polecam Wam przeczytać ją wspólnie. Zobaczycie, że dzieciaki nie raz krzykną:

TAK WŁAŚNIE JEST! JA MAM TAK SAMO!

książka o emocjach dla dzieci - Dolto - środek
prawda czy fałsz?

To taka trochę terapia psychologiczna dla dzieci. Wszak wyjaśnia ona motywy postępowania, emocje, własne uczucia. A zrozumienie ich to nie tylko krok to większego panowania nad nimi, ale przede wszystkim pierwsze świadome budowanie własnego JA.

Same dobrze wiecie, że gdy zaczynamy rozumieć to, co nami kieruje, pomaga nam to w samorozwoju. C. Dolto wychodzi z założenia, że dzieci to mniejsi ludzie i rozumują tak samo. Uważam, że tak właśnie jest.

przykładowa strona z książki Dolto Emocje
„Emocje. Niby nic, a jednak…”

Kilka lat temu oglądałam jedną z najlepszych produkcji filmowych dla dzieci „W głowie się nie mieści”. Jest ona właśnie o emocjach, o tym, że radość jest cudowna, a smutek nie jest zły, jest potrzebny. Nie sądziłam, że znajdzie się książka o emocjach dla dzieci, która będzie prezentowała podobny poziom zarówno co do przekazu, jak i formy. Choć trzeba przyznać, że forma jest zupełnie odmienna, to jednak wspaniale dostosowana do poziomu dzieci.

Nie wspomniałam jeszcze o ilustracjach, które znakomicie obrazują serwowane treści i wciągają maluchy do świata emocji.

Na koniec pytanie: czym się różni bycie uprzejmym, a bycie grzecznym? Zapytajcie swoje dzieci i dajcie znać, co odpowiedziały. Mam nieodparte wrażenie, że odpowiedzi nas zaskoczą swoją mądrością.


SMARTPARENTING - nebule.pl dla rodziców, którzy chcą wiedzieć więcej

Mój plan na najbliższy czas: Przetrwać! :)

Zrobiłam już kurs hiszpańskiego, poćwiczyłam jogę i sprzątnęłam wszystkie szafki w kuchni – a nie, wróć. NIC Z TEGO NIE ZROBIŁAM:)

Każdy inaczej podchodzi z nas do tego czasu i to jest OK. Ja przez pierwsze 3 dni miałam wielką chęć do działania: plany, pomysły, cele… A później przyszła rzeczywistość – te wszystkie rzeczy trudno jest realizować z wesołą dwójką przy boku. Kolejne 3 dni przesiedziałam na kanapie z telefonem w ręku i dopiero od dwóch dni czuję, że moja energia się normalizuje.

Dziś podzielę się z Wami, co mi poprawia humor, po czym lepiej się czuję, a czego unikam jak ognia.

Jeżeli Wam poprawia humor sprzątanie – sprzątajcie. Jeżeli gotowanie-gotujcie. Jeżeli w końcu chcecie poleżeć na kanapie – poleżcie.

Każdy sposób jest dobry, jeżeli jest Wasz.

Nie miejcie wyrzutów sumienia jeżeli widzicie, że Wasza sąsiadka myje okna, a u Was są rozmazane dziecięce łapki na szybie. (Ja przynajmniej nie mam 🙂

Co u mnie działa i jaki jest MÓJ pomysł na te dni? Po prostu: przetrwać!

A oprócz tego:

1.Odcięłam się od wiadomości z portali, mapek, onetu, krzywych itd.

Lubię wiedzieć, co się dzieje – ale teraz mam już przesyt. Zdaję sobie też sprawę z tego, jak pisane są teksty na portalach żeby w nie kliknąć – one mają budzić emocje. Niestety teraz budzą tylko negatywne. Wolę zdecydowanie suche dane podane raz na jakiś czas, niż natłok wielu informacji na raz. Dozuję to sobie, bo wiem, że to na mnie źle wpływa.

2. Przestałam słuchać radia i nie oglądam TV

TV nie oglądam już 7 lat, więc tym bardziej teraz tego nie robię. A o wyłączenie radia poprosiła mnie Lila, kiedy jeszcze w PL nie było żadnego przypadku. Powiedziała:

„Już nie mogę słuchać o tym wirusie”

Lubię jak w domu coś gra, więc odpalam na tel. aplikację Open.fm (można też na komputerze KLIK) i włączam na głośniczku audycję #zostańwdomu. Nie ma tam wiadomości, ani reklam. Są też spokojniejsze kanały takie, jak Crema cafe, Relaks, Joga, a nawet kanały dziecięce – polecam bardzo. Wieczorem słuchamy kołysanek.

3. Nie chodzę w dresie, ani w piżamie

Wiele osób pewnie się zdziwi, ale ja tak mam. Nie potrafię też w takim stroju pracować;) . Na codzień pracuję z domu i żeby coś napisać muszę się przebrać np. w jeansy. Tym sobie wyznaczam pracę w domu. Podobno ma tak wiele osób, które pracują z własnego biurka. Inny strój pomaga mi się skupić. Teraz chodzę głównie w miękkich jeansach i T-shirtach. Jeden dzień zostałam w piżamie i nic nie zrobiłam tego dnia. Do tego czułam się, jakbym była chora.

4. Przymykam oko.

Przymykam oko na bałagan, przymykam oko na kolejną bajką, przymykam oko cały czas. Dla własnego spokoju i reszty domowników. Ten czas uczy nas odpuszczania i czuję, że po samoizolacji będę mistrzem przymykania oka;)

Ja sprawdzająca, czy mi oko już nie opadło od ciągłego przymykania oka?

5. Ćwiczę

Jeszcze nigdy tak dużo nie ćwiczyłam (chociaż taki pozytywny wpis samoizolacji). W ciągu 7 dni już 4 raz, więc jak na mnie jest to sporo. Mi ćwiczenia bardzo pomagają na głowę – jak poćwiczę rano to cały dzień jestem spokojniejsza.

6. Dbam o siebie

Nigdy nie miałam tyle czasu na wklepywanie kremów, nakładanie maseczek i używanie peelingów. Czuję się wtedy zaopiekowana i dobrze to wpływa na moje zdrowie psychiczne.

I łazienka, to jedyne miejsce gdzie mogę się zamknąć ?

7. Czasami się maluję

Dziś rano spojrzałam na moje podkrążone oczy i pomyślałam, że źle wyglądam. W ciągu dnia nie mam kiedy nawet spojrzeć w lustro i nawet tego nie widzę. Dziś drugi raz w ciągu tygodnia się pomalowałam i powiem Wam, że na mnie makijaż działa uzdrawiająco. Mam wrażenie, że się więcej uśmiecham, a w lustro spoglądam chętniej.

W poście makijażowym pisałam Wam o moim ulubionym podkładzie Clinique Even Better i to się nie zmieniło. Mocno nawilża twarz, a przy okazji przykrywa wszystko to, co chcemy ukryć, na rzęsy tusz i bronzer na policzki. Kilka minut, a ja poczułam się zdecydowanie lepiej.

Post z całym makijażem poniżej:

Wybaczcie, że sama sobie robiłam zdjęcia do wpisu, ale wolę mężowi nie dokładać nerwów ?(zawsze się kłócimy w tym czasie)

8. Czytam gazety, zamiast książek

Nie mogę się skupić na książce (chyba, że macie coś bardzo wciągającego, to polećcie) i czytam gazety. Trochę mi się uzbierało nieprzeczytanych i one mi zapewniają chwilową rozrywkę. Nie mam też za bardzo kiedy czytać, bo dzieci za bardzo angażują, więc szczerze zazdroszczę tym, którzy teraz nadrabiają zaległe książki.

9. Oglądam poprawiające humor seriale

Dzieci staramy się usypiać wcześnie, tak żeby o 20 spały (jakoś się udaje;) i po całym dniu oglądamy seriale. Obecnie na topie jest Sex education, a Wam wypiszę jeszcze moje ulubione seriale poprawiające humor:

 • Jak poznałam Waszą matkę (Netflix)
 • The Ranch (Netflix)
 • Shameless
 • One day at a time (Netflix)
 • Modern Family (Netflix)
 • Rodzice (HBO go)
 • Grace and Frankie (Netflix)
 • Bold type
 • Younger

Może coś jeszcze dodacie

10. Pracuję, tyle ile mogę

To co kiedyś robiłam w 2 h, to teraz zajmuje mi cały dzień. Pogodziłam się już z tym, bo innego wyjścia nie mam. Lila ma sporo lekcji, Jul jest bardziej wymagający niż zawsze i tak to wygląda.

11. Lubię robić rzeczy, na które mam wpływ i szybko widać ich efekt

Ten ostatni punkt daje mi poczucie, że nad tym panuje. Nigdy tyle nie prasowałam i nie szorowałam łazienki. Mam w planach zrobić porządki w szafach i w pokojach dzieci, ale tutaj efekt szybko zniknie, więc odkładam to na później;)

A jak u Was? Piszcie, co Wam pomaga

p.s. I oglądam memy:) Bardzo polecam inststories Make Life Harder – pomagają przetrwać ten czas 🙂

SMARTPARENTING - nebule.pl dla rodziców, którzy chcą wiedzieć więcej

„Filiżankowy domek. Przyjęcie u króliczków” – książka, która wciąga do pięknego świata wyobraźni

Zanim zaczniecie czytać dalej, muszę Was ostrzec. Książka „Filiżankowy domek. Przyjęcie u króliczków” nie jest dla kobiet na diecie! Jeśli planujecie ją czytać z dzieckiem, nie zasiadajcie do tego z pustym żołądkiem. Ta książeczka jest niesamowicie apetyczna?.

„Filiżankowy domek”

to seria książeczek dedykowana dzieciom w wieku 6-8 lat, ale zapewniam Was, że spodoba się także młodszym dzieciom. Jest to historia o maleńkich króliczkach – zabawkach, które zamieszkują wyjątkowy domek.

„Filiżankowy domek. Przyjęcie u króliczków” - zdjęcia okładki
„Filiżankowy domek. Przyjęcie u króliczków” - przykładowa strona

Wszystko jest tam piękne, miniaturowe, słodkie i precyzyjnie wykonane. A to dopiero początek, bo króliczki mają swoją tajemnicę.

Zdradzić Wam jaką? Otóż, gdy nikt nie patrzy, rodzinka króliczków ożywa. Niech podniesie rękę ten, kto w dzieciństwie nie wyobrażał sobie, że tak się dzieje z jego zabawkami (zgłaszam się!?).

Oprócz króliczków w książce jest też Ania – kilkuletnia dziewczynka, oraz jej rodzina.

„Przyjęcie u króliczków”

W drugiej części serii, noszącej smakowity tytuł (nie uwolnię się od myślenia o jedzeniu pisząc o tej książce) „Przyjęcie u króliczków”, Ania przeprowadza się do nowego domu na wsi. Z tej okazji jej rodzice wydają przyjęcie.

„Filiżankowy domek. Przyjęcie u króliczków” - zdjęcie środkowej strony

Choć w książce nie ma o tym mowy, to podejrzewam, że mama Ani zamówiła catering, i nie szykowała tego wszystkiego sama, w przeciwnym razie nie tryskałaby takim humorem?. Głównym bohaterem całego zamieszania i przyczynkiem do ryzykownych przygód króliczków jest fioletowy tort. Więcej fabuły Wam nie zdradzę. Dodam jednak, że książka naprawdę pobudza apetyt.

Jeśli Wasze dzieci ciężko zachęcić do posiłku, to spróbujcie poczytać im tę apetyczną książkę.

zdjęcie środka strony książki

To przyjemność objąć partonatem taki smakowity tytuł

Opisy potraw, tortu i całego przyjęcia są tak obrazowe,  że oblizywaliśmy się wszyscy. Dodatkowo wszystko jest pięknie zilustrowane. Dzieci analizowały wnętrze domku. No i muffinki, torty, przystawki… Nawet zwykłe masło wydaje się tu rarytasem. (w sumie biorąc pod uwagę jego cenę, to może nie jest przesada? ?). Wyobraźnia pracuje na najwyższych obrotach – wszak pyszności, przyjęcia, balony i tajemnicze przygody, są tym, co dzieci uwielbiają.

pieczemy ciasto - zdjęcie książki

Nie ma dzieci – są ludzie

Seria „Filiżankowy domek” oprócz przedstawienia niesamowicie wciągającego świata, ma również wartość edukacyjną. Wszak Ania trafia do nowej miejscowości, w której nikogo nie zna. Jest dość nieśmiała i pewna obaw. Wcześniej miała różne doświadczenia, także z niemiłymi koleżankami. A na przyjęciu pojawia się dziewczynka w jej wieku. Czy uda się im zaprzyjaźnić? A może nieśmiałość zwycięży?

Jest też podprogowy przekaz dla rodziców: słuchajcie dzieci! I bierzcie ich zdanie pod uwagę. Wiadomo, chcemy dla dzieci jak najlepiej, ale czasem nie do końca rozumiemy ich świat i aktualne emocje, dlatego tak ważne jest słuchanie tego, co mają do powiedzenia. I tu pojawia się postać Błękitnej Buni, która ma czas i chętnie słucha wszystkich opowieści Ani. Kim ona jest? A tego to już Wam nie zdradzę.

„Filiżankowy domek. Przyjęcie u króliczków” - zdjęcie tyłu okładki

„Filiżankowy domek. Przyjęcie dla króliczków” jest wyjątkowy. Kojarzy mi się z angielską wsią. I wiecie co? Słusznie, bo okazuje się, że autorka – Hayley Scott – pisząc te książki inspirowała się własnym dzieciństwem, spędzonym na wsi. Jej ulubionym zajęciem wtedy było obserwowanie życia królików.

A gdybyście szukali podobnych lektur – to wiecie już kim jest Kazik Pegazik?

SMARTPARENTING - nebule.pl dla rodziców, którzy chcą wiedzieć więcej

Zabawy dla dzieci w domu – 10 propozycji na spędzenie czasu

Zabawy dla dzieci – dziś chcę Wam zaproponować garść ciekawych pomysłów na zabawy z dziećmi w domu. Myślę, że przydadzą się w najbliższym czasie.

Możecie tego linka wysłać znajomym i udostępnić go na Facebooku, dzięki temu będziecie mieli dostęp do ciekawych pomysłów.

Bardzo chcę Wam na samym początku polecić link do nagrania psycholog Anity Janeczek-Romanowskiej o tym, jak w tym czasie wspierać emocjonalnie dzieci. Film trwa godzinę, ale uważam, że warto go obejrzeć.

Emocjonalne wsparcie dla dzieci

A teraz już przechodzę do inspiracji na zabawy dla dzieci w domu

1. Printoteka

zabawy z dziećmi od 3 lat

zabawy dla dzieci - printoteka

Zacznę od portalu Printoteka.pl Jest to mój faworyt i mam tam abonament od 3 lat. Na czym polega? Wykupujemy abonament (w zupełności wystarczy ten najmniejszy) i możemy szukać ciekawych materiałów. Na tym portalu znajdziecie: kolorowanki, zgadywanki, wartościowe materiały logopedyczne, wycinanki, materiały szkolne. Tony materiałów na zabawy z dziećmi w domu.

Wszystkie są edukacyjne i naprawdę ciekawe.

2. Lapbook

zabawa dla dzieci od 7 lat, lub dla 5+ z pomocą rodziców

lapbook - książka tematyczna

Jeżeli Wasze dziecko jest nakręcone na jakiś temat i nie może przestać o tym mówić – może zrobić własnego lapbooka. Zrobienie go to rozrywka na kilka godzin. Jest to naprawdę ciekawa i edukacyjna zabawa. Pisałam o tym więcej w ostatnim wpisie gdzie pokazuję Co to jest Lapbook.

3. Płyta z muzyką dla dzieci DUBI

Dla dzieci 1 rok+

Muzyka dla dzieci

Jeżeli macie młodsze dzieci to bardzo Wam polecam płytę, na której wykonawcy w tekstach piosenek śpiewają imię Waszego dziecka.

Płyta zawiera materiał, który wspomaga rozwój mowy.

Dubi - muzyka dla dzieci z ich imieniem
książeczka Dubi - piosenki dla dzieci z imieniem

W zestawie macie: płytę, książkę i mp3

Tu znajdziecie post, który opisuje Piosenki dla dzieci z imieniem

4. Ebook do druku z zabawami od polskich autorek Niemanudy

Charytatywny e-book aktywnościowy

dla dzieci 4+

Ten ebook dodatkowo czyni dobro. Warunkiem pobrania jest dowolona wpłata na leczenie dzieci z SMA.

W ebooku znajdziecie dużo zadań, kolorowanek i ciekawych aktywności.

5. Kolorowanki realne

zabawy dla dzieci od 5 lat

Jedna z Was przesłała mi genialną aplikację: LiveColoring

livecoloring - zabawy dla dzieci w domu

Zasada jest prosta: instalujecie apkę, drukujcie kolorowankę i dziecko ją koloruje, a następnie najeżdżamy aplikacją iiiii nasz obrazek ożywia się!

To jest magia, bo postać w telefonie lub tablecie ma takie same kolory jakich dziecko użyło.

zabawy z dziećmi w domu - livecoloring

p.s. Obawiałam się, że zabawa z telefonem za bardzo zajmie dzieci, ale to jest tak, że dzieci kolorują 15 min i 1 minutę używają tej apki, więc bądźcie spokojni.

6. Zajęcia ruchowe dla dzieci

Kanał Cosmic yoga

CosmicKidsYoga

Dla dzieci 4+

zabawy dla dzieci w domu - Cosmic Kids Yoga

Bardzo lubię ten kanał i często dzieciom włączamy ćwiczenia z tego kanału. Każdy odcinek to wyprawa do wyobraźni, a do tego ruch. Bardzo Wam polecam.

7. Gry ruchowe

Oprócz klasycznych, które pewnie wszyscy znamy:

 • Baba jaga patrzy
 • Ciuciubabka
 • Tor przeszkód
 • Przeciąganki

Możecie też zagrać z dziećmi w ruletkę z ćwiczeniami. Bardzo fajny pomysł.

Ruletka z ćwiczeniami

8. A może muzeum?

Teraz możecie udać się na wirtualny spacer po największych muzeach na świecie.

Linki do 12 bajecznych miejsc poniżej:

Muzea, które można odwiedzić wirtualnie

a tu jeszcze ….:75

75 najlepszych muzeów wirtualnie

wirtualne muzea

9. Warsztaty online

Zachęta od jutra o 10 organizuje na swoim FP – Warsztaty dla dzieci

10. Gry dla dzieci

Niestety nie znam żadnych gier na komputerze dla dzieci (ale chętnie poznam:), ale znam jedną grę logopedyczną, która jest za darmo

Ze tej strony możecie pobrać wersję demo do ćwiczeń logopedycznych.

Bardzo polecam Wam też stronę Juniorowo, w tym linku jest mnóstwo inspiracji dla starszych dzieci: Jak dzieci mogą się uczyć w domu

Jeżeli macie jeszcze inne pomysły na zabawy z dziećmi w domu to dopiszcie je w komentarzach – wszyscy chętnie skorzystają.

tu jeszcze więcej inspiracji i Pomysły na zabawy z dziećmi w domu i Zabawy dla dzieci z klamerkami

a kiedy już opuści was siła wspomagajcie się tym:

Zabawy dla dzieci w domu:

SMARTPARENTING - nebule.pl dla rodziców, którzy chcą wiedzieć więcej